01 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 11:00

01/07/2022 – 18/07/2022: Ανοιχτή διαδικασία κάτω των ορίων για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Λήψη μέτρων προστασίας και άρση επικινδυνότητας στο οδικό δίκτυο και στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αθηναίων»

Ο Δήμος Αθηναίων προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α] του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε συμπληρώθηκε και ισχύει  και β] τους όρους της οικείας Διακήρυξης 

1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: επωνυμία: Δήμος Αθηναίων * είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α. Α’ ΒΑΘΜΟΥ * Α.Φ.Μ.: 090025537 Δ.Ο.Υ.: Α’ Αθηνών * ταχ. διεύθυνση: Αθηνάς 16 και Βύσσης Διευθύνουσα Υπηρεσία : Διεύθυνση Οδοποιίας Αποχέτευσης & Κοινοχρήστων χώρων  * NUTS: EL303 – LAU1: GR300001 διεύθυνση ιστοσελίδας: www.cityofathens.gr  * τηλ.επικοινωνίας: 210-3214883 – 210-3721562 Διευθύνουσα Υπηρεσία * e-mail: [email protected]

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής στην διεύθυνση www.cityofathens.gr. Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, παρέχονται σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από την αναθέτουσα μέχρι την 14η/07/2022, εφόσον έχουν ζητηθεί έως την 11η/07/2022.

3. Τύπος αναθέτουσας αρχής: Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Δήμος (ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ), αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση και στον υποτομέα ΟΤΑ. Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

4. Κωδικός CPV: 45233141-9, 45233253-7

5. Κωδικός NUTS κύριου τόπου εκτέλεσης του έργου: EL303

6. Περιγραφή της Δημόσιας Σύμβασης: Το συγκεκριμένο έργο αφορά ενέργειες για την άμεση άρση της επικινδυνότητας, σε σημεία που έχουν υποστεί ζημιές, στις οδούς και στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αθηναίων, καθώς και λήψη των απαιτούμενων μέτρων προστασίας σε σημεία των οδών ή των κοινοχρήστων χώρων, κατόπιν εντολής της Διεύθυνσης Δόμησης λόγω επικίνδυνων οικοδομών.

Σκοπός του παρόντος έργου είναι η άμεση παρέμβαση και αποκατάσταση στα σημεία των οδών, των πεζοδρομίων, των πεζοδρόμων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, τα οποία έχουν καταστεί επικίνδυνα λόγω βλαβών. Οι παρεμβάσεις θα γίνονται σε όποιο σημείο του Δήμου Αθηναίων έχει υποστεί βλάβη, είτε από φυσική φθορά, είτε από κακοτεχνίες προηγούμενων επεμβάσεων (Ο.Κ.Ω. κλπ), με αποτέλεσμα η επιφάνεια κυκλοφορίας του οδοστρώματος ή του πεζοδρομίου, πεζοδρόμου να είναι επικίνδυνη για τη διέλευση των πεζών, των ΑμεΑ, ή των πάσης φύσεως οχημάτων. Επίσης, στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι ο άμεσος αποκλεισμός των τμημάτων του οδικού δικτύου, των πεζοδρομίων, των πεζοδρόμων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων, κατόπιν εντολής της Διεύθυνσης Δόμησης λόγω επικίνδυνων κτισμάτων, ώστε να προστατευτούν όλοι οι χρήστες, μέχρι της παρεμβάσεως των υπόχρεων ιδιοκτητών.

7. Εκτιμώμενη συνολική τάξη μεγέθους της σύμβασης: Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων εννέα χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (209.677,42€) πλέον Φ.Π.Α διακοσίων ενενήντα χιλιάδων τριακοσίων είκοσι δύο ευρώ και πενήντα οχτώ λεπτών (290.322,58€) ήτοι συνολικής δαπάνης ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000,00€).

8. Συνολική προθεσμία εκτέλεσης έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε τριάντα έξι (36) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Δεν υπάρχουν αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του  έργου.

9. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ, και που είναι εγκατεστημένα σε

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ.Δ.Σ., στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος, η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. κοινοπραξία).

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν κατά την υποβολή της προσφορά τους τουλάχιστον:

i. Ίδια κεφάλαια, τουλάχιστον 100.000 ευρώ
ii. Πάγια στοιχεία, αξίας τουλάχιστον 50.000 ευρώ.
iii. Ελάχιστο κύκλο εργασιών τελευταίας τριετίας: 300.000 ευρώ.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

Ειδικά οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ, για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ανεκτέλεστου υπολοίπου εργολαβικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 20 παρ. 4 του ν. 3669/2008, όπως ισχύει.

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Οι οικονομικοί φορείς που θα λάβουν μέρος στη διαδικασία θα πρέπει να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική τους ικανότητα:

Απαιτείται τουλάχιστον στελέχωση από έναν (1) μηχανικό με 12ετή τουλάχιστον εμπειρία της κατηγορίας έργων Οδοποιίας. Εναλλακτικά μπορεί να αντικατασταθεί ο ένας (1) μηχανικός 12ετούς εμπειρίας από δύο (2) μηχανικούς με 9ετή τουλάχιστον εμπειρία, για έκαστο εξ’ αυτών και ο ένας (1) εκ των δύο μηχανικών 9ετούς εμπειρίας με δύο (2) μηχανικούς με 6ετή τουλάχιστον εμπειρία, για έκαστο εξ’ αυτών, της κατηγορίας έργων Οδοποιίας.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης θα πρέπει να διαθέτουν σχετική πιστοποίηση:

α: Διαχείρισης Ποιότητας
β: Συστήματος Διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις πρέπει να καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης.

10. Διαδικασία σύναψης σύμβασης: Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016

11. Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης: Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης)

12. Προθεσμία Παραλαβής προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18η Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τυχόν στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα όπως η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ενώ η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22η Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. και θα γίνει από την ορισμένη αρμόδια τριμελή Επιτροπή Διαγωνισμού. (σύμφωνα με την παρ.8α. του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της κληρώσεως της Αναθέτουσας Αρχής 3 τεχνικών υπαλλήλων Μη.Μ.Ε.Δ. και τον ορισμό παράστασης του εκπροσώπου ΠΕΔΜΕΔΕ) και εγκεκριμένη με Αναρτητέα Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων).

13. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Οι προσφέροντες συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος και επισυνάπτοντας, στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένα Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση (υπο)φάκελο, όλα τα στοιχεία της προσφοράς τους σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF).

14. Χρόνος ισχύος προσφορών: : Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δεκατριών (13) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

15. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Η Ελληνική γλώσσα.

16. Χρηματοδότηση: Το έργο προβλέπεται τόσο στο Τεχνικό Πρόγραμμα όσο και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Αθηναίων 2022 όπου υπάρχει σχετική εγγεγραμμένη πίστωση στον κωδικό: Κ.Α. 7425.017, Φ30- Δ43 (ΑΔΑ: 6Μ02Ω6Μ-9ΘΚ) ΑΑΥ Α00919/2022 και χρηματοδοτείται από Ίδιους Πόρους

17. Προδικαστικές Προσφυγές / Προσωρινή και οριστική δικαστική προστασία: Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) ήδη Ενιαία Αρχή Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345επ. Ν. 4412/2016 και 1επ. Π.Δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Η προδικαστική προσφυγή, συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και , κατατίθεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με άρθρο 15 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ-Δημόσια Έργα.Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016. Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας.

18. Εγγύηση συμμετοχής: Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ενενήντα τριών ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών (24.193,55€).

19. Δημοσιεύσεις: Η Περίληψη Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν.4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr και στο ΚΗΜΔΗΣ.Η Διακήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και αναρτάται  στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής cityofathens.gr. Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.

20. Έγκριση αποτελέσματος Διαγωνισμού Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Αθηναίων με το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.

 

Σχετικές Πληροφορίες

  • Ρήτρα πρόσθετης καταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016, ποσού 1.200,00 €. εφόσον ο χρόνος παράδοσης του έργου είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη σύμβαση.
  • Εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.