Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Κατάρτιση όρων, έγκριση τεύχους διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών και ορισμός τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρ
Θέμα: Κατάρτιση όρων, έγκριση τεύχους διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών και ορισμός τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών της ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” και για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΒΥΣ)”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων 2018 - 2019, με έναρξη ισχύος της σύμβασης την ημερομηνία καταχώρισής της στο ΚΗΜΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 8.703.125,79€, συμπ/νου Φ.Π.Α. 13% και 24%.
Ημ/νια: 18/04/2019 14:42:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ε6ΠΩ6Μ-0ΤΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Την κατακύρωση της διαδικασίας της Απευθείας Ανάθεσης, του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και της περ.31 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) συμπ. ΦΠΑ 24%, για την «Παροχή Συμβούλων για την Αξι
Θέμα: Την κατακύρωση της διαδικασίας της Απευθείας Ανάθεσης, του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και της περ.31 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) συμπ. ΦΠΑ 24%, για την «Παροχή Συμβούλων για την Αξιολόγηση των προβλημάτων στα βατά μη ασφαλτοστρωμένα σημεία του Λόφου Λυκαβηττού – εκτίμηση του βαθμού αναγκαιότητας επισκευών – πρόταση για την αντιμετώπισή τους – ποσοστικοποίηση προτεινόμενων έργων»,
Ημ/νια: 18/04/2019 13:50:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 640ΥΩ6Μ-ΑΕΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ»
Θέμα: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ»
Ημ/νια: 18/04/2019 13:44:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΠΓ3Ω6Μ-ΞΝΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ LAN-WAN ΤΟΥ Δ.Α.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ LAN-WAN ΤΟΥ Δ.Α.
Ημ/νια: 18/04/2019 12:20:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΜ79Ω6Μ-Β36
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Δ.Α.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ Δ.Α.
Ημ/νια: 18/04/2019 12:04:54
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΜΝΟΩ6Μ-ΦΗ0
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθμ. 360/14-2-2019 Α.Δ.Σ. που αφορά “έγκριση για την εξειδίκευση πίστωσης στον ΚΑ 7336.075 Φ30 Διεύθυνσης 45 με λεκτικό “Εργασία επαναχύτευσης και επανεγκατάστασης ορειχάλκινων προτομών”, ως προς την αναγραφή της Δ
Θέμα: Έγκριση για την ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθμ. 360/14-2-2019 Α.Δ.Σ. που αφορά “έγκριση για την εξειδίκευση πίστωσης στον ΚΑ 7336.075 Φ30 Διεύθυνσης 45 με λεκτικό “Εργασία επαναχύτευσης και επανεγκατάστασης ορειχάλκινων προτομών”, ως προς την αναγραφή της Διεύθυνσης με αριθμό 45 στο ορθό 4.
Ημ/νια: 18/04/2019 11:44:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω1ΛΠΩ6Μ-ΠΔΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 86/2018
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ 86/2018
Ημ/νια: 18/04/2019 10:47:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ν80Ω6Μ-Ε3Θ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Πράξη με αριθμό 54, που αφορά σε χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής/μουσικών οργάνων για το έτος 2019 στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤEΡΙΑ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» επί της οδού Δουκίσσης Πλακεντίας 82 - Γηροκομείο στη
Θέμα: Πράξη με αριθμό 54, που αφορά σε χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής/μουσικών οργάνων για το έτος 2019 στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤEΡΙΑ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» επί της οδού Δουκίσσης Πλακεντίας 82 - Γηροκομείο στην επωνυμία ΜΟΥΣΓΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.
Ημ/νια: 18/04/2019 10:37:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΗΟΖΩ6Μ-Ψ1Ι
Κατηγορίες: Διαύγεια
Πράξη με αριθμό 53, που αφορά σε χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής/μουσικών οργάνων για το έτος 2019 στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ -ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)» επί της Πλ. Αγ. Δημητρίου 6 - Αμπελόκηποι στην επωνυμία SEFERI KUSHTRIM.
Θέμα: Πράξη με αριθμό 53, που αφορά σε χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής/μουσικών οργάνων για το έτος 2019 στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ -ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)» επί της Πλ. Αγ. Δημητρίου 6 - Αμπελόκηποι στην επωνυμία SEFERI KUSHTRIM.
Ημ/νια: 18/04/2019 10:34:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΛΨΝΩ6Μ-ΙΣΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Πράξη με αριθμό 52, που αφορά σε χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής/μουσικών οργάνων για το έτος 2019 στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ)
Θέμα: Πράξη με αριθμό 52, που αφορά σε χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής/μουσικών οργάνων για το έτος 2019 στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ) (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)» επί της οδού Πανόρμου 20 – Αμπελόκηποι στην επωνυμία ΜΥΛΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
Ημ/νια: 18/04/2019 10:32:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΝΕ4Ω6Μ-439
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 33.198,62 € (ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡEΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2019 Φορέας 30, Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟ
Θέμα: Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης ποσού 33.198,62 € (ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡEΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2019 Φορέας 30, Δ/ΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - 43 Κ.Α 7332.026 <<Συντήρηση-επισκευή πλατειών,πεζοδρόμων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων στην 2η και 3η Δ.Κ.,έτους 2016>> για την αντιμετώπιση της δαπάνης για την εκτέλεση του έργου ''Συντήρηση-επισκευή πλατειών, πεζοδρόμων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων στη 2η και 3η Δ.Κ.έτους 2016'', για το οικονομικό έτος 2019.
Ημ/νια: 17/04/2019 15:14:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΓΠΔΩ6Μ-ΦΥ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 16-04-2019 ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΣΤΟ Α΄ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
Θέμα: 7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 16-04-2019 ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΣΤΟ Α΄ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ
Ημ/νια: 17/04/2019 14:53:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΛ25Ω6Μ-ΟΓΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ
Θέμα: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ-ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ
Ημ/νια: 17/04/2019 14:48:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΖΓΞΩ6Μ-2Α7
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ESTI@ της κας ΛΕΟΜΠΙΛΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ του ΤΖΙΟΒΑΝΝΙ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ESTI@ της κας ΛΕΟΜΠΙΛΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ του ΤΖΙΟΒΑΝΝΙ
Ημ/νια: 17/04/2019 14:21:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ9ΓΟΩ6Μ-Λ25
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΘΕΜΑ:Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες τ ω ν μ ο ν ί μ ω ν υ π α λ λ ή λ ω ν τ η ς Δ ν σ η ς Η λ ε κ τ ρ ο λ ο γ ι κ ο ύ γ ι α τ ο ν μ ή ν α ΑΠΡΙΛΙΟ 2019
Θέμα: ΘΕΜΑ:Προγραμματισμός υπερωριακής εργασίας καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες τ ω ν μ ο ν ί μ ω ν υ π α λ λ ή λ ω ν τ η ς Δ ν σ η ς Η λ ε κ τ ρ ο λ ο γ ι κ ο ύ γ ι α τ ο ν μ ή ν α ΑΠΡΙΛΙΟ 2019
Ημ/νια: 17/04/2019 14:01:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΡ7ΓΩ6Μ-8ΣΤ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Τροποποιήσεις σε Προγραμματισμό υπερωριακής εργασίας, νυκτερινής εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων, της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης για το μήνα ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Θέμα: Τροποποιήσεις σε Προγραμματισμό υπερωριακής εργασίας, νυκτερινής εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής καθώς και εργασίας για τις Κυριακές και Αργίες των μονίμων υπαλλήλων, της Δ/νσης Καθαριότητας – Ανακύκλωσης για το μήνα ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Ημ/νια: 17/04/2019 13:36:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 67ΡΧΩ6Μ-1ΒΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Μη έγκριση για τη μείωση ή μη του μισθώματος του περιπτέρου επί της Πλατείας Μοναστηρακίου αρ. 2 σε ποσοστό 20% αρχής γενομένης από την έκδοση της απόφασης και για ένα έτος κατόπιν της υπ` αριθμ. 237/19 πράξης της Οικονομικής Επιτροπής που παραπέμπει το
Θέμα: Μη έγκριση για τη μείωση ή μη του μισθώματος του περιπτέρου επί της Πλατείας Μοναστηρακίου αρ. 2 σε ποσοστό 20% αρχής γενομένης από την έκδοση της απόφασης και για ένα έτος κατόπιν της υπ` αριθμ. 237/19 πράξης της Οικονομικής Επιτροπής που παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, επειδή δε συγκέντρωσε την απαιτούμενη από το Νόμο πλειοψηφία
Ημ/νια: 17/04/2019 13:32:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω6Κ1Ω6Μ-ΓΛΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την εξειδίκευση πίστωσης στον Κ.Α. 6142.016 Φ10 Διεύθυνσης 18 λεκτικού “Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών”, ως εξής: “Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εκτίμηση του αστικού κλίματος – Πιλοτική εφαρμογή σε σχολείο του Δήμου Αθηναίων”
Θέμα: Έγκριση για την εξειδίκευση πίστωσης στον Κ.Α. 6142.016 Φ10 Διεύθυνσης 18 λεκτικού “Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών”, ως εξής: “Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εκτίμηση του αστικού κλίματος – Πιλοτική εφαρμογή σε σχολείο του Δήμου Αθηναίων”
Ημ/νια: 17/04/2019 13:18:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 9ΒΣ9Ω6Μ-Φ6Φ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Έγκριση για την επίτευξη της απαιτούμενης εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 6266.001 Φ10 Διεύθυνσης 18 Οικονομικού έτους 2019 με λεκτικό “Συντήρηση λογισμικού” ως εξής: Εργασία Συντήρησης Λογισμικού Διαγωνισμών και παρακολούθησης εκτέλεσης Συμβάσεων της Δι
Θέμα: Έγκριση για την επίτευξη της απαιτούμενης εξειδίκευσης πίστωσης στον Κ.Α. 6266.001 Φ10 Διεύθυνσης 18 Οικονομικού έτους 2019 με λεκτικό “Συντήρηση λογισμικού” ως εξής: Εργασία Συντήρησης Λογισμικού Διαγωνισμών και παρακολούθησης εκτέλεσης Συμβάσεων της Διεύθυνσης Προμηθειών και Αποθηκών
Ημ/νια: 17/04/2019 13:08:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 946ΝΩ6Μ-ΑΟ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ή ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΡΑΤΚΟΒΙΤΣ ΑΝΤΖΕΛΚΑ
Θέμα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ή ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΡΑΤΚΟΒΙΤΣ ΑΝΤΖΕΛΚΑ
Ημ/νια: 17/04/2019 12:58:58
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω0Γ0Ω6Μ-ΔΩΧ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.