Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΑΥ Α00723
Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΑΥ Α00723
Ημ/νια: 23/07/2021 15:01:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ4ΛΝΩ6Μ-ΒΚΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
11η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΑΕΔ 4-2020 - ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Θέμα: 11η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΑΕΔ 4-2020 - ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Ημ/νια: 23/07/2021 15:00:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ3ΕΨΩ6Μ-Θ98
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΑΥ Α00727
Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΑΥ Α00727
Ημ/νια: 23/07/2021 14:56:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΝΤΦΩ6Μ-4Φ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση που αφορά τις εργασίες στον ελεύθερο χώρο της οδού Ιακωβάτων προκειμένου να εγκατασταθούν προκατασκευασμένοι οικίσκοι για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής αγωγής
Θέμα: Απόφαση που αφορά τις εργασίες στον ελεύθερο χώρο της οδού Ιακωβάτων προκειμένου να εγκατασταθούν προκατασκευασμένοι οικίσκοι για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής αγωγής
Ημ/νια: 23/07/2021 14:46:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ι4ΕΩ6Μ-ΨΘ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΑΥ Α00728
Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΑΥ Α00728
Ημ/νια: 23/07/2021 14:42:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ5ΩΟΩ6Μ-ΚΔ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΑΥ Α00718
Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΑΥ Α00718
Ημ/νια: 23/07/2021 14:34:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 93Π2Ω6Μ-6Υ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΑΥ Α00734
Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΑΥ Α00734
Ημ/νια: 23/07/2021 14:26:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΖΘ9Ω6Μ-ΒΟΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αποδοχή του από 12.07.2021 1ου Πρακτικού – Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, για «ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ
Θέμα: Αποδοχή του από 12.07.2021 1ου Πρακτικού – Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει τιμής, για «ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (WC)» για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και ημερομηνία έναρξης από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ έως 300 ημερολογιακών ημερών, στα επιλεγμένα σημεία που θα υποδείξει η υπηρεσία, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 59.520,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών
Ημ/νια: 23/07/2021 14:24:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6364Ω6Μ-8ΩΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΑΥ Α00715
Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΑΥ Α00715
Ημ/νια: 23/07/2021 14:19:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ3ΤΟΩ6Μ-ΡΒ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΑΥ Α00735
Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΑΥ Α00735
Ημ/νια: 23/07/2021 14:13:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΞΝΥΩ6Μ-ΠΓ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Δημάρχου για τη παροχή υπηρεσιών «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ»
Θέμα: Απόφαση Δημάρχου για τη παροχή υπηρεσιών «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ»
Ημ/νια: 22/07/2021 19:37:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6065Ω6Μ-ΚΧΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση των πράξεων των Συμβουλίων των 7 Κοινοτήτων του Δήμου Αθηναίων που αφορούν στην κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού λειτουργικών εξόδων για το οικονομικό έτος 2022.
Θέμα: Έγκριση των πράξεων των Συμβουλίων των 7 Κοινοτήτων του Δήμου Αθηναίων που αφορούν στην κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού λειτουργικών εξόδων για το οικονομικό έτος 2022.
Ημ/νια: 22/07/2021 15:17:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9Ι9ΖΩ6Μ-3ΗΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση συμβιβασμού κατόπιν αιτήματος αποζημίωσης ποσού 280,00€ της εταιρείας FREZYDERM ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ – ΦΑΡΜΑΚΑ – ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, για φθορές που υπέστη το με αριθμό κυκλοφορίας ΙΤΕ 3896 όχημά της, από πτώση κλάδου δέ
Θέμα: «Έγκριση συμβιβασμού κατόπιν αιτήματος αποζημίωσης ποσού 280,00€ της εταιρείας FREZYDERM ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ – ΦΑΡΜΑΚΑ – ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, για φθορές που υπέστη το με αριθμό κυκλοφορίας ΙΤΕ 3896 όχημά της, από πτώση κλάδου δέντρου επί της οδού Αλμωπίας 4».
Ημ/νια: 22/07/2021 14:58:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΦΥ7Ω6Μ-ΤΩΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός – προέγκριση υπερωριακής εργασίας καθώς και για τις Κυριακές, Αργίες και Νυχτερινές υπερωρίες των υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της Διεύθυνσης Οδοποιίας Αποχέτευσης & Κοινοχρήστων Χώρων για το μήνα Αύγουστο 2021
Θέμα: Προγραμματισμός – προέγκριση υπερωριακής εργασίας καθώς και για τις Κυριακές, Αργίες και Νυχτερινές υπερωρίες των υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της Διεύθυνσης Οδοποιίας Αποχέτευσης & Κοινοχρήστων Χώρων για το μήνα Αύγουστο 2021
Ημ/νια: 22/07/2021 14:56:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΝΦΦΩ6Μ-9ΥΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός – προ έγκριση υπερωριακής εργασίας καθώς και για τις Κυριακές , Αργίες και Νυχτερινές υπερωρίες των μόνιμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης & Κοινόχρηστων Χώρων για το μήνα ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021
Θέμα: Προγραμματισμός – προ έγκριση υπερωριακής εργασίας καθώς και για τις Κυριακές , Αργίες και Νυχτερινές υπερωρίες των μόνιμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης & Κοινόχρηστων Χώρων για το μήνα ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021
Ημ/νια: 22/07/2021 14:54:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ61ΔΩ6Μ-8ΙΟ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Β` Τριμήνου του Δήμου Αθηναίων έτους 2021 του Δήμου Αθηναίων έτους 2021, σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 1072/21 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής.
Θέμα: Έγκριση Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Β` Τριμήνου του Δήμου Αθηναίων έτους 2021 του Δήμου Αθηναίων έτους 2021, σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 1072/21 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής.
Ημ/νια: 22/07/2021 14:39:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ4ΕΑΩ6Μ-ΧΔΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της 12ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων έτους 2021, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 1071/21 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής
Θέμα: Έγκριση της 12ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων έτους 2021, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 1071/21 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής
Ημ/νια: 22/07/2021 14:36:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΞΒΟΩ6Μ-3Β8
Κατηγορίες: Διαύγεια
Μετακίνηση εντός έδρας υπαλλήλων της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος για το μήνα Αύγουστο 2021
Θέμα: Μετακίνηση εντός έδρας υπαλλήλων της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως & Αστικού Περιβάλλοντος για το μήνα Αύγουστο 2021
Ημ/νια: 22/07/2021 14:27:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 63ΝΗΩ6Μ-5Η0
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθημερινών καθώς και Κυριακών, Αργιών και Νυχτερινών ωρών υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος για τον μήνα Αύγουστο 2021
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθημερινών καθώς και Κυριακών, Αργιών και Νυχτερινών ωρών υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος για τον μήνα Αύγουστο 2021
Ημ/νια: 22/07/2021 14:20:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΦ72Ω6Μ-ΧΜΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθημερινών καθώς και Κυριακών - Αργιών και Νυχτερινών ωρών μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος για τον μήνα Αύγουστο 2021
Θέμα: Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθημερινών καθώς και Κυριακών - Αργιών και Νυχτερινών ωρών μονίμων υπαλλήλων της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος για τον μήνα Αύγουστο 2021
Ημ/νια: 22/07/2021 13:59:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 68ΗΗΩ6Μ-3ΝΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.