ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 8η (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22/5/2019
Θέμα: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 8η (ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22/5/2019
Ημ/νια: 21/05/2019 15:36:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω6ΜΠΩ6Μ-8Η7
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ (OPERATIONAL LEASING) ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΩΝ (23) ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΞΗΝΤΑ (60) ΜΗΝΩΝ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ (OPERATIONAL LEASING) ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΩΝ (23) ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΞΗΝΤΑ (60) ΜΗΝΩΝ
Ημ/νια: 21/05/2019 14:36:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΒΝ1Ω6Μ-Ξ4Η
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΜΗΝΩΝ
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΜΗΝΩΝ
Ημ/νια: 21/05/2019 14:16:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 7ΜΑΕΩ6Μ-ΖΜΛ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Αποδοχή του Πρακτικού IV της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη, για το έργο “ΙΔΡΥΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ (Δ.ΑΤΤΙΚΗ)”, προϋπολογισμού 13.84
Θέμα: Αποδοχή του Πρακτικού IV της Επιτροπής Διαγωνισμού σχετικά με τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη, για το έργο “ΙΔΡΥΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΡΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ (Δ.ΑΤΤΙΚΗ)”, προϋπολογισμού 13.845.302,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ)
Ημ/νια: 21/05/2019 14:14:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6241Ω6Μ-Ζ5Κ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019.
Ημ/νια: 21/05/2019 14:00:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΘΟΧΩ6Μ-ΙΙΖ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019.(Ι.Δ.Α.Χ.)
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019.(Ι.Δ.Α.Χ.)
Ημ/νια: 21/05/2019 13:59:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΧΖ1Ω6Μ-Γ70
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019.
Ημ/νια: 21/05/2019 13:56:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: 6ΚΥ0Ω6Μ-0ΣΒ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019.
Ημ/νια: 21/05/2019 13:50:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΗΡΟΩ6Μ-ΘΝΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019.
Ημ/νια: 21/05/2019 13:47:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΕ0ΙΩ6Μ-5ΓΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 (ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ)
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 (ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ)
Ημ/νια: 21/05/2019 13:43:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ4ΕΦΩ6Μ-Α78
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ 2019.
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ 2019.
Ημ/νια: 20/05/2019 14:04:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω5ΕΕΩ6Μ-ΗΛ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ 2019.
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ 2019.
Ημ/νια: 20/05/2019 14:04:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: Ω5ΕΕΩ6Μ-ΗΛ3
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προκήρυξη Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, κατά ομάδα ειδών για την προμήθεια «ειδών χειμερινής - θερινής στολής, στολής και κρανών μο
Θέμα: Προκήρυξη Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, κατά ομάδα ειδών για την προμήθεια «ειδών χειμερινής - θερινής στολής, στολής και κρανών μοτοσυκλετιστών για τους εργαζομένους της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων για το έτος 2019», ενδεικτικού προϋπολογισμού: πεντακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (588.429,60€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.
Ημ/νια: 20/05/2019 13:00:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΒΜ3Ω6Μ-2ΥΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Προκήρυξη Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, κατά ομάδα ειδών για την προμήθεια «ειδών χειμερινής - θερινής στολής, στολής και κρανών μο
Θέμα: Προκήρυξη Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, κατά ομάδα ειδών για την προμήθεια «ειδών χειμερινής - θερινής στολής, στολής και κρανών μοτοσυκλετιστών για τους εργαζομένους της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων για το έτος 2019», ενδεικτικού προϋπολογισμού: πεντακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (588.429,60€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %.
Ημ/νια: 20/05/2019 13:00:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΨΒΜ3Ω6Μ-2ΥΡ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Δημοπρασία για την 25ετή εκμίσθωση ισογείου κτίσματος επιφανείας 50 τ.μ. στην περιοχή του Λυκαβητού.
Θέμα: Δημοπρασία για την 25ετή εκμίσθωση ισογείου κτίσματος επιφανείας 50 τ.μ. στην περιοχή του Λυκαβητού.
Ημ/νια: 20/05/2019 12:54:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΞΞ1Ω6Μ-ΨΜΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Δημοπρασία για την 25ετή εκμίσθωση ισογείου κτίσματος επιφανείας 50 τ.μ. στην περιοχή του Λυκαβητού.
Θέμα: Δημοπρασία για την 25ετή εκμίσθωση ισογείου κτίσματος επιφανείας 50 τ.μ. στην περιοχή του Λυκαβητού.
Ημ/νια: 20/05/2019 12:54:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΞΞ1Ω6Μ-ΨΜΓ
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση μείωσης εγγυήσεων του έργου: «Ανακαίνιση Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα»
Θέμα: Απόφαση μείωσης εγγυήσεων του έργου: «Ανακαίνιση Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα»
Ημ/νια: 20/05/2019 12:31:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΣ7ΔΩ6Μ-ΡΚ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
Απόφαση μείωσης εγγυήσεων του έργου: «Ανακαίνιση Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα»
Θέμα: Απόφαση μείωσης εγγυήσεων του έργου: «Ανακαίνιση Κατασκήνωσης Αγίου Ανδρέα»
Ημ/νια: 20/05/2019 12:31:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΣ7ΔΩ6Μ-ΡΚ7
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ Berlin,Dortmunt και Dusseldorf ΑΠΟ 7-4-2019 ΕΩΣ 13-4-2019.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ Berlin,Dortmunt και Dusseldorf ΑΠΟ 7-4-2019 ΕΩΣ 13-4-2019.
Ημ/νια: 20/05/2019 12:24:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΕΗΗΩ6Μ-ΟΘ6
Κατηγορίες: Διαύγεια
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ Berlin,Dortmunt και Dusseldorf ΑΠΟ 7-4-2019 ΕΩΣ 13-4-2019.
Θέμα: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ Berlin,Dortmunt και Dusseldorf ΑΠΟ 7-4-2019 ΕΩΣ 13-4-2019.
Ημ/νια: 20/05/2019 12:24:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΑΔΑ: ΩΕΗΗΩ6Μ-ΟΘ6
Κατηγορίες: Διαύγεια

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.