Ο Δήμος Αθηναίων, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 176585/27-06-2019 (ΑΔΑ: 6ΟΡΖΩ6Μ-ΣΨΣ) Απόφασης Δημάρχου, προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού εργαστηρίων (ψυγεία αντιδραστήρων, δειγμάτων και φαρμάκων – τσάντες μεταφοράς βιολογικού υλικού – συσκευές απιονισμένου νερού) των Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Αθηναίων, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού δεκατεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα δύο ευρώ (14.942,00€) συμπ/νου ΦΠΑ 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Η ανάθεση θα γίνει εφόσον η προσφορά είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά άρθρο, σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.

Ο χρόνος παράδοσης καθορίζεται έως σαράντα (40) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι παραδόσεις θα πραγματοποιούνται πέντε (5) εργάσιμες ημέρες έπειτα από έγγραφη ή ηλεκτρονική ειδοποίηση της Υπηρεσίας προς τον προμηθευτή. Ως τόπος παράδοσης για τα ψυγεία ορίζονται τα κατά τόπους Δημοτικά Ιατρεία σε Πατήσια, Πετράλωνα, Σόλωνος, Ν. Κόσμο και Κολωνό, για τις συσκευές απιονισμού νερού ορίζονται τα Δημοτικά Ιατρεία Σόλωνος, Κυψέλης και Πατησίων, ενώ για τις τσάντες μεταφοράς βιολογικού υλικού ως τόπος παράδοσης ορίζεται η αποθήκη των Δημοτικών Ιατρείων στο 2ο Δημοτικό Ιατρείο, Φρειδερίκου και Φανοσθένους Σμιθ (Ν. Κόσμος).

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει έως την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019 και ώρα 12:00, να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών-Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος υπόψη κ. Χουλιαρά), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος), με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Σχεδιασμού, Οργάνωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Δ/νσης Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αθηναίων, κ. Σπυριδάκη Ε., τηλ: 210 3626396, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: [email protected].

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, κ. Α. Χουλιαρά, τηλ.: 210 5245828, email: a.xouliaras@athens.gr