12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 08:12

12/3/2019 – 10/4/2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στην πασχαλινή αγορά 2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4497/2017, που καθορίζουν την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και την υπ’ αριθμ. 1153/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος Αθηναίων, ενόψει της πασχαλινής περιόδου 2019, θα χορηγήσει άδειες για την πώληση πασχαλινών ειδών, στις παρακάτω θέσεις :

1. 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ & ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ   2
2. ΑΙΟΛΟΥ (ΜΕΤΑΞΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ & Γ. ΣΤΑΥΡΟΥ)   40
3. ΕΥΤΥΧΙΔΟΥ & ΒΡΥΑΞΙΔΟΣ   1
4. ΚΑΝΑΡΗ & ΣΟΛΩΝΟΣ   1
5. ΛΑΡΙΣΗΣ & ΚΗΦΙΣΙΑΣ   1
6. ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ (ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΓΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ)   5
  ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ   50

 

Η Δημοτική Αρχή, θέλοντας να συμβάλει στον περιορισμό των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, δύναται να παραχωρεί επιπλέον θέσεις σε διάφορα σημεία της πόλης, προκειμένου να ικανοποιήσει την ενδεχομένως μεγαλύτερη ζήτηση θέσεων, εκ μέρους των ενδιαφερομένων.

Ο πάγκος εργασίας είναι ενός (1) τετραγωνικού μέτρου, μεταξύ των πάγκων εργασίας υπάρχει ελεύθερος διάδρομος πλάτους μισού μέτρου (0,50 μ), για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Τα πωλούμενα είδη πρέπει να δικαιολογούν το χαρακτήρα των ημερών, να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και η διάθεσή τους να γίνεται βάσει των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ) και είναι : στολίδια, κάρτες, κεριά, μπαλόνια, είδη διακόσμησης, υλικό περιτυλίγματος δώρων και λοιπά είδη που απαντώνται στις δραστηριότητες των εν λόγω πωλητών, τα οποία δεν είναι δυνατόν να απαριθμηθούν αναλυτικότερα.

Στην πασχαλινή αγορά συμμετέχουν :

α)  Πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ (Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας) σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο, οι οποίοι διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας.

β)  Πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχοι λαϊκών αγορών και κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα.

γ)  Αδειούχοι πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στην αγορά του παρόντος.

δ)  Κάτοχοι αδειών κυριακάτικων αγορών που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο (πριν από το          Ν. 4497/2017).

ε)  Αδειούχοι φορείς Κ.ΑΛ.Ο. (άρθρο 45 του Ν. 4497/2017), οι οποίοι είναι :

1)  Φυσικά πρόσωπα που δημιουργούν έργα τέχνης, καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα και λοιπά έργα πρωτότυπης, αποκλειστικής δικής τους δημιουργίας.

2)  Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) που διαθέτουν αποκλειστικά έργα ιδίας παραγωγής των μελών τους.

Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση στην πασχαλινή αγορά.

Για τη συμμετοχή στην κλήρωση της πασχαλινής αγοράς, το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποβάλλει αίτηση, στην οποία επισυνάπτει :

  1. Φωτοτυπία άδειας υπαίθριου εμπορίου ή βεβαίωσης δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας.
  2. Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στην κλήρωση διατίθενται από το Τμήμα Αδειοδότησης Υπαίθριων Αγορών και Συναφών Δράσεων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος) και υποβάλλονται στο Τμήμα Πρωτοκόλλου (Λιοσίων 22, 2ος όροφος), από τις 12/3/2019 και ώρα 8:30 π.μ. έως και τις 10/4/2019 και ώρα 2:30 μ.μ.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 12/4/2019 και ώρα 11:00 π.μ., η πληρωμή του τέλους χρήσης κοινόχρηστου χώρου (100,00€) θα πραγματοποιηθεί στις 15 & 16/4/2019.

Η κλήρωση τυχόν ελεύθερων θέσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων και η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί στις 17/4/2019 και ώρα 11:00 π.μ.

Η διάρκεια λειτουργίας της πασχαλινής αγοράς ορίζεται στις δέκα (10) συναπτές ημέρες, από τις 18/4/2019 έως και τις 27/4/2019.

Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ των πωλητών επιτρέπεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η πώληση, από τους συμμετέχοντες στην πασχαλινή αγορά, των ειδών τους κατά τις ημέρες και τις ώρες που τα αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Οι εγκρίσεις συμμετοχής στην πασχαλινή αγορά είναι προσωποπαγείς και αμεταβίβαστες και αντιστοιχεί μία έγκριση συμμετοχής για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Πριν από τη διεξαγωγή της πασχαλινής αγοράς πραγματοποιείται γραμμογράφηση των θέσεων από αρμόδιους υπαλλήλους του δήμου.

Κατάλογος συμμετεχόντων στην πασχαλινή αγορά διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας και στην οικεία Αστυνομική Αρχή, οι οποίες από κοινού κατόπιν συνεργασίας διαθέτουν κλιμάκια ελέγχου για την ορθή εγκατάσταση των πάγκων εργασίας, την τήρηση των όρων των χορηγούμενων εγκρίσεων συμμετοχής, τη βεβαίωση παραβάσεων, την απομάκρυνση και αποθήκευση των ειδών, των άνευ έγκρισης συμμετοχής πωλητών.