Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την υπ’αρ. 96/03.02.2020 (ΑΔΑ: ΨΡΨΦΩ6Μ-ΚΕΚ) πράξη της Οικονομικής Επιτροπής και την υπ’αρ. 032338/07.02.2020 (ΑΔΑ: 9ΦΜ1Ω6Μ-ΒΟΟ) Απόφαση Δημάρχου, παρατείνεται κατά επτά (7) ημερολογιακές ημέρες ο αρχικός (17.02.2020) χρόνος καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων της υπ’αρ. 333260/31-12-2019 – ΑΔΑΜ: 20PROC006130852 2020-01-03 Διακήρυξης, για την παροχή υπηρεσιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ , ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ 1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η ΚΑΙ 7η Δ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ 36 Μήνες» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικής εκτιμώμενης αξίας τριάντα εκατομμυρίων πενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα τριών ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών #30.057.553,38# χωρίς ΦΠΑ 24% ήτοι, τριάντα επτά εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων τριακοσίων εξήντα έξι ευρώ και δεκαεννέα λεπτών #37.271.366,19# συμπ. ΦΠΑ 24%, ως εξής:

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 17/02/2020, 11:00

ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 25/02/2020, 11:00

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 83683,1


Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ , ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ 1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η ΚΑΙ 7η Δ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΓΙΑ 36 Μήνες», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικής εκτιμώμενης αξίας τριάντα εκατομμυρίων πενήντα επτά χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα τριών ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών #30.057.553,38# χωρίς ΦΠΑ 24% ήτοι, τριάντα επτά εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα μίας χιλιάδων τριακοσίων εξήντα έξι ευρώ και δεκαεννέα λεπτών #37.271.366,19# συμπ.ΦΠΑ 24%.

Η διαδικασία υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης: http://www.promitheus.gov.gr/, του ως άνω Συστήματος, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα άρθρα 2.7 και 3.1 της διακήρυξης.

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 83683

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 07/01/2020 και ώρα 08:00

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 17/02/2020 25/02/2020 και ώρα 11:00

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών στις επτά (7) Δημοτικές Κοινότητες, σύμφωνα με τους με αρ. Α1 έως και Α7 πίνακες του Παραρτήματος Α΄ της διακήρυξης και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στα σχετικά άρθρα και Παραρτήματά της.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016). Η συνολική χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης. Οι Τμηματικές Προθεσμίες υλοποίησης των υπηρεσιών ορίζονται στα άρθρα 1.3.3, 4.3 και 5.3 και στα Παραρτήματα της διακήρυξης.

Για την έγκυρη συμμετοχή απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, το ύψος της οποίας καθορίζεται στο ποσοστό του 2% της εκτιμώμενης συνολικής αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι ποσού #601.151,07#.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο portal του Δήμου Αθηναίων: https://www.cityofathens.gr/pkd.

  • Πληροφορίες, έντυπα καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, [email protected], της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κα Π. Μυριανθοπούλου, p.myrianthopoulou@athens.gr, Τηλέφωνα:2105245828 & 2132082954.

  • Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα Παραρτήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ και Ζ΄της παρούσας διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Δ/νσης Πρασίνου & Αστικής Πανίδας του Δήμου Αθηναίων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κα Κων/να Βαγγελοπούλου, [email protected], κ. Πέτρος Χαρπαλής, [email protected], κ. ΠολυμερόπουλοςΚων/νος, [email protected],τηλ:210 7482222-5.

Προκήρυξη υπό τη μορφή Τυποποιημένου Εντύπου της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 31/12/2019.