07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 06:14

07/11/2022 – 18/11/2022: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Οδοντιατρικό υλικό για δύο έτη για την κάλυψη των αναγκών των οδοντιατρείων των δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Αθηναίων»

Ο Δήμος Αθηναίων, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ.304468 -03/11/2022 Απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ:6ΑΛΠΩ6Μ-Π1Ι), προτίθεται να προβεί στην υλοποίηση της προμήθειας «Οδοντιατρικό υλικό για δύο έτη, για την κάλυψη των αναγκών των οδοντιατρείων των Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Αθηναίων», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού: 29.999,89€ συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24%, 13% και 6% με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά), με προσφορά κατά άρθρο εφόσον είναι σύμφωνη με τις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.

Ως χρόνος υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ανάρτηση του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Κατόπιν των ανωτέρω, προσκαλείται κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας όπως υποβάλλει προσφορά έως την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 12:00, είτε ιδιοχείρως, είτε μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς – courier, είτε με κατάθεσή του στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος), με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας, σε σφραγισμένο φάκελο.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Σχεδιασμού, Οργάνωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Δ/νσης Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναίων, κα. Ευαγ. Σπυριδάκη, Τηλ: 210 3626396, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: [email protected]

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, κα. Ελ. Σακελλαροπούλου, τηλ.: 210 5223142, e-mail: [email protected]