10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 10:05

10/09/2020 – 16/09/2020: Επείγουσα Προμήθεια μασκών πολλαπλών χρήσεων, για την προφύλαξη από τον νέο Κορωνοϊό COVID – 19 των εργαζομένων του Δήμου Αθηναίων

Ο Δήμος Αθηναίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1167/09.09.2020 (ΑΔΑ:6651Ω6Μ-167) Πράξη Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προβεί στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, χωρίς χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, κατά την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147), σύμφωνα και με την παρ. 3 εδ. α΄και β΄ του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄ 55) για την ‘’Προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών – Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του“, σε συνδυασμό και με την από 1η Απριλίου 2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- ‘’ Οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη χρήση του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης που σχετίζεται με την κρίση της νόσου COVID – 19’’, για την ‘’Επείγουσα προμήθεια μασκών πολλαπλών χρήσεων, για την προφύλαξη από τον νέο κορωνοϊό COVID – 19 των εργαζόμενων του Δήμου Αθηναίων.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των #33.920,00€# συμπ. Φ.Π.Α. 6% (32.000,00€ άνευ Φ.Π.Α.)

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα όπως υποβάλλει προσφορά, έως την 16η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, ώρες: 08:00 – 15:00)

Η ανάδειξη του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των ποσοτήτων του υπό προμήθεια είδους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη συνημμένη με την παρούσα πρόσκληση Μελέτη (Τεχνικές Προδιαγραφές – Συγγραφή Υποχρεώσεων – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός) της Διεύθυνσης Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 Β΄/23.05.2017).

Η χρονική της διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας – παράδοσης των ειδών ορίζεται μέχρι εξαντλήσεως του ποσού και όχι πέρα του ενός (1) μηνός από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Δ/νση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Τμήμα Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης, Υγιεινής & Ασφάλειας Ανθρώπινου Δυναμικού

Πληροφορίες: κα Μαρία Αμπελιώτη, τηλ. 210 5277548, email: [email protected]

Πληροφορίες, καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διαδικασίας: Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, [email protected], τηλ.: 2132082956, της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κα Καλλιόπη Πάλλη, [email protected], Τηλ: 2132082955