Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει Διακήρυξης  Ανοικτού Διαγωνισμού, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, κατά ομάδας ειδών, για την προμήθεια  «ειδών συντήρησης και επισκευής κτηρίων (Είδη Κιγκαλερίας-Υδραυλικά- Είδη υγιεινής -πλακίδια και κόλλες πλακιδίων-Χρώματα-μονωτικά υλικά και υλικά ελαιοχρωματισμού)», για τις ανάγκες της Δ/νσης Κτιριακής Υποδομής -Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων.

Ενδεικτικού προϋπολογισμού: διακόσιων σαράντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι επτά  ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (247.827,33€) συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 16/08/2019 και ώρα 08:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03/09/2019 και ώρα 13:00

          Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (άρθρο 72 παρ. 1α  Ν.4412/2016) στο Διαγωνισμό, ορίζεται (2%) της καθαρής προϋπολογισθείσης δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.).

      Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για μία ή περισσότερες ομάδες της σύμβασης,το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων, σύμφωνα με το ανωτέρω καθορισθέν ποσοστό.

                Ως χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημέρες  από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

          Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί ανάδοχοι των ζητουμένων ειδών υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στη Διακήρυξη.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές), απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη Αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την αντίστοιχη διαδικασία εγγραφής.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον Προμηθευτή (σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3801/2009).

Πληροφορίες για την παραπάνω Δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 213 2082959, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κο Καρακατσάνη Αθανάσιο, e-mail: [email protected]

Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr., ενώ περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/, στον Ελληνικό Τύπο.