24 ΜΑΪ́ΟΥ 2021 00:00

24/05/2021 – 01/06/2021: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση της υπηρεσίας «Ανάλυση νερού υδροληψιών, κολυμβητικών δεξαμενών και βιολογικού καθαρισμού»

Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας «Ανάλυση νερού υδροληψιών, κολυμβητικών δεξαμενών και βιολογικού καθαρισμού», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι τριών ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (8.823,84 €), με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, για τη Δ/νση Πρασίνου & Αστικής Πανίδας – Τμήμα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με τo άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και την υπ’ αρ. πρωτ. 131878/20-5-2021 (ΑΔΑ: 9Π59Ω6Μ-9ΑΔ) Απόφαση Δημάρχου.

Κριτήριο της ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

O υποψήφιος ανάδοχος, κατά την υποβολή του φακέλου προσφοράς, εκτός από την οικονομική προσφορά σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα Δ΄ της παρούσας διαδικασίας πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υποβάλει και Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται: 1) ότι έλαβε πλήρη γνώση της Τεχνικής Περιγραφής και της Συγγραφής Υποχρεώσεων του φακέλου μελέτης και τις αποδέχεται ανεπιφύλακτα, 2) ότι διαθέτουν εν ισχύ, διαπίστευση για όλες τις αναλύσεις για τις οποίες έχουν υποβάλλει προσφορά. 3) θα τηρήσουν το χρονοδιάγραμμα που θα τους δοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την εκτέλεση των δειγματοληψιών, η οποία θα γίνει από εξειδικευμένο υπάλληλο, σύμφωνα με όλους τους κανόνες της επιστήμης και αφού έχουν ληφθεί υπόψη οι όποιες τυχόν επί τόπου ιδιαιτερότητες υπάρχουν.

Χρόνος έναρξης ισχύος της εκτέλεσης της σύμβασης, ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016). Για την ομάδα αναλύσεων Α όμως, η εκτέλεση της σύμβασης δεν μπορεί να ξεκινήσει  προγενέστερα της 16-07-2021, οπότε λήγει η υφιστάμενη σύμβαση για την υλοποίηση των εν λόγω αναλύσεων.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της υπηρεσίας ορίζεται σε 36 μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης.

Κατόπιν αυτών προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται ανάλογα όπως υποβάλουν προσφορές έως την Τρίτη 1 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ., είτε ιδιοχείρως είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα. 1ος όροφος υπόψη κ. Χουλιαρά), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας), σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα εξής:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α’75), στην οποία θα δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας:

α. Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.

β. Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

γ. Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016

δ. Δ Έλαβε πλήρη γνώση της Τεχνικής Περιγραφής και της αρμόδιας υπηρεσίας και τις αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ε. Η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016.

στ. Είναι εγγεγραμμένος στο …………………………….. Επιμελητήριο ……………..

2. Τεχνική προσφορά η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αιτούσα υπηρεσία στα έντυπα “Τεχνική Περιγραφή” της παρούσας, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα στοιχεία αυτά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω έντυπο.

  1. Οικονομική Προσφορά (Να συμπληρωθεί το συνημμένο έγγραφο Οικονομικής Προσφοράς).
  • Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Πρασίνου & Αστικής Πανίδας – Τμήμα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Ευαγγελία Καμπίτση, τηλ: 210-7482678, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email:%[email protected].
  • Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κ. Παλαιολόγου 9, κ. Α. Χουλιαρά, τηλ.: 210 – 5245828, email: [email protected]