Μερική ανάκληση της της δέσμευσης για τα έτη 2019-2020 στην με αριθμό Π00524 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης. Τα δεδομένα στο συνημμένο αρχείο.
Θέμα: Μερική ανάκληση της της δέσμευσης για τα έτη 2019-2020 στην με αριθμό Π00524 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης. Τα δεδομένα στο συνημμένο αρχείο.
Ημ/νια: 20/03/2019 17:28:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω052Ω6Μ-ΟΙΚ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤ.ΠΟΣΟΥ 24.800 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΛΗΡ. ΙΣΟΠ.ΔΑΠ. ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ"
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤ.ΠΟΣΟΥ 24.800 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΛΗΡ. ΙΣΟΠ.ΔΑΠ. ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ"
Ημ/νια: 20/03/2019 14:55:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΛΨΨΩ6Μ-5Ρ4
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ,ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 5.828 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ"
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ,ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 5.828 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ"
Ημ/νια: 20/03/2019 14:47:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΓ46Ω6Μ-ΞΩΕ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΠΗΓΟΥΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΠΗΓΟΥΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
Ημ/νια: 20/03/2019 14:11:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 67ΒΔΩ6Μ-ΦΚ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
Την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση, καθώς και την δέσμευση πίστωσης ποσού 24.781,15 € (ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμ
Θέμα: Την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση, καθώς και την δέσμευση πίστωσης ποσού 24.781,15 € (ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2019 Φορέας 10, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 10 Κ.Α 6142.047 <<Αμοιβή για την εργασία διεκπεραίωσης των καθημερινών χρηματαποστολών του Δήμου Αθηναίων>> για την αντιμετώπιση της δαπάνης πληρωμής εταιρίας που θα ορισθεί με διαγωνιστική διαδικασία παυ θα αναλάβει την εργασία μεταφοράς χρημάτων από τις αποκ. υπηρεσίες στην Κεντρική Υπηρεσία και εν συνεχεία στα συνεργαζόμενα με το Δήμο μας πιστωτικά ιδρύματα.Την έγκριση της δαπάνης και την διάθεση, καθώς και την δέσμευση πίστωσης ποσού 24.781,15 € (ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βαρος της πίστωσης του προΰπολογισμού εξόδων του Δήμου Αθηναίων Οικ. έτος 2019 Φορέας 10, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 10 Κ.Α 6142.047 <<Αμοιβή για την εργασία διεκπεραίωσης των καθημερινών χρηματαποστολών του Δήμου Αθηναίων>> για την αντιμετώπιση της δαπάνης πληρωμής εταιρίας που θα ορισθεί με διαγωνιστική διαδικασία παυ θα αναλάβει την εργασία μεταφοράς χρημάτων από τις αποκ. υπηρεσίες στην Κεντρική Υπηρεσία και εν συνεχεία στα συνεργαζόμενα με το Δήμο μας πιστωτικά ιδρύματα.
Ημ/νια: 20/03/2019 13:39:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω3ΜΞΩ6Μ-ΔΚΠ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΟΑ 8/2019
Θέμα: ΟΑ 8/2019
Ημ/νια: 20/03/2019 13:03:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω3ΩΥΩ6Μ-Η5Γ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΑΠΑΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ, ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΤΑΞΙΔΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1/3/19-4/3/19.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΔΑΠΑΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ, ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΤΑΞΙΔΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1/3/19-4/3/19.
Ημ/νια: 20/03/2019 11:40:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΜ9ΟΩ6Μ-ΙΨ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.
Ημ/νια: 20/03/2019 11:31:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΡΥΓΩ6Μ-Ν65
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ.
Ημ/νια: 20/03/2019 11:25:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Π3ΦΩ6Μ-ΣΔΨ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ
Ημ/νια: 20/03/2019 11:18:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΨΘ6Ω6Μ-ΒΣΜ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απευθείας ανάθεση για τη φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης για τα τρία (3) χρόνια λειτουργίας του Προγράμματος «Ανθεκτική Αθήνα», στην οποία θα παρευρεθεί και ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης και θα πραγματοποιηθεί στις 06 Μαρτίου 2019
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για τη φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης για τα τρία (3) χρόνια λειτουργίας του Προγράμματος «Ανθεκτική Αθήνα», στην οποία θα παρευρεθεί και ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης και θα πραγματοποιηθεί στις 06 Μαρτίου 2019
Ημ/νια: 19/03/2019 15:22:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΩΠΨΩ6Μ-ΛΓ1
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΔΙΣΚΟΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ
Θέμα: ΔΙΣΚΟΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ
Ημ/νια: 19/03/2019 15:13:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΘ5ΗΩ6Μ-313
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ενημερωτικού φυλλαδίου σε 1.000 αντίτυπα και 525 έντυπα ειδικών προδιαγραφών και τίτλο «Στρατηγική Ανθεκτικότητα», στα πλαίσια της εκδήλωσης τρία (3) χρόνια λειτουργίας του Προγράμματος «Ανθεκτική Αθήνα», στην οποία θα
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ενημερωτικού φυλλαδίου σε 1.000 αντίτυπα και 525 έντυπα ειδικών προδιαγραφών και τίτλο «Στρατηγική Ανθεκτικότητα», στα πλαίσια της εκδήλωσης τρία (3) χρόνια λειτουργίας του Προγράμματος «Ανθεκτική Αθήνα», στην οποία θα παρευρεθεί και ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης και θα πραγματοποιηθεί στις 06 Μαρτίου 2019
Ημ/νια: 19/03/2019 15:09:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6Ψ54Ω6Μ-ΡΔΔ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ
Ημ/νια: 19/03/2019 15:03:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΙ7ΛΩ6Μ-ΨΤ5
Κατηγορίες: Διαύγεια
AΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ
Θέμα: AΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ
Ημ/νια: 19/03/2019 15:01:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΟΜΒΩ6Μ-2ΒΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΙΣΑ ΔΙΚ. ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΙΣΑ ΔΙΚ. ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ημ/νια: 19/03/2019 14:35:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΖΣΗΩ6Μ-ΨΓΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απευθείας ανάθεση για τη φωτογραφική κάλυψη της 10ης Σκυταλοδρομίας Λόγου, στα πλαίσια της διοργάνωσης «Αθήνα Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου 2018», που πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Αθήνας
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για τη φωτογραφική κάλυψη της 10ης Σκυταλοδρομίας Λόγου, στα πλαίσια της διοργάνωσης «Αθήνα Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου 2018», που πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019 στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Αθήνας
Ημ/νια: 19/03/2019 14:33:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΣ2ΖΩ6Μ-ΓΥΙ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΙΣΑ ΔΙΚ. ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΙΣΑ ΔΙΚ. ΔΑΠΑΝΗ ΣΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗ
Ημ/νια: 19/03/2019 14:15:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΧΠ4Ω6Μ-ΡΨ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
Καθορισμός όρων, έγκριση ενδεικτικού προϋπολογισμού και τεχνικής μελέτης και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την α
Θέμα: Καθορισμός όρων, έγκριση ενδεικτικού προϋπολογισμού και τεχνικής μελέτης και ορισμός Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ)” για τις ανάγκες του Δήμου Αθηναίων, με έναρξη ισχύος της σύμβασης την ημερομηνία καταχώρισής της στο ΚΗΜΔΗΣ, προϋπολογισμού 74.370,24€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.
Ημ/νια: 19/03/2019 14:04:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΓΘ7Ω6Μ-ΛΣΩ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αφορά τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη, υλοποίησης της εισήγησης της Εταιρείας Ανάπτυξης &Τουριστικής Προβολής Αθηνών-Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ για το πρόγραμμα ¨ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ¨ που αφορά την 1η Δημοτική Κοινότητα.
Θέμα: Αφορά τη λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη, υλοποίησης της εισήγησης της Εταιρείας Ανάπτυξης &Τουριστικής Προβολής Αθηνών-Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ για το πρόγραμμα ¨ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ¨ που αφορά την 1η Δημοτική Κοινότητα.
Ημ/νια: 19/03/2019 13:46:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω4Τ5Ω6Μ-ΑΣΦ
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.