Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην υπηρεσία «αποκομιδή προϊόντων κλάδευσης από τον χώρο των εγκαταστάσεων της Δ/νσης Πρασίνου & Αστικής Πανίδας» , σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 302075/26-11-2019 (ΑΔΑ:6ΗΧ4Ω6Μ-ΘΜΨ). Απόφαση Δημάρχου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και την περ.31 του άρθρου 2 συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 23.956,89 €(είκοσι τρεις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα έξι ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει με βάση την πλεόν συμφέρουσα προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής

Χρόνος υλοποίησης των υπηρεσιών ορίζεται το χρονικό διάστημα των δύο (2) μηνών από την ανάρτηση της σύμβασης στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει έως την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:00 να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στην Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα. 1ος όροφος υπόψη κα Ελένη Νόνα), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας).

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Δ/νσης Πρασίνου & Αστικής Πανίδας του Δήμου Αθηναίων, κ. Κ.Πολυμερόπουλος , Τηλ.: 210 – 7484924, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: [email protected].

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών- Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, Ελένη Νόνα ,τηλ.: 213 2082910, email: [email protected]