Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
«Έγκριση εξειδίκευσης κατανομής της πίστωσης ποσού 170,00€ στον ΚΑ 6421.001 Φ10 Δ3 με κωδικό “ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ”, για την έκδοση πράσινης κάρτας υπηρεσιακού οχήματος για μετακίνηση εκτός των συνόρων της χώρας για εκπρ
Θέμα: «Έγκριση εξειδίκευσης κατανομής της πίστωσης ποσού 170,00€ στον ΚΑ 6421.001 Φ10 Δ3 με κωδικό “ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ”, για την έκδοση πράσινης κάρτας υπηρεσιακού οχήματος για μετακίνηση εκτός των συνόρων της χώρας για εκπροσώπηση του Δήμου Αθηναίων σε συναντήσεις, συνέδρια, ημερίδες κτλ».
Ημ/νια: 19/04/2021 17:27:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΝ4ΧΩ6Μ-1ΦΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση εξειδίκευσης κατανομής της πίστωσης ποσού 170,00€ στον ΚΑ 6421.001 Φ10 Δ3 με κωδικό “ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ”, για την έκδοση πράσινης κάρτας υπηρεσιακού οχήματος για μετακίνηση εκτός των συνόρων της χώρας για εκπρ
Θέμα: «Έγκριση εξειδίκευσης κατανομής της πίστωσης ποσού 170,00€ στον ΚΑ 6421.001 Φ10 Δ3 με κωδικό “ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ”, για την έκδοση πράσινης κάρτας υπηρεσιακού οχήματος για μετακίνηση εκτός των συνόρων της χώρας για εκπροσώπηση του Δήμου Αθηναίων σε συναντήσεις, συνέδρια, ημερίδες κτλ».
Ημ/νια: 19/04/2021 17:27:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΝ4ΧΩ6Μ-1ΦΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση υποβολής πρότασης εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΕΑΤΑ ΑΕ, για τη χρηματοδότηση από την “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Αττική” του ΕΣΠΑ 2014-2020, γ
Θέμα: Έγκριση υποβολής πρότασης εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΕΑΤΑ ΑΕ, για τη χρηματοδότηση από την “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Αττική” του ΕΣΠΑ 2014-2020, για τη συμμετοχή στην πρόσκληση με κωδικό ΕΑΤΑ 16 Α/Α ΟΠΣ 4346 έκδοση 1/0 με αρ. πρωτ. 2157/ΕΦΔ286/15.07.2020 του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΑΤΑ ΑΕ, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”.
Ημ/νια: 19/04/2021 16:56:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΑΩΔΩ6Μ-Β00
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση υποβολής πρότασης εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΕΑΤΑ ΑΕ, για τη χρηματοδότηση από την “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Αττική” του ΕΣΠΑ 2014-2020, γ
Θέμα: Έγκριση υποβολής πρότασης εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων προς τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΕΑΤΑ ΑΕ, για τη χρηματοδότηση από την “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Αττική” του ΕΣΠΑ 2014-2020, για τη συμμετοχή στην πρόσκληση με κωδικό ΕΑΤΑ 16 Α/Α ΟΠΣ 4346 έκδοση 1/0 με αρ. πρωτ. 2157/ΕΦΔ286/15.07.2020 του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΑΤΑ ΑΕ, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”.
Ημ/νια: 19/04/2021 16:56:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΑΩΔΩ6Μ-Β00
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση υποβολής πρότασης εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων προς το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΠΕΝ), για τη χρηματοδότηση, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΝ, του έργου “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟ
Θέμα: Έγκριση υποβολής πρότασης εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων προς το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΠΕΝ), για τη χρηματοδότηση, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΝ, του έργου “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”, προϋπολογισμού 45.688.362,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ημ/νια: 19/04/2021 16:30:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩΕΥΩ6Μ-ΧΟΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση υποβολής πρότασης εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων προς το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΠΕΝ), για τη χρηματοδότηση, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΝ, του έργου “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟ
Θέμα: Έγκριση υποβολής πρότασης εκ μέρους του Δήμου Αθηναίων προς το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΥΠΕΝ), για τη χρηματοδότηση, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΝ, του έργου “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”, προϋπολογισμού 45.688.362,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Ημ/νια: 19/04/2021 16:30:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΩΕΥΩ6Μ-ΧΟΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση της με αριθμό πρωτοκόλλου 097276/13.04.2021 απόφασης Δημάρχου Αθηναίων, με την οποία εγκρίθηκε η άσκηση προσφυγής ανάκλησης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της με αριθμό 178/2021 πράξης του Έ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία
Θέμα: «Έγκριση της με αριθμό πρωτοκόλλου 097276/13.04.2021 απόφασης Δημάρχου Αθηναίων, με την οποία εγκρίθηκε η άσκηση προσφυγής ανάκλησης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της με αριθμό 178/2021 πράξης του Έ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ” μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της εταιρείας “ΠΕΤΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”».
Ημ/νια: 19/04/2021 16:07:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤΦΛΩ6Μ-Ξ71
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση της με αριθμό πρωτοκόλλου 097276/13.04.2021 απόφασης Δημάρχου Αθηναίων, με την οποία εγκρίθηκε η άσκηση προσφυγής ανάκλησης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της με αριθμό 178/2021 πράξης του Έ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία
Θέμα: «Έγκριση της με αριθμό πρωτοκόλλου 097276/13.04.2021 απόφασης Δημάρχου Αθηναίων, με την οποία εγκρίθηκε η άσκηση προσφυγής ανάκλησης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της με αριθμό 178/2021 πράξης του Έ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκε ότι κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ” μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της εταιρείας “ΠΕΤΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”».
Ημ/νια: 19/04/2021 16:07:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΤΦΛΩ6Μ-Ξ71
Κατηγορίες: Διαύγεια
Η/Δ 4ης Συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης του Συμβουλίου της 5ης Δ.Κ.
Θέμα: Η/Δ 4ης Συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης του Συμβουλίου της 5ης Δ.Κ.
Ημ/νια: 19/04/2021 15:03:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΘΒΚΩ6Μ-8ΓΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Η/Δ 4ης Συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης του Συμβουλίου της 5ης Δ.Κ.
Θέμα: Η/Δ 4ης Συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης του Συμβουλίου της 5ης Δ.Κ.
Ημ/νια: 19/04/2021 15:03:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΘΒΚΩ6Μ-8ΓΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 6ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 22-4-2021
Θέμα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 6ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 22-4-2021
Ημ/νια: 19/04/2021 13:23:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΥΦΩΩ6Μ-ΞΧ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 6ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 22-4-2021
Θέμα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 6ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 22-4-2021
Ημ/νια: 19/04/2021 13:23:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΥΦΩΩ6Μ-ΞΧ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ Μείωζης ηων εγγσήζεων δεκάηων ηοσ έργοσ: «Καηαζκεςή εξυηεπικών διακλαδώζευν ακινήηυν με ηο δίκηςο ακαθάπηυν 5ηρ ,6ηρ και 7ηρ Γ.Κ. ΢Α 88/2019»
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ Μείωζης ηων εγγσήζεων δεκάηων ηοσ έργοσ: «Καηαζκεςή εξυηεπικών διακλαδώζευν ακινήηυν με ηο δίκηςο ακαθάπηυν 5ηρ ,6ηρ και 7ηρ Γ.Κ. ΢Α 88/2019»
Ημ/νια: 19/04/2021 13:22:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΔΨΣΩ6Μ-13Υ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση του από 07.04.2021 1ου Πρακτικού – Γνωμοδότησης και του από 08.04.2021 2ου Πρακτικού – Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο αν
Θέμα: Έγκριση του από 07.04.2021 1ου Πρακτικού – Γνωμοδότησης και του από 08.04.2021 2ου Πρακτικού – Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την “ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΤΕΓΩΝ”, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 782.688,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α. 631.200,00€ ), που αφορούν στα στάδια αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς - ανάδειξης προσωρινών αναδόχων, αντίστοιχα.
Ημ/νια: 19/04/2021 13:02:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ38ΡΩ6Μ-ΖΙ8
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση του από 07.04.2021 3ου Πρακτικού – Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής, ενιαίας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
Θέμα: Έγκριση του από 07.04.2021 3ου Πρακτικού – Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής, ανοικτής, ενιαίας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της κάθε ομάδας, για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ” με διάρκεια σύμβασης δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία καταχώρισης της στο ΚΗΜΔΗΣ, εκτιμώμενης αξίας 161.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, που αφορά στο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης και στην κατακύρωση της με α/α 100233 Συστημικής Διαδικασίας ΕΣΗΔΗΣ.
Ημ/νια: 19/04/2021 15:51:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω3Ο0Ω6Μ-ΟΚΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Έγκριση μη άσκησης πρόσθετης παρέμβασης υπέρ ή κατά της άρσης απαλλοτρίωσης, που επιβλήθηκε με τη με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/Δ ΠΟΛΣ/41707/1598/21.09.2018 Πράξη της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε ακίνητο της εταιρί
Θέμα: «Έγκριση μη άσκησης πρόσθετης παρέμβασης υπέρ ή κατά της άρσης απαλλοτρίωσης, που επιβλήθηκε με τη με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/Δ ΠΟΛΣ/41707/1598/21.09.2018 Πράξη της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε ακίνητο της εταιρίας “ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.”, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Σπύρου Πάτση αρ. 58 και Σιδηροκάστρου, Βοτανικός».
Ημ/νια: 19/04/2021 15:05:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΘ9ΕΩ6Μ-3Ι3
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου ”ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 3η Δ.Κ.”, για 3 μήνες, ήτοι από την 07.04.2021 έως την 06.07.2021, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016.
Θέμα: Έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου ”ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 3η Δ.Κ.”, για 3 μήνες, ήτοι από την 07.04.2021 έως την 06.07.2021, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ. 10 του Ν.4412/2016.
Ημ/νια: 16/04/2021 17:34:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΗΣΟΩ6Μ-Ξ39
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) – τακτοποιητικός για το έργο “ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 5η Δ.Κ.”.
Θέμα: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) – τακτοποιητικός για το έργο “ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 5η Δ.Κ.”.
Ημ/νια: 16/04/2021 16:43:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΧΙ1Ω6Μ-ΩΧΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και της σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Έργου (ΣΣΕ) για το έργο ”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ”.
Θέμα: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και της σύναψης της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Έργου (ΣΣΕ) για το έργο ”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ”.
Ημ/νια: 16/04/2021 16:27:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΔΟΟΩ6Μ-0ΜΘ
Κατηγορίες: Διαύγεια
«Πρόσκληση υποβολής προσφορών στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγού-μενη δημοσίευση και χωρίς χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, των άρθρων 26 (παρ.6), 32 (παρ.2γ) και 32α (περ. β) του Ν.4412/2016 για το έργο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΕ ΑΔΟ
Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγού-μενη δημοσίευση και χωρίς χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, των άρθρων 26 (παρ.6), 32 (παρ.2γ) και 32α (περ. β) του Ν.4412/2016 για το έργο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΕ ΑΔΟΜΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 220 ΤΟΥ Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α)», προϋπολογισμού ποσού 4.216.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης αποκλειστικά σε απρόβλεπτες περιστάσεις, ήτοι σε έκτακτα πραγματικά γεγονότα, τα οποία είναι ανεξάρτητα της βούλησης της αναθέτουσας αρχής, δεν απορρέουν από παραλείψεις ή έλλειψη προγραμματισμού και επιμέλειας (υπαιτιότητα) της αναθέτουσας αρχής και δεν μπορούσαν, σύμφωνα με τα διδάγματα της ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής, σε καμία περίπτωση να προβλεφθούν»
Ημ/νια: 16/04/2021 15:57:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ρ7Λ7Ω6Μ-ΤΕ5
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.