29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 11:56

02/01/2023 – 16/01/2023: Υποβολή προσφορών για σύναψη δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων για την «Παροχή Υπηρεσιών Χρηματαποστολών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αθηναίων για τριάντα έξι (36) μήνες»

­Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων για την «Παροχή Υπηρεσιών Χρηματαποστολών για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αθηναίων για τριάντα έξι (36) μήνες» για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Αθηναίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
­
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 73.656,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 59.400,00€), με ταξινόμηση κατά CPV: 79710000-4 – Υπηρεσίες Ασφάλειας.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει Α/Α 179099 στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 02/01/2023 και ώρα 10:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16/01/2023 και ώρα 12:00 μ.μ.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (άρθρο 38, παρ.7 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 76928/13.07.2021 ΚΥΑ (3075 Β)).

Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών δε θα ξεκινήσει νωρίτερα από τις 07/07/2023, διότι ο Δήμος Αθηναίων έχει ως την ημερομηνία αυτή ενεργή Σύμβαση (Α.Π. : 154816/08.07.2020) με Ιδιωτική εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα καλύπτει το ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι ποσό 1.188,00€.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. 364583/29.12.2022 Διακήρυξης.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Για την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός Φ.Π.Α.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται στους ενδιαφερόμενους κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από τη Διεύθυνση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου αρ. 9, 1ος όροφος, επί των όρων της διακήρυξης e-mail: [email protected], [email protected] τηλ: 210-5223142, πληροφορίες: κ. Ελ. Σακελλαροπούλου, και επί των τεχνικών προδιαγραφών από τη Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Λογιστηρίου του Δήμου Αθηναίων email: [email protected], πληροφορίες: κος. Περ. Σκλαβενίτης, τηλ. 210 5277325, email: [email protected], κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr, ενώ περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/.