12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 08:00

12/03/2021-09/04/2021: Ηλεκτρονική ανοιχτή διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών «ΠΛΥΣΙΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψης Συμφωνίας-Πλαίσιο άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών «ΠΛΥΣΙΜΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΕΤΩΝ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά Ομάδα κι εφόσον είναι σύμφωνη με το Παράρτημα Α΄ «Τεχνική Έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές», το Παράρτημα Β΄ «Συγγραφή Υποχρεώσεων» και τους όρους της διακήρυξης, μέγιστης ενδεικτικής και μη δεσμευτικής εκτιμώμενης αξίας τριακοσίων εξήντα μίας χιλιάδων εξακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ #361.638,00€# χωρίς ΦΠΑ 24% (τετρακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια τριάντα ένα ευρώ και δώδεκα λεπτά #448.431,12€# συμπ. ΦΠΑ 24%).

Το Φυσικό Αντικείμενο της συμφωνίας – πλαίσιο είναι η παροχή υπηρεσιών πλυσίματος-γρασαρίσματος-απολύμανσης σε απορριμματοφόρα, σάρωθρα, τράκτορες με απορριμματοκιβώτιο (μεταφόρτωσης απορριμμάτων), επιβατηγά, λεωφορεία, μοτοσικλέτες και ημιφορτηγά κλειστού τύπου (van) του Δήμου Αθηναίων, σε ιδιωτικό πλυντήριο – λιπαντήριο καθώς ο Δήμος Αθηναίων δεν διαθέτει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για την υλοποίηση των παραπάνω εργασιών, στη διάρκεια τριών (3) ετών μέσω σύναψης Συμφωνίας-Πλαίσιο, όπως αναλύεται εκτενώς στα Παραρτήματα: Α΄ «Τεχνική Έκθεση-Τεχνικές Προδιαγραφές» και Β΄ «Συγγραφή Υποχρεώσεων» της παρούσας.

Τόπος παροχής των απαιτούμενων υπηρεσιών ορίζεται το ιδιωτικό πλυντήριο – λιπαντήριο του Αναδόχου που θα αναδειχθεί μέσα από τη διαδικασία σύναψης Συμφωνίας-Πλαίσιο. Λόγω της αυξημένης συχνότητας αποστολής των οχημάτων για την προσφορά των υπηρεσιών και της τοποθεσίας όπου βρίσκεται το αμαξοστάσιο της Δ/νσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων (Ιερά Οδός 151-Αιγάλεω) και προκειμένου για την ελαχιστοποίηση του κόστους καυσίμων και του κόστους εργατοωρών μετάβασης, των ρύπων, των φθορών στα οχήματα και της αστικής όχλησης από την διέλευση οχημάτων (και δη βαρέων), οι εγκαταστάσεις του Αναδόχου όπου θα παρέχονται οι υπηρεσίες θα πρέπει να βρίσκονται εντός της περιοχής που ορίζεται από κύκλο ακτίνας πέντε (5) χιλιομέτρων και κέντρο το αμαξοστάσιο της Δ/νσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων (Ιερά Οδός 151-Αιγάλεω). Οικονομικός φορέας που επιθυμεί να συμμετέχει στον Διαγωνισμό και δεν διαθέτει ο ίδιος εγκαταστάσεις εντός της προαναφερθείσας περιοχής, δύναται να συνεργασθεί με τρίτο Οικονομικό Φορέα ο οποίος διαθέτει εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός της προαναφερθείσας περιοχής.

Η παρούσα Συμφωνία-Πλαίσιο υποδιαιρείται σε δύο (2) Ομάδες οι οποίες περιλαμβάνουν άρθρα υπηρεσιών σε οχήματα διαφορετικών κατηγοριών ως αναλυτικά φαίνονται στους πίνακες του υποάρθρου 1.2.Γ.1.1 της διακήρυξης.

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία υποβάλλοντας προσφορά ανά Ομάδα: είτε για μία Ομάδα είτε για περισσότερες Ομάδες είτε για το σύνολο αυτών, στο σύνολο δε του περιεχομένου έκαστης Ομάδας. Η ολοκλήρωση αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο με έναν (1) οικονομικό φορέα ανά Ομάδα. ΔΕΝ απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Η διαδικασία υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης: http://www.promitheus.gov.gr/, του ως άνω Συστήματος, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα άρθρα 2.7 και 3.1 της διακήρυξης.

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 106630

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών12-03-2021,   08:00   

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 09-04-2021,   11:00

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: 15-04-2021, 10:00

Χρόνος έναρξης ισχύος της Συμφωνίας-Πλαίσιο ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016).

Η συνολική χρονική διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας-Πλαίσιο ορίζεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης. Προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της συμφωνίας-πλαίσιο για ένα (1) επιπλέον έτος.

Οι Εκτελεστικές Συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια εκτέλεσης των επιμέρους συμβάσεων, που συνάπτονται εντός του χρόνου υλοποίησης της συμφωνίας – πλαίσιο, μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συμφωνίας-πλαίσιο.

Χρόνος έναρξης ισχύος έκαστης Εκτελεστικής Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016). Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης έκαστης Εκτελεστικής Σύμβασης ορίζεται σε ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξής της.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο portal του Δήμου Αθηναίων: https://www.cityofathens.gr/pkd.

·  Πληροφορίες, έντυπα καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, [email protected], της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κα Π. Μυριανθοπούλου, [email protected], Τηλ:210 5245828 & 213 2082954.

·  Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα Παραρτήματα Α΄, Β΄ και Γ΄ της διαδικασίας, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Μελετών, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, της Δ/νσης Μηχανολογικού του Δήμου Αθηναίων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κ. Σιδερικούδης Γεώργιος, [email protected], τηλ:210 3422416.

Προκήρυξη υπό τη μορφή Τυποποιημένου Εντύπου της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 04/03/2021.