23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 11:09

29/08/2022 – 20/09/2022: Ενοικίαση κτηρίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την ισότητα των φύλων και την αντιμετώπιση των έμφυλων και πολλαπλών διακρίσεων»

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει, ότι προκειμένου να ενοικιάσει κτήριο στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “Ευρωπαϊκή Χάρτα για την ισότητα των φύλων και την αντιμετώπιση των έμφυλων και πολλαπλών διακρίσεων” με MIS 5045464 του Δήμου Αθηναίων, με φανερή, προφορική, μειοδοτική δημοπρασία, καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας σφραγισμένο φάκελο προσφοράς, προς τη Γενική Δ/νση Οικονομικών – Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας – Τμήμα Αγορών, Απαλλοτριώσεων και Μισθώσεων (μέσω πρωτοκόλλου του Δ.Α. ή ταχυδρομικώς με αποδεικτικό επίδοσης) που εδρεύει στην οδό Μάγερ 27 TK 10438, μέχρι και την 20/09/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 (Στάδιο Α3 της Διακήρυξης)

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Τα προσφερόμενα ακίνητα θα πρέπει να πληρούν τους όρους που περιγράφονται στα Προσαρτήματα 1 και 2 της Διακήρυξης καθώς και στην Τεχνική Περιγραφή και έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

Ενοικίαση κτηρίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “Ευρωπαϊκή Χάρτα για την ισότητα των φύλων και την αντιμετώπιση των έμφυλων και πολλαπλών διακρίσεων” με MIS 5045464

Γεωγραφική Θέση: Το κτήριο θα πρέπει να βρίσκεται στην 6η Δημοτική Κοινότητα και να γειτνιάζει με την προϋπάρχουσα δομή που φιλοξενεί ήδη τις δραστηριότητες της Πράξης “ Ευρωπαϊκή Χάρτα για την ισότητα των φύλων και την αντιμετώπιση των έμφυλων και πολλαπλών Διακρίσεων -Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής” του Ε.Π. «Αττική» με ΟΠΣ (ΜΙΣ)5045464, και που στεγάζεται στον τρίτο όροφο κτηρίου επί των οδών Λήθης 2 και Αγίου Μελετίου ,Τ.Κ 11251 . Το συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο πληροί και τις εξής επιπλέον απαιτήσεις : να βρίσκεται στην 6η Δημοτική Κοινότητα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Πλατείας Αττικής ,με ευκολία πρόσβασης στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Εμβαδόν: Το προς μίσθωση ακίνητο, που θα στεγάσει χώρους στο πλαίσιο  υλοποίησης της πράξης ‘‘ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ’’ με ΜΙS 5045464  σύμφωνα με το με Α.Π.: 182036/28-06-2022 έγγραφο του Τμήματος Πολιτικών Ισότητας και Αντιμετώπισης Διακρίσεων, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δ.Α., θα πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον τους εξής χώρους:

Α. Χώροι κύριας χρήσης:
Χώρος υποδοχής και καθιστικό εμβαδού επιφάνειας 15-20τ.μ.: ο χώρος θα φιλοξενεί τα άτομα που προσέρχονται για να εξυπηρετηθούν από την υπηρεσία .
Χώρος επτά (7) γραφείων προσωπικού συνολικού εμβαδού επιφάνειας 63τ.μ. (1άτομο/ 9τ.μ.): οι θέσεις εργασίας  μπορεί να στεγάζονται σε χωριστά γραφεία η να βρίσκονται σε ένα ενιαίο χώρο με χαμηλά διαχωριστικά.
Χώρος διδασκαλίας 10 ατόμων, εμβαδού επιφανείας 40τ.μ. (2,5τ.μ./μαθήτρια, 2,5τ.μ. διδασκάλου, 12,5τ.μ. πρόσβασης)
 Χώρος ομαδικών συναντήσεων/ συνεδρίων , εμβαδού επιφανείας 30τ.μ

Β. Χώροι βοηθητικής χρήσης:
Χώροι υγιεινής και ατομικής φροντίδας εμβαδού επιφανείας 15τ.μ:
2 WC (1 ανδρών, 1 γυναικών) εμβαδού 10 τ.μ. (1άτομο/5τ.μ.)
1 WC ΑΜΕΑ (τουλάχιστον ένα κοινής χρήσης ανδρών /γυναικών), εμβαδού επιφάνειας 5,00τ.μ. για να κινείται άνετα το αμαξίδιο.

Συνεπώς, το κτίριο που θα στεγάσει χώρους για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης ‘‘ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΑΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΜΦΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ’’ με ΜΙS 5045464 και θα περιλαμβάνει όλους τους παραπάνω χώρους, πρέπει να έχει συνολικό εμβαδόν κατ’ ελάχιστο 170τ.μ. (συμπεριλαμβάνονται διάδρομοι ,κλιμακοστάσια, εξωτερικοί τοίχοι κ.λ.π.)

Π.Ε.Α.: Γ΄ κατηγορίας τουλάχιστον

Η μίσθωση θα διαρκέσει εννέα έτη, αρχομένη από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου Παράδοσης -Παραλαβής του μισθίου και δύναται να παραταθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Κάθε τροποποίηση των όρων της μίσθωσης όπως και η αναμίσθωση ή η παράταση της μισθώσεως θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως. (Προσάρτημα 1.1 της Διακήρυξης)

Το μίσθωμα συμφωνείται να παραμείνει σταθερό για μία πενταετία, εκτός εάν νέος Νόμος ορίσει άλλως. Μετά την πενταετία υπόκειται σε ετήσια αναπροσαρμογή που θα ισούται με τη Μέση Ετήσια Μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως αυτός ανακοινώνεται από την ΕΛΣΤΑΤ. (Προσάρτημα 1.3 της Διακήρυξης)
Ο Εκμισθωτής είναι υποχρεωμένος, στην προθεσμία που τάσσεται από τη στεγασμένη Υπηρεσία ανάλογα με τη φύση του προβλήματος και καθ’ όλη την διάρκεια της μίσθωσης, να προβαίνει στις αναγκαίες επισκευές και να επανορθώνει και τις εκ συνήθους χρήσεως ζημιές και βλάβες, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων ψύξης-θέρμανσης και ανελκυστήρων, που οφείλονται στη συνήθη ή συμφωνημένη χρήση του μισθίου ή στην κακή κατασκευή του κτηρίου ή στις εκ τυχαίου γεγονότος ή ανωτέρας βίας επιγενόμενες βλάβες ή ζημίες στο μίσθιο ακίνητο. [Σημειώνεται ότι η έννοια της συνήθους χρήσεως επί μισθώσεων Δημοσίου είναι ευρύτερη αυτής των κοινών μισθώσεων]. (Προσάρτημα 1.5 της Διακήρυξης)
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι κύριοι ή επικαρπωτές ακινήτων και κάτοχοι βάσει χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), καταθέτοντας αίτηση συμμετοχής με τα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στο Στάδιο Α4 της διακήρυξης.
Τη Διακήρυξη του διαγωνισμού καθώς και σχετικές πληροφορίες, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν από την Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αγορών, Απαλλοτριώσεων και Μισθώσεων, Μάγερ 27 TK 10438, 1ος όροφος, τηλ.:210-52.77.240, 210- 52.77.233, Δ/νση ηλεκτρ. Ταχ.: [email protected].
Τα έξοδα της δημοσίευσης του διαγωνισμού αυτού, αρχικού και επαναληπτικού, βαρύνουν τον εκμισθωτή.