05 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 14:01

05/07/2022 – 15/07/2022: Διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία «Συντήρηση υπαίθριων γλυπτών του Δήμου Αθηναίων»

Ο Δήμος Αθηναίων, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 185723/03/07/2022 Απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ: 6ΖΛ8Ω6Μ-ΣΩ8), προτίθεται να προβεί στην υλοποίηση της υπηρεσίας «Συντήρηση Υπαίθριων Γλυπτών του Δήμου Αθηναίων», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού: 37.200,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των ποσοτήτων όλων των άρθρων, όπως αυτές περιγράφονται στις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.

Ως χρόνος υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα των δεκαοκτώ (18) μηνών από την ανάρτηση του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. ή έως εξαντλήσεως του ποσού του ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Κατόπιν των ανωτέρω, προσκαλείται κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας όπως υποβάλλει προσφορά έως την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022 και ώρα 12:00, είτε ιδιοχείρως, είτε μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς – courier, είτε με κατάθεσή του στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος), με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας, σε σφραγισμένο φάκελο,
Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου Αθηναίων, κος. Αρ. Σπανουδάκης, Τηλ: 210 3721555, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: [email protected]

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, κα. Ελ. Σακελλαροπούλου, τηλ.: 210 5223142, e-mail: [email protected], [email protected]