Διευθύντρια: Μελαμπιανάκη Ευγενία
Ταχ.Διεύθυνση: Αθηνάς 16, Τ.Κ. 10551
Τηλέφωνο: 210 3721566 (Γραμματεία)

 

 
Η Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος αποτελείται από τα εξής τμήματα:
 
 
 
α.  Τμήμα Οργάνωσης και Τεκμηρίωσης
Τμηματάρχης: Ευαγγελίου Αναστασία
Ταχ.Διεύθυνση: Αθηνάς 16, Τ.Κ 10551 Αθήνα
Τηλέφωνο:  210 3721566
 
 • Τηρεί πρωτόκολλο και αρχείο όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων της  Διεύθυνσης παρακολουθεί και διεκπεραιώνει κάθε είδους γραμματειακή υποχρέωση που απορρέει από τις αρμοδιότητές του.
 • Μεριμνά για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων και για την ενταλματοποίηση των πάσης φύσεως προμηθειών, εργασιών και δαπανών της Διεύθυνσης, τον ετήσιο προγραμματισμό των προμηθειών, εργασιών, υπηρεσιών και έργων της Διεύθυνσης, την παρακολούθηση των εσόδων της Διεύθυνσης (από πρόστιμα,) και τη σύνταξη τριμηνιαίων απολογιστικών εκθέσεων.
 • Μεριμνά και συντονίζει τα τμήματα ως προς τη σύνταξη, προώθηση και παρακολούθηση των ετήσιων σχεδίων δράσης, του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος της Διεύθυνσης.
 • Τηρεί Μητρώο όλων των εργαζομένων στη Δ/νση ανά Τμήμα, κλάδο και αντικείμενο εργασίας.
 • Παραλαμβάνει και αποστέλλει στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού τα έντυπα των πάσης φύσεως αδειών των εργαζομένων, μετά την υπογραφή τους από τον αρμόδιο προϊστάμενο και Διευθυντή.
 • Συγκεντρώνει τα ημερήσια δελτία εργασίας όλων των εργαζομένων στην Διεύθυνση, συντάσσει τα παραστατικά στοιχεία γι’ αυτά, και τα αποστέλλει στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού για σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων.
 • Συγκεντρώνει τα σχετικά σημειώματα κάθε μήνα των Τμημάτων για υπερωριακή εργασία, εργασία Κυριακών και Νυκτερινών ωρών, και εκδίδει αποφάσεις αποζημίωσης που αποστέλλει στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, για έκδοση σχετικού εντάλματος πληρωμής. Μεριμνά επίσης για την συγκέντρωση και προώθηση των παραστατικών των εξόδων κίνησης.

 

β.  Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού
Τμηματάρχης: Πανούση Μαγδαληνή
Ταχ.Διεύθυνση: Αθηνάς 16, Τ.Κ 10551 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 3721589, 210 3721582, 210 3721574
 
 • Καταρτίζει κάθε είδους Πολεοδομικές μελέτες που αφορούν σε επεκτάσεις και τροποποιήσεις του Ρυμοτομικού Σχεδίου της Πόλεως, καθώς και προτάσεις για αλλαγή χρήσης γης και όρων δόμησης.
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών και τυχόν αναθεωρήσεών του εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων.
 • Συμμετέχει στη μελέτη και στις διαδικασίες τυχόν αναθεωρήσεων του Γ.Π.Σ.
 • Προωθεί τις προτάσεις του Δήμου στους αρμόδιους φορείς για θέματα αναθεώρησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου και του Γ.Π.Σ.
 • Τηρεί αρχείο φακέλων για τροποποιήσεις που έχουν ήδη εκδοθεί διατάγματα ή αποφάσεις, καθώς και για όλα τα θέματα για τα οποία εκκρεμούν σχετικές τροποποιήσεις.
 • Παρέχει πληροφορίες σε Δημότες, καθώς και στις υπόλοιπες Υπηρεσίες του Δήμου.
 • Θεσμοθετεί θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων (υπογείων - υπέργειων - υπαιθρίων) σε συνεννόηση με άλλους φορείς.
 • Συντάσσει Πολεοδομικές μελέτες και προγράμματα ανάπλασης και αναβάθμισης της πόλης.
 • Δημοσιοποιεί και προβάλλει τις Πολεοδομικές προτάσεις και μελέτες, επικοινωνία με πολίτες και φορείς και εν γένει ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
 • Προωθεί τις έρευνες για πολεοδομικά θέματα σε συνεργασία με τους κατάλληλους φορείς και υποστηρίζει τα ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την πόλη.
 • Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται στοιχεία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών πολεοδομικού και χωροταξικού ενδιαφέροντος και τα αποστέλλει στην κεντρική βάση της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.
 • Έχει την ευθύνη για την εξεύρεση και την σύνταξη πρότασης για χώρους στέγασης διδακτηρίων και την διεκπεραίωση των διαδικασιών για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με χαρακτηρισμό καταλληλότητας χώρων ως σχολικών.
 
 
γ.  Τμήμα Τοπογραφίας και Περιβάλλοντος 
Τμηματάρχης:  Νεοφύτου Γεώργιος
Ταχ.Διεύθυνση: Αθηνάς 16, Τ.Κ 10551 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 3721553
 
 • Συντάσσει διαγράμματα εφαρμογής εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και διαγραμμάτων διαμορφωμένης κατάστασης.
 • Συντάσσει τοπογραφικά, κτηματογραφικά διαγράμματα για σύνταξη πράξεων αναλογισμού, αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, προσκυρώσεις, τακτοποιήσεις, τροποποιήσεις.
 • Συντάσσει υψομετρική μελέτη οδού - έλεγχος και έγκριση υψομετρικών μελετών (υψομετρική οριζοντιογραφία - μηκοτομή - διατομές).
 • Τηρεί αρχείο υψομετρικών μελετών οδών Δήμου Αθηναίων.
 • Μεριμνά για τη λήψη υψομέτρων κρασπέδων, ρείθρων. 
 • Μεριμνά για τη λήψη στοιχείων για σύνταξη κατά μήκος τομών οικοδομικών γραμμών.
 • Μεριμνά για τη λήψη επιμετρικών στοιχείων εδάφους (για την σύνταξη ογκομετρικών πινάκων κυβισμού χωματουργικών έργων).
 • Συντάσσει τοπογραφικά και ρυμοτομικά διαγράμματα κοινοχρήστων χώρων, όλων των Διευθύνσεων και Οργανισμών του Δήμου Αθηναίων.
 • Μεριμνά για τη συμπλήρωση, χάραξη και ενημέρωση διαγραμμάτων ταφολογίων.
 • Εμβαδομετρεί βιομηχανικούς, ξενοδοχειακούς κ.λπ. χώρους (για επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού) ως και τους χώρους πλατειών προς εκμίσθωση.
 • Γνωμοδοτεί επί των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων έργων και δραστηριοτήτων (Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων, Ν. 3010/02 και Ν.4014/11).
 • Συλλέγει, τεκμηριώνει και αξιολογεί όλα τα δεδομένα που στοιχειοθετούν την περιβαλλοντική εικόνα της Αθήνας.
 • Συγκεντρώνει τους δείκτες ποιότητας ζωής ώστε να καθίσταται δυνατή η ανάλυση και σύγκριση στοιχείων.
 • Έχει την αρμοδιότητα εκπόνησης εκθέσεων περιβαλλοντικών δεδομένων καθώς και εκθέσεων απολογισμού δράσεων των πρωτοβουλιών του Δήμου Αθηναίων.
 • Σχεδιάζει οργανώνει και αξιολογεί την θεματική στρατηγική αειφόρου περιβαλλοντικής και αστικής ανάπτυξης της πόλης.
 • Οργανώνει παρακολουθεί και λειτουργεί το πληροφοριακό σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, το δίκτυο οικολογικών παρατηρητηρίων, το σύστημα δεικτών περιβαλλοντικής αειφορίας και ενημερώνει το πληροφοριακό σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
 • Προτείνει εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και ιδιαίτερα των παιδιών σε θέματα που αφορούν την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος, την κλιματική αλλαγή, την υπεύθυνη χρήση των φυσικών πόρων, τη βιώσιμη κινητικότητα, την αποτροπή κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών κ.λπ.
 • Διαχειρίζεται την συμμετοχή σε δίκτυα ανταλλαγής πληροφοριών και τεχνογνωσίας και εμπειριών με άλλες πόλεις για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών θεμάτων καθώς και ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την αστική αναβάθμιση.
 • Παρακολουθεί την Ελληνική και Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία των Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων και συντάσσει προτάσεις συμμετοχής του Δ. Αθηναίων σε αυτά.
 • Λαμβάνει πληροφορίες και δεδομένα από αρμόδιους φορείς της πολιτείας, της Ε.Ε., τις Μ.Κ.Ο. και τους πολίτες για τα περιβαλλοντικά θέματα της πόλης.
 • Παρέχει πληροφόρηση και τεχνογνωσία στην δημοτική αρχή για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών θεμάτων της πόλης.
 • Συντάσσει κανονισμούς και παράγει οδηγίες που αφορούν στη μελέτη τεχνικών έργων και παρεμβάσεων.
 • Υλοποιεί προγράμματα και πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων στο πεδίο του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης.
 
δ.  Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών και Απαλλοτριώσεων
Τμηματάρχης: Λοτίδης Αντώνιος
Ταχ.Διεύθυνση: Αθηνάς 16, Τ.Κ. 105 51, Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 3721501 (προϊστάμενος), 210 3721502 και 210 3254726
 
 • Εισηγείται και προωθεί τη διαδικασία για τις ονομασίες και μετονομασίες οδών και πλατειών.
 • Είναι υπεύθυνο για το Αρχείο Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, (πρώην) Νομαρχίας και Περιφέρειας.
 • Επιλαμβάνεται των διορθώσεων αρίθμησης των κτιρίων.
 • Χορηγεί βεβαιώσεις και πληροφορίες σε Δημότες, σχετικά με ονομασίες οδών και αρίθμηση κτιρίων.
 • Διαχειρίζεται κυρωμένες πράξεις εφαρμογής (επιβολή εισφοράς - διορθωτικές πράξεις).
 • Μεριμνά για την αποσαφήνιση των ορίων του Δήμου και την τήρηση των σχετικών διαδικασιών.
 • Μεριμνά για την αναζήτηση και καταγραφή ιδιωτικών οδών, σκεπασμένων ρεμάτων και όλων των χώρων που για διάφορους λόγους έχουν παραμείνει σε κοινή χρήση και που βάσει του Ν. 1337/83 περιέρχονται στο Δήμο και αναλαμβάνει την προσπάθεια εξασφάλισής τους σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας.
 • Μεριμνά για την συνηγορία του Δήμου σε περιπτώσεις μεταφοράς συντελεστή δόμησης.
 • Μεριμνά για τον έλεγχο εφαρμογής ρυμοτομικών σχεδίων στο έδαφος πριν την έγκριση των πινακίδων εφαρμογής.
 • Είναι υπεύθυνο για την προώθηση απαλλοτριώσεων προς εφαρμογή εγκεκριμένου σχεδίου, βάσει του οποίου προωθούνται οι πράξεις αναλογισμού.
 • Συντάσσει πράξεις αναλογισμού και αποζημίωσης ιδιοκτητών για την δημιουργία κοινοχρήστων χώρων, πράξεων τακτοποίησης και προσκύρωσης, χορήγηση βεβαιώσεων τελεσιδικίας, αδυνάτου τακτοποίησης, τυφλών οικοπέδων.
 • Κοινοποιεί τις πράξεις στους εμπλεκόμενους, παραλαμβάνει τις ενστάσεις προς υποβολή στην Περιφέρεια μαζί με την πράξη αναλογισμού, προς έκδοση απόφασης γενικού γραμματέα Περιφέρειας.
 • Αναλαμβάνει την ογκομέτρηση των κτισμάτων που ρυμοτομούνται και κατά νόμο απαλλοτριώνονται. Συντάσσει σχετικές εκθέσεις. Τηρεί το αντίστοιχο αρχείο. Παρέχει πληροφορίες στους Δημότες.
 • Επιμελείται την εφαρμογή πολεοδομικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα.
 • Εκδίδει βεβαιώσεις αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.
 • Συντάσσει, παρακολουθεί και επιβλέπει τις μελέτες πράξεων εφαρμογής και τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών για την κύρωσή τους.
 • Μεριμνά για την παραλαβή δηλώσεων ιδιοκτησίας και έκδοση πιστοποιητικών υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας.
 • Συντάσσει βεβαιώσεις σχετικά με υποχρεώσεις εισφοράς σε γη και χρήμα. 
 • Συντάσσει πράξεις επιβολής εισφοράς σε χρήμα και πράξεις μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα. 
 • Επιλαμβάνεται τη διαχείριση κυρωμένων πράξεων εφαρμογής ως προς τις υποχρεώσεις και δικαιώματα ιδιοκτητών και Δήμου, σε συνεργασία με λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Διεκπεραιώνει τη διαδικασία κήρυξης απαλλοτρίωσης ακινήτων που από το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο δεσμεύονται για κοινωφελείς σκοπούς (πολιτιστικά κτίρια, κλειστά γυμναστήρια και κολυμβητήρια, λέσχες φιλίας κλπ).
 • Συντάσσει πίνακες υπόχρεων καταβολής τέλους ωφελούμενου ακινήτου, σε συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα των Διευθύνσεων Δημοτικών Προσόδων και «Οικονομικών, λόγω ρυμοτομίας σε εφαρμογή του άρθρου 33 του ΝΟΚ Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79Α) και μεριμνά για την είσπραξη του τέλους ωφελούμενου ακινήτου λόγω ρυμοτομίας από όλους τους υπόχρεους και συντάσσει ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις πεπραγμένων για κάθε επιμέρους πολεοδομική παρέμβαση.
 • Εκδίδει τις βεβαιώσεις οικοδομησιμότητας σε νεοεισαχθείσες περιοχές, όπου οι πράξεις εφαρμογής δεν έχουν ανατεθεί ή δεν έχουν κυρωθεί.
 
ε.  Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
Τμηματάρχης: Πουλούδης Αλέξανδρος
Ταχ.Διεύθυνση: Αθηνάς 16, Τ.Κ 10551 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 3721596
 
 • Ασχολείται με την καταγραφή και την τεκμηρίωση των μνημείων, γλυπτών, αγαλμάτων της Πόλης και των Κοιμητηρίων με τη διενέργεια επιστημονικής έρευνας σε αρχεία, πηγές και βιβλιοθήκες, τη συλλογή στοιχείων και τη καταγραφή τους καθώς και τη διαχείριση της σχετικής πληροφορίας.
 • Συντάσσει μελέτες αποκατάστασης, συντήρησης και ανάδειξης των μνημείων, γλυπτών, αγαλμάτων της Πόλης και των Κοιμητηρίων. 
 • Μεριμνά για την πραγματοποίηση τεχνικών έργων που σχετίζονται με μνημεία, γλυπτά και αγάλματα του Δήμου.
 • Μεριμνά για τις εικαστικές παρεμβάσεις στους ελεύθερους χώρους της πόλης (σήμανση, τοιχογραφίες, προσωρινές εκθέσεις κ.λπ.) και καταρτίζει μελέτες χωροθέτησης γλυπτών έργων − μνημείων.
 • Σχεδιάζει και μεριμνά για την υλοποίηση επιμέρους δράσεων για την προβολή και ανάδειξη των μνημείων καθώς και την ευαισθητοποίηση των πολιτών (γνωριμία με την τέχνη − εκπαιδευτικά προγράμματα, ευρωπαϊκά προγράμματα, συμμετοχή σε επιστημονικές ομάδες για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, δράσεις στο διαδίκτυο, σηματοδότηση μνημείων, εκθέσεις, ημερίδες, εκδόσεις κ.λπ)
 • Εισηγείται την τοποθέτηση νέων μνημείων, γλυπτών και αγαλμάτων σε χώρους της πόλης.
 • Μεριμνά για τη συγκρότηση και λειτουργία αρμοδίων Επιτροπών για τη συντήρηση και τοποθέτηση μνημείων - γλυπτών της πόλης.
 • Επιβλέπει την τοποθέτηση νέων μνημείων, γλυπτών και αγαλμάτων και υποβάλλει προτάσεις για την εκτέλεση νέων.
 • Τηρεί πρωτόκολλο και αρχείο όλων των εισερχόμενων και εξερχομένων εγγράφων του και παρακολουθεί και διεκπεραιώνει κάθε είδος γραμματειακής υποχρέωσης που απορρέει από τις αρμοδιότητές του.
 
 
στ. Τμήμα Βιώσιμης Κινητικότητας
Τμηματάρχης: Σιδέρη Μαρία
Ταχ.Διεύθυνση: Αθηνάς 16, Τ.Κ 10551 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 3721506
 
 • Εκπονεί μελέτες γενικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Δημοτικό Οδικό Δίκτυο (μονοδρομήσεις, εκ περιτροπής στάθμευση απαγορεύσεις στάθμευσης οχημάτων, αλλαγή διατομής οδοστρώματος, διαδρόμους για το ποδήλατο με ειδικά διαμορφωμένες διαβάσεις σε διασταυρώσεις οδών, διαμόρφωση οδών ήπιας κυκλοφορίας κ.λπ.) που υποστηρίζονται από Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Προβαίνει, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών, στον καθορισμό των αστικών γραμμών λεωφορείων, της αφετηρίας, της διαδρομής, των στάσεων και του τέρματος των αντίστοιχων γραμμών.
 • Παραχωρεί χώρους στάθμευσης, με βάση τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις. Αίρει την παραχώρηση χώρων στάθμευσης όταν έχουν εκλείψει οι λόγοι για τους οποίους αυτές παραχωρήθηκαν. Παρακολουθεί τις άδειες που χορηγήθηκαν, προκειμένου να ανανεωθούν αυτές όταν εκπνέει η προθεσμία ισχύος τους ή να μην ανανεωθούν, όταν ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει τα, κατά νόμο, απαιτούμενα δικαιολογητικά.
 • Προβαίνει σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναγκαίες για την εκτέλεση έργων.
 • Μεριμνά για τον καθορισμό και τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων, με προτεραιότητα στο κέντρο της πόλης και σε συνδυασμό με στάσεις μετεπιβίβασης.
 • Προτείνει αλλαγές και βελτιώσεις τόσο στην οριζόντια όσο και στην κατακόρυφη σχετική με δίκυκλα σήμανση.
 • Μεριμνά για μελέτες ειδικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, όπως: α) Μελέτες συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης, β) Μελέτες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, προωθεί τη θεσμοθέτηση των ρυθμίσεων που απορρέουν από αυτές και συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, για την εφαρμογή τους.
 • Εκδίδει βεβαιώσεις βατότητας για δημόσιας χρήσης οχήματα τουριστικών υπηρεσιών.
 • Γνωμοδοτεί για τον καθορισμό αφετηρίας και στάσεων για οχήματα τουριστικών υπηρεσιών.
 • Διαχειρίζεται και απαντά στα θέματα καθημερινότητας που αφορούν τις παραπάνω αρμοδιότητες, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Τμήματα και Διευθύνσεις καθώς και με το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Καθημερινότητας και Πολιτικής Προστασίας. Επεξεργάζεται και αξιολογεί τα αιτήματα αρμοδιότητάς του, τα καταγράφει σε ηλεκτρονικό αρχείο και τα εντάσσει σε αντίστοιχες μελέτες του Τεχνικού Προγράμματος ή άλλες ρυθμιστικές παρεμβάσεις.
 • Τηρεί αρχείο κυκλοφοριακών μελετών και μελετών στάθμευσης, κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, παραχώρησης θέσεων στάθμευσης, κατάργησης θέσεων στάθμευσης, μέτρων συμπλήρωσης, αποκατάστασης και συντήρησης της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, βεβαιώσεων βατότητας για τουριστικά τραίνα ανοικτού τύπου, αποφάσεων καθορισμού αφετηρίας και στάσεων για τουριστικά λεωφορεία ειδικού τύπου και για τουριστικά τραίνα ανοικτού τύπου, θεσμοθετημένων πεζοδρόμων και χαρακτηρισμένων οδών ήπιας κυκλοφορίας.
 

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.