20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020 09:40

20/11/2020 – 11/12/2020: Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτων για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης στο Δήμο Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι προκειμένου να μισθώσει ακίνητα για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης στο Δήμο Αθηναίων με φανερή, προφορική, μειοδοτική δημοπρασία, καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας σφραγισμένο φάκελο προσφοράς, προς τη Γενική Δ/νση Οικονομικών – Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας – Τμήμα Αγορών, Απαλλοτριώσεων και Μισθώσεων (μέσω πρωτοκόλλου του Δ.Α. ή ταχυδρομικώς με αποδεικτικό επίδοσης) που εδρεύει στην οδό Μάγερ 27 TK 10438, μέχρι και την 11/12/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 (Στάδιο Α3 της Διακήρυξης)

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Το προσφερόμενα ακίνητα θα πρέπει να πληρούν τους όρους που περιγράφονται στα Προσαρτήματα 1 και 2 της Διακήρυξης καθώς και στην Τεχνική Περιγραφή και έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: μισθωση ακινητων για την εφαρμογη της διχρονης προσχολικης εκπαιδευσης στο Δημο Αθηναιων

Γεωγραφική Θέση:      Προτεινόμενη περιοχή είναι η ευρύτερη περιοχή των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Αθηναίων και ειδικότερα  στην 1η Δημοτική Κοινότητα 15 ακίνητα (αίθουσες), στην 2η Δημοτική Κοινότητα 12 ακίνητα (αίθουσες), στην 3η Δημοτική Κοινότητα 10 ακίνητα (αίθουσες), στην 4η Δημοτική Κοινότητα 22 ακίνητα (αίθουσες), στην 5η Δημοτική Κοινότητα 17 ακίνητα (αίθουσες), στην 6η Δημοτική Κοινότητα 24 ακίνητα (αίθουσες) και στην 7η Δημοτική Κοινότητα 20 ακίνητα (αίθουσες), σύμφωνα με το Α.Π. 223121 – 07/10/20 έγγραφο της Δ/νσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.

Εμβαδόν:                   Τα προς μίσθωση ακίνητα θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του κτιριολογικού προγράμματος του Προσαρτήματος 2 της παρούσης θα στεγάσουν δομές Νηπιαγωγείων του Δήμου Αθηναίων και θα καλύψουν τις ανάγκες φοίτησης των προνηπίων. Η κάθε αίθουσα διδασκαλίας / χαλάρωσης θα πρέπει να είναι ισόγεια, με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια εμβαδού τουλάχιστον 40τμ. Το προσφερόμενο προς μίσθωση ακίνητο, πρέπει να διαθέτει κατ’ ελάχιστον αύλειο χώρο / χώρο εκτόνωσης, εμβαδού 2 τ.μ. ανά μαθητή. Στον αύλειο χώρο συνυπολογίζονται τα υπόστεγα και οι ανοιχτοί διάδρομοι. Σε περίπτωση απουσίας αύλειου χώρου, αυτός μπορεί να αντικατασταθεί με τη χρήση του ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου, με την προϋπόθεση της συναίνεσης των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας.

Π.Ε.Α.:                        Δ΄ κατηγορίας τουλάχιστον

Η μίσθωση θα διαρκέσει εννέα έτη, αρχομένη από την ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου Παράδοσης -Παραλαβής του μισθίου και δύναται να παραταθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Κάθε τροποποίηση των όρων της μίσθωσης όπως και η αναμίσθωση ή η παράταση της μισθώσεως θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως. (Προσάρτημα 1.1 της Διακήρυξης)

Το μίσθωμα συμφωνείται να παραμείνει σταθερό για μία πενταετία, εκτός εάν νέος Νόμος ορίσει άλλως. Μετά την πενταετία υπόκειται σε ετήσια αναπροσαρμογή που θα ισούται με τη Μέση Ετήσια Μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως αυτός ανακοινώνεται από την ΕΛΣΤΑΤ. (Προσάρτημα 1.3 της Διακήρυξης)

Ο Εκμισθωτής είναι υποχρεωμένος, στην προθεσμία που τάσσεται από τη στεγασμένη Υπηρεσία ανάλογα με τη φύση του προβλήματος και καθ’ όλη την διάρκεια της μίσθωσης, να προβαίνει στις αναγκαίες επισκευές και να επανορθώνει και τις εκ συνήθους χρήσεως ζημιές και βλάβες, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων ψύξης-θέρμανσης και ανελκυστήρων, που οφείλονται στη συνήθη ή συμφωνημένη χρήση του μισθίου ή στην κακή κατασκευή του κτηρίου ή στις εκ τυχαίου γεγονότος ή ανωτέρας βίας επιγενόμενες βλάβες ή ζημίες στο μίσθιο ακίνητο. [Σημειώνεται ότι η έννοια της συνήθους χρήσεως επί μισθώσεων Δημοσίου είναι ευρύτερη αυτής των κοινών μισθώσεων]. (Προσάρτημα 1.5 της Διακήρυξης)

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι κύριοι ή επικαρπωτές ακινήτων και κάτοχοι βάσει χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), καταθέτοντας αίτηση συμμετοχής με τα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στο Στάδιο Α4 της διακήρυξης.

Τη Διακήρυξη του διαγωνισμού καθώς και σχετικές πληροφορίες, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν από την Δ/νση Δημοτικής Περιουσίας, Τμήμα Αγορών, Απαλλοτριώσεων και Μισθώσεων, Μάγερ 27 TK 10438, 1ος όροφος, τηλ.:210-52.77.240, 210- 52.77.233, Δ/νση ηλεκτρ. Ταχ.: [email protected].

Τα έξοδα της δημοσίευσης του διαγωνισμού αυτού, αρχικού και επαναληπτικού, βαρύνουν τον εκμισθωτή.

Αθήνα, 17/11/2020