09 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 11:33

09/06/2022 – 17/06/2022: Διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών λήψης μέτρων άρσης επικινδυνότητας σε κοινόχρηστους χώρους

Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην  προμήθεια  υλικών για τη λήψη μέτρων άρσης επικινδυνότητας σε κοινόχρηστους  χώρους του Δήμου Αθηναίων  της Διεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης & Κοινοχρήστων Χώρων σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 154580 – 03/06/2022 (ΑΔΑ:6ΨΗΑΩ6Μ-17Ο) Απόφαση Δήμαρχο, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και την περ.31 του άρθρου 2.

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει με βάση την συμφερότερη οικονομική προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων της κάθε ομάδας.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει έως την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00π.μ, να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στην Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα. 1ος όροφος υπόψη κ. Παπαδημητρίου), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας).

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Οδοποιίας, Αποχέτευσης & Κοινοχρήστων Χώρων – τμήμα Τεχνικών Συνεργείων του Δήμου Αθηναίων, κ. Γιαννικόπουλος Δ. , Τηλ: 210-3413533, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: [email protected] .

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, κ. Προκόπη Παπαδημητρίου, τηλ.: 213-2082910, email: [email protected]