16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 14:02

19/12/2022 – 16/01/2023: Διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, για την «Προμήθεια Σιδηρικών Υλικών»

Ο Δήμος Αθηναίων προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, για την «Προμήθεια Σιδηρικών Υλικών», για τις ανάγκες της Δ/νσης Ηλεκτρολογικού.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 437.096,77€ άνευ ΦΠΑ (542.000,00€ συμπ. ΦΠΑ 24%).

Με ταξινόμηση κατά CPV: 44316000-8 Σιδηρικά Είδη, 34946221-5 Λάμες, 44212240-3 Δοκοί, 44170000-2 Πλάκες, φύλλα, ταινίες και λεπτά φύλλα σε σχέση με κατασκευαστικά υλικά, 44423740-0 Καλύμματα φρεατίων επίσκεψης, 44316300-1 Εσχάρες, 44110000-4 Κατασκευαστικά υλικά, 44523100-3 Μεντεσέδες, 44512210-7 Σφιγκτήρες, 44167400-2 Καμπύλες, 39515430-8 Περσίδες, 44212240-3 Δοκοί, 34928120-5 Μέρη κιγκλιδωμάτων, 44531300-4 Αυτοκοχλιούμενοι κοχλίες, 44531520-2 Καρόβιδες και βίδες, 44531700-8 Κοχλιωτά είδη από σίδηρο ή χάλυβα, 44531200-3 Παξιμάδια ή ροδέλες για βίδες, 44532200-0 Ροδέλες, 44192200-4 Καρφιά, 44212250-6 Ιστοί.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για το σύνολο των ομάδων που θα προσφέρει ο κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας. Ο κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλλει προσφορά για το σύνολο των ποσοτήτων έκαστης ή όλων των ομάδων.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει α/α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:178335.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 19/12/2022 και ώρα 10:00.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16/01/2023 και ώρα 12:00.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 Β΄/23.05.2017).
Χρόνος διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται στο δύο (2) τοις εκατό (%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για το σύνολο των ποσοτήτων κάθε Ομάδας ή όλων των Ομάδων και το συνολικό ποσό για όλες τις ομάδες είναι 8.741,94€.σύμφωνα με άρθρο 2.2.2 της διακήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τις οδηγίες της διακήρυξης.
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρο 4 του Ν. 3548/2007, όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3801/2009.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.
Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται στους ενδιαφερόμενους κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από τη Διεύθυνση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου αρ. 9, 1ος όροφος, επί των όρων της διακήρυξης κα Ε. Τοπούζογλου, e-mail:[email protected] και [email protected], τηλ:2105223142 και επί των τεχνικών προδιαγραφών με τον κ.Σ. Παπαϊωάννου 210 9224873 email: [email protected] κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης μέσω: α) της ιστοσελίδας του Δήμου Αθηναίων http://www.cityofathens.gr β) του ΕΣΗΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr/. Η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr., ενώ περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/, και θα δημοσιευθεί στις τοπικές εφημερίδες «ΑΜΑΡΥΣΙΑ» και «ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ». Γνωστοποίηση της Προκήρυξης υπό τη μορφή Τυποποιημένου Εντύπου της παρούσας σύμβασης έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 12-12-2022.