Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Μερική ανατροπή της με αριθμό Α00115 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης
Θέμα: Μερική ανατροπή της με αριθμό Α00115 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης
Ημ/νια: 20/10/2017 15:40:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΥΠΤΩ6Μ-3Δ9
Κατηγορίες: Διαύγεια
Μερική ανατροπή της με αριθμό Α00069 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης
Θέμα: Μερική ανατροπή της με αριθμό Α00069 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης
Ημ/νια: 20/10/2017 15:39:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω2ΒΩΩ6Μ-0ΩΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 25-10-2017 - ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Θέμα: 20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 25-10-2017 - ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Ημ/νια: 20/10/2017 14:31:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΑΩΜΩ6Μ-Χ77
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤ.ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤ.ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
Ημ/νια: 20/10/2017 14:01:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 72Φ9Ω6Μ-ΗΗ2
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση της μεταβίβαση των μισθωτικών δικαιωμάτων του με αριθμό 28Β κατάστημα – κρεοπωλείο που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά από τον κ. ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ στην κ. ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ ΟΛΓΑ για λόγους υγείας, με την σύνταξη και υπογραφή τροποποιητικού συμφω
Θέμα: Έγκριση της μεταβίβαση των μισθωτικών δικαιωμάτων του με αριθμό 28Β κατάστημα – κρεοπωλείο που βρίσκεται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά από τον κ. ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ στην κ. ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ ΟΛΓΑ για λόγους υγείας, με την σύνταξη και υπογραφή τροποποιητικού συμφωνητικού παράτασης μίσθωσης από τον ανωτέρω μισθωτή και από τον εγγυητή του με την προσκόμιση αναλογούντων εγγυητικών επιστολών
Ημ/νια: 20/10/2017 13:45:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΥΩ0Ω6Μ-Υ4Τ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 1053/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και κατ’ εφαρμογή της απόφασης με αριθμό 1603/2017 του ΣτΕ Β΄ Τμήματος, την τροποποίηση της με αρ. 2138/2016 ΑΔΣ σχετικά με «έγκριση για τη μείωση του οικιακού συντελεστή για
Θέμα: Έγκριση, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 1053/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και κατ’ εφαρμογή της απόφασης με αριθμό 1603/2017 του ΣτΕ Β΄ Τμήματος, την τροποποίηση της με αρ. 2138/2016 ΑΔΣ σχετικά με «έγκριση για τη μείωση του οικιακού συντελεστή για το 2017 στο 1,55€/τ.μ. ετησίως ήτοι μείωση 2,5% και ως προς τον συντελεστή των λοιπών χώρων (επαγγελματικών) ορισμός δύο νέων συντελεστών: α) για δραστηριότητες λιανικού εμπορίου πλην τροφίμων κλπ με συντελεστή 6,00€/τ.μ. ετησίως ήτοι μείωση 3,8% και β) για χώρους παρεχόμενων υπηρεσιών πλην χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων κλπ με συντελεστή 5,80€/τ.μ., ήτοι: μείωση 7% και διατήρηση του συντελεστή 6,24€/τ.μ. για τις λοιπές επαγγελματικές δραστηριότητες με τον συντελεστή των σταθμών αυτοκινήτων στο 75% του συντελεστή αυτού και τον προσδιορισμό των κοινωνικών απαλλαγών και μειώσεων στα πλαίσια της παραγράφου 3 του αρ. 202 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.4368/2016, σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 1323/16 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής», ως προς το μέρος και μόνο της μείωσης των επιφανειών των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων.
Ημ/νια: 20/10/2017 13:37:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 61ΠΝΩ6Μ-ΝΜ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔ 276/2017
Θέμα: ΑΔ 276/2017
Ημ/νια: 20/10/2017 13:25:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7Δ75Ω6Μ-233
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΔ 275/2017
Θέμα: ΑΔ 275/2017
Ημ/νια: 20/10/2017 13:23:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΕΚΡΩ6Μ-98Β
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΔ 269/2017
Θέμα: ΕΔ 269/2017
Ημ/νια: 20/10/2017 12:52:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΙΥΖΩ6Μ-Μ48
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αφορά τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της εισήγησης που αφορά παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος στην οδό Καρνεάδου 8, όπου ισχύει η ελεγχόμενη στάθμευση, με αφαίρεση μιας (1) θέσης στάθμευσης επισκεπτών με ισχύ έως 5-11-2026, από αναβ
Θέμα: Αφορά τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της εισήγησης που αφορά παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος στην οδό Καρνεάδου 8, όπου ισχύει η ελεγχόμενη στάθμευση, με αφαίρεση μιας (1) θέσης στάθμευσης επισκεπτών με ισχύ έως 5-11-2026, από αναβολή.
Ημ/νια: 20/10/2017 12:28:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 67ΒΨΩ6Μ-ΤΟΗ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αφορά τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της εισήγησης που αφορά την παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος στην οδό Αλκμάνος έναντι του αρ. 45-47, με ισχύ έως 16-5-2019.
Θέμα: Αφορά τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της εισήγησης που αφορά την παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος στην οδό Αλκμάνος έναντι του αρ. 45-47, με ισχύ έως 16-5-2019.
Ημ/νια: 20/10/2017 12:24:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΨ4ΧΩ6Μ-Ζ6Μ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» της ¨ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε.¨, επί της οδού Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ 14.
Θέμα: Αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» της ¨ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε.¨, επί της οδού Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ 14.
Ημ/νια: 20/10/2017 12:15:00
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω0Ζ0Ω6Μ-ΨΥΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΜΠΑΡ» του ΚΛΗΜΑΝΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, επί της οδού Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ 2.
Θέμα: Αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΜΠΑΡ» του ΚΛΗΜΑΝΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, επί της οδού Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ 2.
Ημ/νια: 20/10/2017 12:06:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΔΗΧΩ6Μ-ΨΕΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΜΠΑΡ)» της ¨MAZE ALL ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε¨, επί της οδού ΛΕΒΕΝΤΗ 3.
Θέμα: Αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΜΠΑΡ)» της ¨MAZE ALL ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Ι.Κ.Ε¨, επί της οδού ΛΕΒΕΝΤΗ 3.
Ημ/νια: 20/10/2017 12:02:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΨ90Ω6Μ-Ζ5Φ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Δέσμευση πίστωσης ύψους 42,30 € (ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2017 Φορέας 0,Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ-9 Κ.Α 8261.001 <<Αποδόσεις αχρεωστήτω
Θέμα: Δέσμευση πίστωσης ύψους 42,30 € (ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2017 Φορέας 0,Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ-9 Κ.Α 8261.001 <<Αποδόσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων στο Δήμο>> για την αντιμετώπιση της δαπάνης επιστροφής ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην κα. Χριστίνα Τσίρου του Χαραλάμπους, (Δ/νση Δημ.Περιουσίας)
Ημ/νια: 20/10/2017 11:57:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω3Η9Ω6Μ-7ΓΞ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 7.440 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΣΑΝΤΙΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΣΦΗΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Θέμα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 7.440 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΣΑΝΤΙΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΣΦΗΚΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Ημ/νια: 20/10/2017 11:53:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 75ΝΕΩ6Μ-Σ0Δ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» της ¨Α. ΦΟΥΝΤΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.¨, επί της οδού ΚΙΑΦΑΣ 8.
Θέμα: Αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» της ¨Α. ΦΟΥΝΤΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.¨, επί της οδού ΚΙΑΦΑΣ 8.
Ημ/νια: 20/10/2017 11:49:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΖΠΝΩ6Μ-ΑΝ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ)» της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ, επί της οδού ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑΣ 3.
Θέμα: Αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ)» της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ, επί της οδού ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑΣ 3.
Ημ/νια: 20/10/2017 11:39:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ4ΨΦΩ6Μ-Μ4Β
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» της ¨THREE THIRTY THREE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨, επί της οδού ΝΙΚΗΣ 33.
Θέμα: Αφορά τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» της ¨THREE THIRTY THREE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ¨, επί της οδού ΝΙΚΗΣ 33.
Ημ/νια: 20/10/2017 11:34:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω40ΔΩ6Μ-ΜΦΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΔ 267/2017
Θέμα: ΕΔ 267/2017
Ημ/νια: 19/10/2017 12:05:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 71ΦΙΩ6Μ-ΜΜ9
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.