27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 10:00

27/08/2021 – 06/09/2021: Προμήθεια τροφίμων για την Ομάδα Β’ του Κ.Υ.Α.Δ.Α. στο πλαίσιο της ανάδειξης χορηγητών – προμηθευτών τροφίμων (είδη παντοπωλείου)

Ο Δήμος Αθηναίων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ Β’ ΤΟΥ Κ.Υ.Α.Δ.Α. ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 10 ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, με χρόνο διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας και παράδοσης των αγαθών το χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης της σύμβασης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 67.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 60.000,00€ + ΦΠΑ 13% 7.800.00€), με ταξινόμηση κατά CPV: 15612130-1 καθαρό αλεύρι, 115331425-2 τοματοπολτός, 15322100-2 χυμός τομάτας, 15831200-4 λευκή ζάχαρη, 15511600-9 συμπυκνωμένο γάλα, 15332290-3 μαρμελάδες, 03222115-2 σταφίδες.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές των ζητούμενων ειδών υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στη Διακήρυξη.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ποσοτήτων των προκηρυχθέντων ειδών της ομάδας Β’, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης της υπογεγραμμένης από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654/23.05.2017 (ΦΕΚ 1781 Β΄) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2017 ενώπιον της ορισμένης με την υπ’ αρ.1178/02-08-2021 Πράξης Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ψ1Φ0Ω6Μ-7Γ7) αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης- Διενέργειας του Διαγωνισμού, 06-09-2021, ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών: 10:00 π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών: 10:30 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων της σχετικής διακήρυξης.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το δύο (2) τοις εκατό (%) του προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α. ποσού ύψους χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00€). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 ,της Διακήρυξης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει Συμφωνητικό με το Δήμο Αθηναίων.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ή πριν, ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται στους ενδιαφερόμενους κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από τη Διεύθυνση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου αρ. 9, 1ος όροφος, επί των όρων της διακήρυξης κα Τοπούζογλου Ευαγγελία e-mail: [email protected] τηλ: 210 5223142 και επί των τεχνικών προδιαγραφών με την κ. Ε. Καστρησίου, e-mail: [email protected] τηλ: 210 5246516 (εσωτ.:118) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης μέσω: α) της ιστοσελίδας του Δήμου Αθηναίων http://www.cityofathens.gr β) του ΚΗΜΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr/.