02 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 11:21

01/11/2022 – 28/11/2022 (Παράταση έως 24/04/2023): Διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για το έργο «Μίσθωση & καθαρισμός κινητών συστημάτων ατομικής υγιεινής (WC)»

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ανακοίνωση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό «Μίσθωση & καθαρισμός κινητών συστημάτων ατομικής υγιεινής (WC)» έως 24-04-2023

ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 24/04/2023


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΕ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει ότι, παρατείνεται η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την για την «ΜΙΣΘΩΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (WC)», για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων, συνολικού προϋπολογισμού: 789.260,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α.: 636.500,00€ ) και με συστημικό αριθμό 172917στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 03/04/2023 και ώρα 12:00

_______________________________________________________________________________________________________________

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την «ΜΙΣΘΩΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (WC)», για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 789.260,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α.: 636.500,00€).

Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει Α/Α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 172917

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 1-11-2022 και ώρα 10:00
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 28-11-2022 και ώρα 12:00

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής,  η οποία θα καλύπτει το ποσοστό δύο τοις εκατό (%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης,  χωρίς τον Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στο ποσό των ποσού των δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων τριάντα ευρώ (12.730,00€)  

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. 293467/24-10-2022 Διακήρυξης.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης (άρθρο 72 παρ. 4του ν. 4412/2016) το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς να συμπεριλαμβάνονται ο ΦΠΑ και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Πληροφορίες για την εν λόγω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 213 2082910, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κα Ελένη Νόνα, e-mail: [email protected].