Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Κ.Ο.Κ. ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ», για τις ανάγκες της Δ/νσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Αθηναίων.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (69.900,66€) συμπ/νου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 56.371,50€), με ταξινόμηση κατά CPV: 34923000-3, 34928472-7, 34992200-9, 34992300-0, 35121600-4.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής , ανά ομάδα ειδών.

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία υποβάλλοντας προσφορά για όλες ή για όσες εκ των ομάδων της προμήθειας επιθυμεί αλλά για το σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων της κάθε ομάδας, σύμφωνα με τον πίνακα του εντύπου ¨Ενδεικτικός Προϋπολογισμός¨ της παρούσας διαδικασίας.

Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της Απόφασης Δημάρχου – Προκήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει Α/Α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : 82879

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 19/12/2019 και ώρα 10:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 09/01/2019 και ώρα 13:00

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 Β΄/23.05.2017).

Ως χρόνος διάρκειας υλοποίησης και η παράδοση των υλικών θα γίνει τμηματικά μέχρι και ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης.

Η εντολή παράδοσης θα δίνεται στον προμηθευτή, από το τμήμα Τεχνικών Συνεργείων της Δ/νσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων , σε ημερομηνίες και ποσότητες που θα καθορίζονται από την Υπηρεσία, . 24 ώρες νωρίτερα από την ημερομηνία παράδοσης.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, η οποία αφορά σε κάθε Τμήμα ή στο σύνολο των Τμημάτων των υπό προμήθεια ειδών, χωρίς Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με τις οδηγίες της σχετικής Διακήρυξης.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρο 4 του Ν. 3548/2007, όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3801/2009.

Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια θα επιβαρύνει τον με Κ.Α. 6654.003 Φ30 με τίτλο “Προμήθεια ρυθμιστικών πινακίδων και ειδών οδικής σήμανσης” του οικονομικού έτους 2019 του αντίστοιχου προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Πληροφορίες για την εν λόγω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 210-5223142 κα Παρασκευή Κοντολέων, e-mail: p.kontoleon@athens.gr, και επί των τεχνικών προδιαγραφών με τον κ.Δημήτριο Γιαννικόπουλο, τηλ: 210 –3411958, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr., ενώ περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή» Διαύγεια στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/, και θα δημοσιευθεί σε μία Ημερήσια και μία Εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.