30 ΜΑΪ́ΟΥ 2022 16:02

30/05/2022 – 04/07/2022: Ανοιχτή διαδικασία άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση πεζόδρομων και πεζοδρομίων στο Εμπορικό Κέντρο»

Ο Δήμος Αθηναίων προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία άνω των ορίων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ  ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α] του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει  και β] τους όρους της οικείας Διακήρυξης

 

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: επωνυμία: Δήμος Αθηναίων * είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Α’ ΒΑΘΜΟΥ * Α.Φ.Μ.: 090025537 Δ.Ο.Υ.: Α’ Αθηνών * ταχ. διεύθυνση: Αθηνάς 16 και Βύσσης Διευθύνουσα Υπηρεσία : Διεύθυνση Οδοποιίας Αποχέτευσης & Κοινοχρήστων χώρων  * NUTS: EL303 – LAU1: GR300001 διεύθυνση ιστοσελίδας: www.cityofathens.gr  * τηλ.επικοινωνίας: 210-3214883 – 210-3721562 Διευθύνουσα Υπηρεσία * e-mail: [email protected]
 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στην διεύθυνση www.cityofathens.gr. Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, παρέχονται σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από την αναθέτουσα μέχρι την 28/06/2022, εφόσον έχουν ζητηθεί έως την 24/06/2022.
 3. Τύπος αναθέτουσας αρχής: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος (ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ), αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση και στον υποτομέα ΟΤΑ. Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
 4. Κωδικός CPV: 45233253-7, 45232440-8, 45316000-5
 5. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου: EL303
 6. Περιγραφή της Δημόσιας Σύμβασης: Το έργο αφορά στην ανάπλαση της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Αθηνάς, Σοφοκλέους, Αιόλου, Γεωργίου Σταύρου, Σταδίου, Χρ. Λαδά, Ανθίμου Γαζή, Κολοκοτρώνη, Βουλής, Καρ. Σερβίας, Περικλέους, Αθηναΐδος και Αγίας Ειρήνης στην 1η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων συνολικής επιφάνειας περίπου 195 στρεμμάτων και επικεντρώνεται σε επισκευές και τοπικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στους πεζόδρομους και επικεντρώνεται στην ανακατασκευή – συντήρηση πεζοδρομίων, στις επισκευές και τοπικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε πεζόδρομους, στην ανακατασκευή και επανασχεδιασμό πεζόδρομου καθώς και στη δημιουργία νέων πεζόδρομων. Επιπλέον προβλέπεται και ο εκσυγχρονισμός του πεπαλαιωμένου παντορροϊκού δικτύου αποχέτευσης σε διαχωριστικό (ομβρίων και λυμάτων). Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, εργασίες πρασίνου, μικροκατασκευές απο οπλισμένο σκυρόδεμα κ.α.
 7. Εκτιμώμενη συνολική τάξη μεγέθους της σύμβασης: Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται στο ποσό των επτά εκατομμυρίων διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων οχτακοσίων έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (7.225.806,45€) πλέον Φ.Π.Α ενός εκατομμυρίου επτακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα τριών ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών(1.734.193,55€) ήτοι συνολικής δαπάνης οχτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων ευρώ (8.960.000,00€).
 8. Συνολική προθεσμία εκτέλεσης έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Δεν υπάρχουν αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του  έργου.
 9. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες έργων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, και που είναι εγκατεστημένα σε

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν κατά την υποβολή της προσφορά τους τουλάχιστον:

Α. Για την κατηγορία έργου Οικοδομικά

i. Ίδια κεφάλαια, τουλάχιστον 750.000 ευρώ

ii.Πάγια στοιχεία, αξίας τουλάχιστον 250.000 ευρώ.

iii. Ελάχιστο κύκλο εργασιών τελευταίας τριετίας: 1.500.000 ευρώ.

Β. Για την κατηγορία έργου Ηλεκτρομηχανολογικά

i. Ίδια κεφάλαια, τουλάχιστον 100.000 ευρώ

ii. Πάγια στοιχεία, αξίας τουλάχιστον 50.000 ευρώ.

iii. Ελάχιστο κύκλο εργασιών τελευταίας τριετίας: 300.000 ευρώ.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν κατά την υποβολή της προσφορά τους τουλάχιστον:

Α. Για την κατηγορία έργου Οικοδομικά

Για τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς απαιτείται τουλάχιστον στελέχωση από δύο (2) μηχανικούς με 12ετή τουλάχιστον εμπειρία για έκαστο εξ’ αυτών. Εναλλακτικά, μπορεί να αντικατασταθεί ένας (1) μηχανικός 12ετούς εμπειρίας από δύο (2) μηχανικούς με 9ετή τουλάχιστον εμπειρία, για έκαστο εξ’ αυτών. Επίσης, ένας (1) από τους δύο συνολικά μηχανικούς 9ετούς εμπειρίας που μπορεί να έχει η επιχείρηση, επιτρέπεται να αντικατασταθεί από δύο (2) μηχανικούς με 6ετή τουλάχιστον εμπειρία,  για έκαστο εξ’ αυτών.

Β. Για την κατηγορία έργου Ηλεκτρομηχανολογικά

Απαιτείται τουλάχιστον στελέχωση από έναν (1) μηχανικό με 12ετή τουλάχιστον εμπειρία. Εναλλακτικά μπορεί να αντικατασταθεί ο ένας (1) μηχανικός 12ετούς εμπειρίας από δύο (2) μηχανικούς με 9ετή τουλάχιστον εμπειρία, για έκαστο εξ’ αυτών και ο ένας (1) εκ των δύο μηχανικών 9ετούς εμπειρίας με δύο (2) μηχανικούς με 6ετή τουλάχιστον εμπειρία, για έκαστο εξ’ αυτών.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης θα πρέπει να διαθέτουν σχετική πιστοποίηση:

α: Διαχείρισης Ποιότητας

β: Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

γ: Συστήματος Διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις πρέπει να καλύπτονται από κάθε μέλος της ένωσης.

 1. Διαδικασία σύναψης σύμβασης: Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016
 2. Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή
 3. Προθεσμία Παραλαβής προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 4η Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τυχόν στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα όπως η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ενώ η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 8η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα η 11:00 π.μ. και θα γίνει από την ορισμένη αρμόδια τριμελή Επιτροπή Διαγωνισμού. (σύμφωνα με την παρ.8α. του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της κληρώσεως της Αναθέτουσας Αρχής 3 τεχνικών υπαλλήλων Μη.Μ.Ε.Δ. και τον ορισμό παράστασης του εκπροσώπου ΠΕΔΜΕΔΕ) και εγκεκριμένη με Αναρτητέα Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων).
 4. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF).
 5. Χρόνος ισχύος προσφορών: : Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δεκατριών (13) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 6. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Η Ελληνική γλώσσα.
 7. Χρηματοδότηση: Το έργο προβλέπεται τόσο στο Τεχνικό Πρόγραμμα όσο και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Αθηναίων 2022 όπου υπάρχει σχετική εγγεγραμμένη πίστωση στον κωδικό: Κ.Α. 7333.104, Φ64- Δ72 (ΑΔΑ: 69ΛΚΩ6Μ-ΔΔΥ) ΑΑΥ Α00759/2022 και χρηματοδοτείται από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ) 2022 ΣΑΕΠ 085, ενάριθμος έργου 2022ΕΠ08500001(ΑΔΑ:6Ψ3Π46ΜΤΛΡ-9ΕΤ)
 8. Χορήγηση προκαταβολής : Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ποσού ίσο με 818,57€ υπό την προϋπόθεση της καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής
 9. Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή και οριστική δικαστική προστασία:Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) ήδη Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Η προδικαστική προσφυγή, συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και , κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με άρθρο 15 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα.Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας.
 10. .Εγγύηση συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των εκατόν σαράντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων δεκαέξι ευρώ και δεκατριών λεπτών (144.516,13€).
 11. Δημοσιεύσεις: Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης του τυποποιημένου έντυπου “Προκήρυξη Σύμβασης” . Η “Προκήρυξη Σύμβασης” και η Διακήρυξη δημοσιεύονται στο ΚΗΜΔΗΣ. Η Διακήρυξη αναρτάται και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής cityofathens.gr . Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν.4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr. Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.
 12. Έγκριση αποτελέσματος Διαγωνισμού Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Αθηναίων με το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.

Σχετικές Πληροφορίες

 • Ρήτρα πρόσθετης καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, ποσού 15.000,00 €. εφόσον ο χρόνος παράδοσης του έργου είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη σύμβαση.
 • Εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.