Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην Προμήθεια σφραγίδων για το έτος 2020-21για τις ανάγκες της Δ/νσης Αποκέντρωσης και Διοίκησης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 144666/29-6-2020 (ΑΔΑ:69ΕΡΩ6Μ-ΛΣ6) Απόφαση Δημάρχου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και την περ.31 του άρθρου 2 συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.349,60 € (εννιά χιλιάδες τριακόσια σαράντα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει με βάση την συμφερότερη οικονομική προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών.

Η παράδοση των σφραγίδων θα είναι τμηματική αναλόγως των αναγκών του Δήμου. Με κάθε γραπτή ειδοποίηση-παραγγελία θα πρέπει να υλοποιείται εντός 3 εργάσιμων ημερών και θα παραδίδεται με ευθύνη κ ενέργειες του προμηθευτή

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει έως την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00π.μ., να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στην Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα. 1ος όροφος υπόψη κ. Παπαδημητρίου), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας).

  • Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Δ/νσης Αποκέντρωσης και Διοίκησης του Δήμου Αθηναίων, κ. Π. Παπαδάκης , Τηλ: 210 – 5277566, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: [email protected].

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών- Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, Προκόπιος Παπαδημητρίου, τηλ.213-2082910, email: [email protected]