07 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 08:55

07/09/2020 – 10/09/2020: Κατεπείγουσα προμήθεια 30 Μονάδων SANITIZER KIOSKS, για τις εισόδους των Δημοτικών κτιρίων μέσω χρονομίσθωσης, διάρκειας έξι (6) μηνών, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της νόσου COVID – 19

Ο Δήμος Αθηναίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1133/03.09.2020 (ΑΔΑ:ΩΤΗΡΩ6Μ-ΑΛΕ) Πράξη Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προβεί στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, χωρίς χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, κατά την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147), σύμφωνα και με την παρ. 3 εδ. α΄και β΄ του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α΄ 55) για την ‘’Προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών – Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του“, σε συνδυασμό και με την από 1η Απριλίου 2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής- ‘’ Οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη χρήση του πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης που σχετίζεται με την κρίση της νόσου COVID – 19’’, για την ’Κατεπείγουσα προμήθεια 30 Μονάδων SANITIZER KIOSKS, για τις εισόδους των Δημοτικών κτιρίων μέσω χρονομίσθωσης, διάρκειας έξι (6) μηνών, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της νόσου COVID – 19.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  #87.048,00€# συμπ. Φ.Π.Α. 24% (70.200,00€ άνευ Φ.Π.Α.)

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα όπως υποβάλλει προσφορά, έως την 10η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, ώρες: 08:00 – 15:00)

Η ανάδειξη του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των ποσοτήτων του υπό προμήθεια είδους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη συνημμένη με την παρούσα πρόσκληση Μελέτη (Τεχνικές Προδιαγραφές – Συγγραφή Υποχρεώσεων – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός) της Διεύθυνσης Αποκέντρωσης & Διοίκησης.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 Β΄/23.05.2017).

Η χρονική της διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας των ειδών ορίζεται  έως 20 μέρες  από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης.

Η συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης  ορίζεται σε έξι (6) μήνες  από την  ημερομηνία του χρόνου έναρξης της, καθώς  η 6μηνη διάρκεια μίσθωσης αρχίζει με την παράδοση κάθε μονάδας sanitizer kiosk από  την ημερομηνία παραλαβής – εγκατάστασης  της σε θέση λειτουργίας  και λήγει  με την παρέλευση του 6μηνου από αυτήν. Με τη λήξη της σύμβασης το μισθωμένο είδος επιστρέφεται στον εκμισθωτή, χωρίς δικαίωμα εξαγοράς.

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 Δ/νση Αποκέντρωσης & Διοίκησης

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Πληροφορίες: κ. Πέτρος Παπαδάκης, τηλ. 213 2082566,

 email: [email protected] και  [email protected]

Πληροφορίες, καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διαδικασίας: Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, [email protected], τηλ.: 2132082956, της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κα Καλλιόπη Πάλλη, [email protected], Τηλ: 2132082955