16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 12:27

17/11/2022 – 15/12/2022: Υποβολή προσφορών για ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων, για την προμήθεια με τίτλο «Υποέργο 1: Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων με δυνατότητα πλύσης κάδων»

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει την ανοιχτή ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την προμήθεια με τίτλο «Υποέργο 1: Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων με δυνατότητα πλύσης κάδων» με κωδικό ΟΠΣ 5053881 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές μεταφορών, περιβάλλον και ανάπτυξη 2014-2020» συνολικού προϋπολογισμού: 1.665.000,00€ άνευ Φ.Π.Α. (2.064.600,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%).

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.
ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ:
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 17-11-2022
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 15-12-2022
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές των ζητουμένων υπηρεσιών υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στη Διακήρυξη.

Χρόνος έναρξης ισχύος της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 11 της ΥΑ 76928/13.07.2021 (ΦΕΚ 3075 Β΄) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε διάστημα μικρότερο ή ίσο των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016).

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, εφόσον είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές, την παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων και τους όρους της Διακήρυξης.

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη Αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής, και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την αντίστοιχη διαδικασία εγγραφής.

Εγγυητική καλής εκτέλεσης της σύμβασης που αφορά την προμήθεια των οχημάτων το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το ΦΠΑ και η οποία θα έχει χρόνο ισχύος 2 μήνες μετά το συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται πλήρης και ελεύθερη πρόσβαση από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr.

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Πληροφορίες, καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, κ. Αναστάσιος Χουλιαράς, e-mail: [email protected] και [email protected] – τηλ. 210-5245828, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Τμήμα Μελετών, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Πληροφορίες: κ. Ν. Κάγκας, τηλ: 210-3402535, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, e-mail: [email protected].

Γνωστοποίηση της Προκήρυξης υπό τη μορφή Τυποποιημένου Εντύπου της παρούσας σύμβασης έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 10-11-2022.

Η περίληψη του Διαγωνισμού θα δημοσιευτεί στις τοπικές εφημερίδες «Αμαρυσία» στις 17/11 και «Χτύπος» στις 19/11.