23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 09:43

22/02/2022 – 27/02/2022: Πρόσκληση κατάθεσης προσφοράς για την μελέτη με τίτλο «Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη στην πορεία όδευσης που καθορίζει η μελέτη με τίτλο “Οριστική μελέτη συλλεκτήρα όμβριων στην περιοχή ακαδημίας Πλάτωνος δήμου Αθηναίων”»

Ο Δήμος Αθηναίων έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147Α’/08.08.2016)) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα
 2. Τις διατάξεις του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197Α΄12.10.2020) και ειδικότερα του αρ.40, §1ζ.
 3. Την υπ’ αριθ. 586/22-11-2021 (ΑΔΑ:6786Ω6Μ-Ο0Ψ) Απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίνεται το Τεχνικό Πρόγραμμα της Δ/νσης  Οδοποιίας Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων χώρων του έτους 2022
 4. Τη με αρ. 27/05.01.2022 Π.Ο.Ε. (ΑΔΑ:9Ω05Ω6Μ-ΒΚΝ) και με αριθμό ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 22REQ010038036 2022-02-10 που εγκρίνει την εξειδίκευση κατανομής πίστωσης από τον Κ.Α.7413.108 για την απευθείας ανάθεση εκπόνησης της εν θέματι μελέτης.
 5. Την με Α.Π. 44328/17.02.2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:6ΡΒΥΩ6Μ-ΡΒ1) με αριθμό ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ22REQ010072545 2022-02-17, για δέσμευση πίστωσης ποσού 37.187,60€ που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 για το οικ. έτος 2022.
 6. Το Φάκελο της μελέτης (Φάκελος Τεχνικών δεδομένων – Ενδεικτικός προϋπολογισμός μελέτης)
 7. Την με Α.Π. 48736/21.02.2022 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ:624ΝΩ6Μ-4Ω5)

Σας προσκαλεί

να υποβάλετε προσφορά για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», σύμφωνα με το χορηγηθέν έντυπο της οικονομικής προσφοράς, εντός  πέντε (5) ημερών από λήψεως του παρόντος εγγράφου,  στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Οδοποιίας Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων του Δ. Αθηναίων (Αθηνάς 16 και Βύσσης στον 5ο όροφο).

Η προσφορά  θα πρέπει να συνοδεύεται με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4782/21 και ισχύει. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του Ν. 4782/2021 και ισχύει. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

  Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας άρθρο 80 παρ.9 του Ν.4412/2016

  Στην ίδια Υπεύθυνη δήλωση να γίνεται μνεία ότι ο ίδιος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν έχει συνάψει σύμβαση του άρθρου 118 του ν.4412/16 με το Δήμο Αθηναίων για διάστημα δώδεκα μηνών (12) πριν την υποβολή της προσφοράς του.

 • Φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ. Η ασφαλιστική ενημερότητα θα πρέπει να καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα

  α) ως φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό του με σχέση εξαρτημένης εργασίας,

  β) για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία καθώς και

  γ) για τα στελέχη του που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο e-ΕΦΚΑ (πρώην ΕΤΑΑ-ΤΜΕΔΕ)

 • Βεβαίωση εγγραφής (πτυχίο) κατηγορίας Β΄ (Γεωτεχνικών Μελετών)
 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου
 • Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.(άρθρο 74 § 4 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν.4782/2021 και ισχύει.

Ή άλλα πιστοποιητικά που θα δύναται να απαιτηθούν για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας σύμφωνα με τον Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/16