24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 10:00

24/09/2021 – 22/10/2021: Διακήρυξη για την προμήθεια έτοιμου φαγητού (μεσημβρινό) για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Αθήνας και του Καλλιτεχνικού Σχολείου Αθήνας

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την «Προμήθεια έτοιμου φαγητού (μεσημβρινό) για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Αθήνας και του Καλλιτεχνικού Σχολείου Αθήνας διάρκειας 24 μηνών και δικαίωμα προαίρεσης για το έτος 2024» για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αθηναίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 652.216,81€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%: 737.005,00€).

Η αξία του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 55.168,14€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%: 62.340,00€).

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 707.384,95€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%: 799.345,00€).

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 15894210-6 – Σχολικά Γεύματα

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ποσοτήτων και των δύο Ομάδων, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει Α/Α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 138714

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 24/09/2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 22/10/2021 και ώρα 12:00 μ.μ.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 76928/13.07.2021 ΚΥΑ (3075 Β).

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης.

Ο χρόνος παράδοσης-σίτισης έτοιμου φαγητού δε θα ξεκινήσει νωρίτερα από:

– τις 28/07/2022 για το Μουσικό Σχολείο Αθηνών.

– την 01/03/2022 για το Καλλιτεχνικό Σχολείο Αθηνών.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής» θα καλύπτει το ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του ενιαίου ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. και μη συνυπολογιζόμενου του δικαιώματος προαίρεσης (άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 4412/2016) ήτοι 13.044,37 επί συνόλου για το Μουσικό Σχολείο Αθηνών και για το Καλλιτεχνικό Σχολείο Αθηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ.239601/22.09.2021 Διακήρυξης.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Για την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρο 4 του Ν. 3548/2007, όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3801/2009.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται στους ενδιαφερόμενους κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από τη Διεύθυνση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου αρ. 9, 1ος όροφος, επί των όρων της διακήρυξης e-mail: [email protected] τηλ: 213 2082956, 210 213 2082955 και επί των τεχνικών προδιαγραφών από τη Διεύθυνση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης –Τμήμα Υποστήριξης & Λειτουργίας Σχολικών Μονάδων, Σχολικών Επιτροπών & Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (ΔΕΠ) του Δήμου Αθηναίων email: [email protected] , πληροφορίες: Ηλίας Ρώμας, τηλ. 210 8217733, email: [email protected], κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Γνωστοποίηση της Προκήρυξης της παρούσας σύμβασης έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 17/09/2021.

Η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr., ενώ περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/, και θα δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες.   

 Η παρούσα θα δημοσιευτεί στις τοπικές εφημερίδες «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ» και «ΧΤΥΠΟΣ» και θα αναρτηθεί στο portal του Δήμου.