16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 09:55

16/07/2021 – 26/07/2021: Περίληψη διακήρυξης για το θέμα «Παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως διερμηνείας (relay service) στην ελληνική νοηματική γλώσσα (ενγ) για ανήκοα, βαρήκοα άτομα και ακούοντες με ανήκοα άτομα»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (RELAY SERVICE) ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΕΝΓ) ΓΙΑ ΑΝΗΚΟΑ, ΒΑΡΗΚΟΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΑΚΟΥΟΝΤΕΣ ΜΕ ΑΝΗΚΟΑ ΑΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ (MIS) 5029634

Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της «Παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως διερμηνείας (Relay Service) στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) για ανήκοα, βαρήκοα άτομα και ακούοντες με ανήκοα άτομα στην οικογένεια στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Συνδυασμένες Υπηρεσίες Υγείας και Συμβουλευτικής για Ευάλωτες Ομάδες Κατοίκων της Αθήνας σε Πολυδύναμα Κέντρα του Δήμου Αθηναίων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5029634», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων ογδόντα οκτώ ευρώ (20.088,00 €), με τη διαδικασία της Απευθείας Ανάθεσης, για τη Διεύθυνση Δημοτικών Ιατρείων, σύμφωνα με τo άρθρο 118 του Ν.4412/2016 και την υπ’ αρ. πρωτ. 187508/15-7-2021 (ΑΔΑ: 6EO3Ω6Μ-RBO) Απόφαση Δημάρχου.

Κριτήριο της ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ως χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016). Ως χρόνος παράδοσης ορίζονται οι δεκατέσσερις (14) μήνες από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΣ, σύμφωνα και με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που περιλαμβάνεται στην σχετική μελέτη.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να ικανοποιούν τις εξής προϋποθέσεις:

1.Να προσκομίσουν πιστοποιητικό ΓΕΜΗ όπου θα βεβαιώνεται το σχετικό με την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας στην νοηματική γλώσσα αντικείμενο οικονομικής δραστηριότητας. Εφόσον ο υποψήφιος απαλλάσσεται από την υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ να προσκομιστεί η σχετική τεκμηρίωση.

2.Εμπειρία σε εξειδικευμένο ιατρικό λεξιλόγιο της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) και σε θέματα υγείας γενικότερα, με στόχο την παροχή υπηρεσιών σε άτομα με δυσκολία στην ακοή (ανήκοα, βαρήκοα κλπ). Η εμπειρία αυτή αποδεικνύεται με τουλάχιστον ένα (1) συμφωνητικό συνεργασίας ή σύμβαση κλπ συνοδευόμενα από την αντίστοιχη Βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή αντίστοιχης αποδεικτικής ισχύος έγγραφα για τη συνεργασία του υποψηφίου αναδόχου με Φορείς, Οργανισμούς, Εταιρείες, Συνδέσμους, Σωματεία Υγείας, Επαγγελματίες Υγείας για την παροχή σχετικών υπηρεσιών ή/και με την εκπαίδευση αυτών στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα με έμφαση στην ιατρική ορολογία.

3.Να διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) μόνιμα απασχολούμενα στελέχη με πλήρες ωράριο εργασίας.

Κατόπιν αυτών, προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται ανάλογα όπως υποβάλουν προσφορές έως τη Δεύτερα 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ., είτε ιδιοχείρως είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα. 1ος όροφος υπόψη κ. Χουλιαρά), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας), σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα εξής:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α’75), στην οποία θα δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας:

α. Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.

β. Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

γ. Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016

δ. Δ Έλαβε πλήρη γνώση της Τεχνικής Περιγραφής και της αρμόδιας υπηρεσίας και τις αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ε. Η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016.

στ. Είναι εγγεγραμμένος στο …………………………….. Επιμελητήριο ……………..

2. Τεχνική προσφορά η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αιτούσα υπηρεσία στα έντυπα “Τεχνική Περιγραφή” της παρούσας, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα στοιχεία αυτά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω έντυπο.

Οικονομική Προσφορά (Να συμπληρωθεί το συνημμένο έγγραφο Οικονομικής Προσφοράς).

  • Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Δημοτικών Ιατρείων και Δημόσιας Υγείας, κ. Αθανασία Λουκοβίτη, τηλ: 210-2283572, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email:[email protected].

  • Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κ. Παλαιολόγου 9, κ. Α. Χουλιαρά, τηλ.: 210 – 5245828, email: [email protected]