11 ΜΑΪ́ΟΥ 2022 08:46

12-05-2022: Διενέργεια κλήρωσης τεχνικών υπαλλήλων εγγεγραμμένων στο  ΜΗΜΕΔ και δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης πριν τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης και επιλογής μελών επιτροπής για το έργο: «Αποκατάσταση πεζοδρόμων και πεζοδρομίων στο εμπορικό κέντρο»

Η Διεύθυνση Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Αθηναίων, κατ’ εφαρμογή:
1. Της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 και ισχύει,
2. Της παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 και ισχύει,
3. Της Απόφασης Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. Της Εγκυκλίου 2 Υπ. Υποδομών και Μεταφορών ΔΝΣ/6703/ΦΝ466/26-01-2018,

θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων εγγεγραμμένους στο Μη.Μ.Ε.Δ. που τηρείται στην Αναθέτουσα Αρχή και στην Ιστοσελίδα www.mimed.ggde.gr, για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου (τακτικών και αναπληρωματικών) της παρ. 8α του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 διαγωνισμού έργου, ήτοι: «Στις δημόσιες συμβάσεις έργων, πέραν των ανωτέρω, ισχύουν και τα ακόλουθα: α) Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο βάσει τιμής ή βάσει πλήρως αντικειμενικοποιημένων κριτηρίων, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις (3) τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους αναπληρωτές τους, που υπηρετούν στην αναθέτουσα αρχή, εγγεγραμμένους στο μητρώο της περ. ζ’, με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες, που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση κατηγορίες εργασιών, οι οποίοι ορίζονται από την αναθέτουσα αρχή που διενεργεί τον διαγωνισμό.»

​ Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή τριών τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικών μελών και τριών τεχνικών υπαλλήλων αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ  ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ», συνολικού προϋπολογισμού 8.960.000,00 Ευρώ. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η ΔΗ.Σ.)
​ Η δημόσια δαπάνη της Πράξης :ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ  ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ που εγγράφεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)2022 ανέρχεται σε 8.960.000,00 Ευρώ.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)2022 ΣΑΕΠ085 με ΕΝΑΡΙΘΜΟ: 2022ΕΠ0850000- Απόφαση Ένταξης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με αρ. πρωτ. 46032/ 04.05.2022 (ΑΔΑ: 6Ψ3Π46ΜΤΛΠ-9ΕΤ) και Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δήμου Αθηναίων, Φ64/Δ72, στον Κ.Α.Ε. 7333.104 (αριθμός απόφασης Α00759/121277/06-05-2022, ΑΔΑ: 69ΛΚΩ6Μ-ΔΔΥ).

​ Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο, καθώς η περιοχή παρέμβασης, ήτοι το Εμπορικό Κέντρο της Αθήνας, αποτελεί μια ενιαία περιοχή με κοινά χαρακτηριστικά που απαιτεί ενιαία αντιμετώπιση με σκοπό την καλύτερη δυνατή αναβάθμιση της, τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο θα υλοποιηθεί στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Αθηνάς, Σοφοκλέους, Αιόλου, Γεωργίου Σταύρου, Σταδίου, Χρ. Λαδά, Ανθίμου Γαζή, Κολοκοτρώνη, Βουλής, Καρ. Σερβίας, Περικλέους, Αθηναΐδος και Αγίας Ειρήνης, στην 1η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων.

Αντικείμενο της μελέτης του έργου είναι η αποκατάσταση πεζόδρομων  και πεζοδρομίων στο Εμπορικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Η συνολική επιφάνεια της παρέμβασης είναι περίπου 195 στρέμματα και επικεντρώνεται στην ανακατασκευή – συντήρηση πεζοδρομίων, στις επισκευές και τοπικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε πεζόδρομους, στην ανακατασκευή και επανασχεδιασμό πεζόδρομου καθώς και στη δημιουργία νέων πεζόδρομων. επιπλέον προβλέπεται και ο εκσυγχρονισμός του πεπαλαιωμένου παντορροϊκού δικτύου αποχέτευσης σε διαχωριστικό (ομβρίων και λυμάτων). Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, εργασίες πρασίνου, εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού, και μικροκατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα.
​ Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 4η Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα.
​ Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 14:00 μ.μ.
​ Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 8η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα η 11:00 π.μ.

​ Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις κατ’ εφαρμογή του ως άνω [1]:
​ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΕ ή ΤΕ ΠΟΛΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ και ΠΕ ή ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΠΕ ή ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

​ Έργο της Επιτροπής Διεξαγωγής-Διενέργειας Κληρώσεων τεχνικών υπαλλήλων εγγεγραμμένων στο Μη.Μ.Ε.Δ. του Δήμου Αθηναίων σύμφωνα με το με αρ. πρωτ 135539/24-05-21 και το με 138540/26-5-2021 είναι η ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών (τεχνικών υπαλλήλων) της επιτροπής διαγωνισμού του έργου του θέματος.


​ Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 12-05-2022 και ώρα 12:00 μ. μέσω του Προγράμματος-Εφαρμογής-Διενέργειας Κληρώσεων (ΑΔΑ:9ΑΒΛΩ6Μ-ΔΦΩ).


​ Η παρούσα ανακοίνωση, κατ’ εφαρμογή του ως άνω [2], θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής: www.cityofathens.gr


​ Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε με το Ν. 4782/2021 και ισχύει.