Διευθυντής: Κυριακάκης Δημήτριος
Ταχ. Δ/νση: Π. Κανελλόπουλου 5 (πρώην Λεωφ. Κατεχάκη), 115 25 Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 7482222-5
Φαξ: 210 7481506

E-mail Δ/νσης: pras.perivallon@cityofathens.gr

 

Η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης περιλαμβάνει την τήρηση πρωτόκολλου και αρχείου όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων του, την παρακολούθηση και διεκπεραίωση κάθε είδους γραμματειακής υποχρέωσης του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης και την επικοινωνία με τον δημότη.

 

Η Διεύθυνση Πρασίνου & Περιβάλλοντος αποτελείται από τα εξής τμήματα:

α.       Τμήμα Μελετών Σχεδιασμού & Προγραμματισμού

α1.       Γραφείο Προϋπολογισμού & Διαγωνισμών

β.       Τμήμα Φυτικής Παραγωγής & Κλάδευσης Υψηλών Δένδρων

β1.  Γραφείο Φυτικής Παραγωγής

β2.  Γραφείο Κλάδευσης Υψηλών Δένδρων

γ.      Τμήμα Πρασίνου 1ης Δημοτικής Κοινότητας

γ1.        Γραφείο Αλσών 1ης Δημοτικής Κοινότητας

δ.      Τμήμα Πρασίνου 2ης, 3ης  Δημοτικής Κοινότητας

δ1.        Γραφείο 2ης Δημοτικής Κοινότητας

δ2.        Γραφείο 3ης Δημοτικής Κοινότητας

ε.      Τμήμα Πρασίνου 4ης, 5ης Δημοτικής Κοινότητας

ε1.        Γραφείο 4ης Δημοτικής Κοινότητας

ε2.        Γραφείο 5ης Δημοτικής Κοινότητας

στ.    Τμήμα Πρασίνου 6ης, 7ης Δημοτικής Κοινότητας

στ1.      Γραφείο 6ης Δημοτικής Κοινότητας

στ2.      Γραφείο 7ης Δημοτικής Κοινότητας

στ3.      Γραφείο Αλσών 6ης και 7ης Δημοτικής Κοινότητας

ζ.      Τμήμα Εθνικού Κήπου

η.      Τμήμα Υποστήριξης Χώρων Πρασίνου

η1.       Γραφείο Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Αυτόματου Ποτίσματος

η2.       Γραφείο Τεχνικών Συνεργείων

η3.       Γραφείο Κίνησης

θ.      Τμήμα Αστικής Πανίδας

θ1.       Γραφείο Υγιεινής Κτηρίων & Περιβαλλόντων Χώρων

 

 

α. Τμήμα Μελετών Σχεδιασμού & Προγραμματισμού

Τμηματάρχης:  Αγοραστού Αικατερίνη
Τηλέφωνο: 210 7789693

E-mail: pras.organwsi@cityofathens.gr 

 • Προγραμματίζει με βάση όλα τα δεδομένα τις φυτοτεχνικές εργασίες σε όλες τις χρονικές περιόδους και σε όλους τους χώρους σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα Γεωτεχνικών εφαρμογών.
 • Συντάσσει τις φυτοτεχνικές μελέτες καθώς και τις μελέτες άρδευσης (σε συνεργασία με το Γραφείο Διαχείρισης Υδατίνων Πόρων και Αυτομάτου Ποτίσματος), για νέους χώρους και φυτεμένα δώματα ή για αναπλάσεις παλαιών χώρων σε συνεργασία με τα Τμήματα των Δημοτικών Κοινοτήτων, το Τμήμα Φυτ. Παραγωγής και Κομποστοποίησης των Φυτικών υπολειμμάτων και τα αρμόδια τμήματα μελετών της Δ/νσης Κοινοχρήστων Χώρων και της Δ/νσης Κτηριακών Έργων.
 • Καταγράφει, τηρεί αρχείο και μηχανογραφεί σε GIS, με ενημέρωση και συνεργασία με το Γραφείο GIS της Δ/νσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργανώσης & Πληροφορικής όλους τους υπάρχοντες χώρους πρασίνου και τις εργασίες που γίνονται σ` αυτούς, με στόχο την καλύτερη οργάνωση και προγραμματισμό των εργασιών της Δ/νσης .
 • Παρακολουθεί τις εξελίξεις της επιστήμης στον τομέα της φυτοπροστασίας και συντονίζει τις φυτοπροστατευτικές εφαρμογές
 • Έχει την ευθύνη συνεργασίας και συντονισμού με τις άλλες Υπηρεσίες του Δήμου για τα θέματα που αφορούν το πράσινο της πόλης και με όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου για τα αντίστοιχα θέματα.
 • Συντάσσει μελέτες για την προμήθεια μηχανημάτων, υλικών και κάθε μορφής εργασιών και έργων και προβαίνει στις διαδικασίες για την διενέργεια των διαγωνισμών από την Οικονομική Επιτροπή με την ευθύνη της αρμόδιας Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών και των αρμοδίων οργάνων του Δήμου
 • Προβαίνει στις διαδικασίες για την υλοποίηση των μελετών με την διενέργεια όλων των αναγκαίων διαγωνισμών, δια των αρμοδίων οργάνων του Δήμου.
 • Συντάσσει μελέτες για την εκτέλεση από τρίτους εποχιακών εργασιών πρασίνου (κλαδέματα, αποχλοάσεις κλπ), εργασιών συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού και έργων, που δεν επαρκεί να εκτελέσει το υπάρχον προσωπικό, όπως απορρέουν από την νομοθεσία.
 • Συντάσσει ή αναθέτει τις δασοτεχνικές μελέτες, έργων, εργασιών και  διαχείρισης για τα Άλση και πάρκα.
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη και την τήρηση του προϋπολογισμού που αφορά το πράσινο και τηρεί αρχείο προμηθευτών, μελετών, υλικών και προδιαγραφών τους.
 • Συντάσσει το ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα και το Ετήσιο Πρόγραμμα δράσης της Δ/νσης σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα γεωτεχνικών εφαρμογών.
 • Συντονίζει την εκπαίδευση του προσωπικού μέσω προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης.
 • Τηρεί πρωτόκολλο και αρχείο όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, παρακολουθεί και διεκπεραιώνει κάθε είδος γραμματειακή υποχρέωση που απορρέει από τις αρμοδιότητες του.
 • Τηρεί μητρώο όλων των εργαζομένων στην Δ/νση κατά τμήμα, κλάδο και ειδικότητα και εισηγείται προς τη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού τη στελέχωση των Τμημάτων της Διεύθυνσης.
 • Τηρεί μητρώο των εργατικών ατυχημάτων και της αλληλογραφίας με την Επιθεώρηση Εργασίας
 • Παραλαμβάνει και αποστέλλει στη Δ/νση Προσωπικού τα έντυπα πάσης φύσεως υπηρεσιακής μεταβολής των εργαζομένων.
 • Συντάσσει και παρακολουθεί τα ωράρια εργασίας (βάρδιες) των φυλάκων, νυκτοφυλάκων και των εργαζομένων στα εργοτάξια και τα γραφεία.
 • Συγκεντρώνει , ελέγχει και καταχωρεί τα ημερήσια δελτία παρουσίας όλων των εργαζομένων στη Δ/νση. Συντάσσει τα σχετικά παραστατικά στοιχεία και τα αποστέλλει στη Δ/νση Προσωπικού του Δήμου για έκδοση των μισθοδοτικών καταστάσεων των υπαλλήλων.
 • Παρακολουθεί και αξιολογεί την επίτευξη των στόχων της Δ/νσης, που τίθενται από το Τεχνικό, Ετήσιο και Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

 

α1.       Γραφείο Προϋπολογισμού & Διαγωνισμών

    Υπεύθυνος Γραφείου : Αλιμπέρτη Βασιλική

 • Παρακολουθεί τις δαπάνες και την τήρηση του προϋπολογισμού της Δ/νσης
 • Συνεργάζεται με την Δ/νση προμηθειών και παρακολουθεί  την διενέργεια των Διαγωνισμών της Δ/νσης, από τα αρμόδια όργανα
 • Τηρεί αρχείο και παρακολουθεί τις δημοπρατούμενες μελέτες, τις συμβάσεις και τις παραδόσεις των προμηθειών της Δ/νσης, μέχρι να ολοκληρωθούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

 

β. Τμήμα Φυτικής Παραγωγής & Κλάδευσης Υψηλών Δένδρων

Τμηματάρχης: Γκίνης Γεώργιος 
Τηλέφωνο: 210 7482222-5 (εσωτερικό 129), 210 7470103

E-mail: pras.diaxeirisi@cityofathens.gr

Μεριμνά για την υλοποίηση του αντικειμένου του τμήματος μέσω των κάτωθι γραφείων :

β1.  Γραφείο Φυτικής Παραγωγής

Υπεύθυνος Γραφείου : Χρονοπούλου Μάρθα

 • Αξιοποιεί τον υπάρχοντα χώρο του φυτωρίου με την παραγωγή, καλλιέργεια, ανάπτυξη και προστασία των φυτών που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών της πόλης
 • Παρακολουθεί τις εξελίξεις της επιστήμης στον τομέα του πολλαπλασιασμού της φυτικής παραγωγής, της καλλιέργειας και κάθε συναφούς θέματος που αφορά στα φυτά της Κηποτεχνίας.
 • Παραλαμβάνει και διακινεί τα φυτά που αγοράζονται από τον Δήμο με βάση τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
 • Συντάσσει τις προδιαγραφές για την προμήθεια φυτών και συνεργάζεται με το Τμήμα Μελετών για την προμήθεια αυτών.
 • Διαχειρίζεται τα φυτικά υπολείμματα της πόλης προκειμένου να ανακυκλωθούν μέσω της διαδικασίας δημιουργίας κομποστ, που θα ξαναχρησιμοποιηθεί για τον εμπλουτισμό των προς φύτευση εδαφών ή για τη δημιουργία βιοκαυσίμων,  αξιοποιούμενο ενεργειακά
 • Έχει την αρμοδιότητα για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της φυτικής (αγροτικής) παραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 5 αριθ. 7 του Ν. 3852/2010.
 • Τηρεί αρχείο όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, παρακολουθεί και διεκπεραιώνει κάθε είδος γραμματειακή υποχρέωση που απορρέει από τις αρμοδιότητες του.

 

β2.  Γραφείο Κλάδευσης Υψηλών Δένδρων

Υπεύθυνος Γραφείου : Μαστρογιαννόπουλος Νικηφόρος 

 • Σε συνεννόηση με τα Τμήματα των Δημοτικών Κοινοτήτων και συνεπικουρούμενο απ’ αυτά, τόσο με γεωτεχνικό προσωπικό που είναι παρόν στις εργασίες όσο και με εργάτες, εκτελεί τις κλαδεύσεις των μεγάλων δένδρων που γίνονται από αναρριχητές με χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ασφαλείας, σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους  και τις Δενδροστοιχίες. Κατά προτεραιότητα επεμβαίνει στα δένδρα που θεωρούνται επικίνδυνα για την δημόσια ασφάλεια, αξιολογώντας τις προτεραιότητες που υποδεικνύονται από τα Γραφεία Πρασίνου των Δημοτικών Κοινοτήτων και από τα Γραφεία Αλσών. Για τα υπόλοιπα δέντρα ακολουθεί το πρόγραμμα κλαδεύσεων και όταν απαιτείται  βοηθά σε όλες τις κηποτεχνικές εργασίες.
 • Στις περιπτώσεις μεγάλων δέντρων που οι δυνάμεις του γραφείου (εξοπλισμός και ανθρώπινο δυναμικό) δεν επαρκούν για την κλάδευση, εισηγείται στο  Τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού  την ανάθεση  εργασίας σε τρίτους σύμφωνα με την νομοθεσία και συνεργάζεται για την εκτέλεση της.
 • Τηρεί αρχείο όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, παρακολουθεί και διεκπεραιώνει κάθε είδος γραμματειακή υποχρέωση που απορρέει από τις αρμοδιότητες του.

 

 

γ. Τμήμα Πρασίνου 1ης Δημοτικής Κοινότητας

Τμηματάρχης: Τσαγκαρόπουλος Δημήτριος
Τηλέφωνο: 210 5277953

E-mail: pras.1dk@cityofathens.gr

 

γ1.    Γραφείο Αλσών 1ης Δημοτικής Κοινότητας

Υπεύθυνος Γραφείου : Δούκας Ευστράτιος  

 

δ. Τμήμα Πρασίνου 2ης, 3ης Δημοτικής Κοινότητας

Τμηματάρχης: Δουλαβέρη Γεωργία

Τηλέφωνο: 210 7525470

E-mail: pras.23dk@cityofathens.gr
 

δ1.        Γραφείο 2ης Δημοτικής Κοινότητας

Υπεύθυνος Γραφείου : Μοδάτσος Γεώργιος   

Τηλέφωνο: 210 7564798

 

δ2.        Γραφείο 3ης Δημοτικής Κοινότητας

Υπεύθυνος Γραφείου : Κοτρώτσου Αικατερίνη  

Τηλέφωνο: 210 3423653

 

ε. Τμήμα Πρασίνου 4ης, 5ης Δημοτικής Κοινότητας

Τμηματάρχης: Χαβάκης Νικόλαος 

Τηλέφωνο: 210 8663533

E-mail: pras.456dk@cityofathens.gr

 

ε1.        Γραφείο 4ης Δημοτικής Κοινότητας

Υπεύθυνος Γραφείου : Κοκκότης Αθανάσιος   

Τηλέφωνο: 210 5135783

ε2.        Γραφείο 5ης Δημοτικής Κοινότητας

Τηλέφωνο: 210 8663533

 

στ.   Τμήμα Πρασίνου 6ης, 7ης Δημοτικής Κοινότητας

Τμηματάρχης: Θηβαίος Γεώργιος

Τηλέφωνο: 210  7759918

E-mail: pras.kladeusi@cityofathens.gr

 

στ1.   Γραφείο 6ης Δημοτικής Κοινότητας

Υπεύθυνος Γραφείου : Μώρου Αθανασία  

Τηλέφωνο: 210 8664077

 

στ2.   Γραφείο 7ης Δημοτικής Κοινότητας

Υπεύθυνος Γραφείου : Σαμιωτάκης Γεώργιος 

Τηλέφωνο: 210 6998837

 

στ3.   Γραφείο Αλσών 6ης και 7ης Δημοτικής Κοινότητας

Υπεύθυνος Γραφείου : Χαρπαλής Πέτρος 

 

Τα ανωτέρω τμήματα  Γ, Δ, Ε. και ΣΤ μέσω των αντιστοίχων γραφείων, έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

 • Έχουν την ευθύνη για την μελέτη και κατασκευή έργων μικρής κλίμακας με αυτεπιστασία σε συνεργασία με τα συναρμόδια τμήματα της Δ/νσης, επίβλεψη εργολαβιών στον τομέα ευθύνης τους, συντήρηση των υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων πρασίνου αρμοδιότητας τους στα γεωγραφικά όρια των Δημοτικών Κοινοτήτων που καλύπτει το κάθε τμήμα. Για το σκοπό αυτό, και ανάλογα με το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό, οργανώνουν τους χώρους σε τομείς (καθ΄ υλη ή γεωγραφικό προσδιορισμό) με τομεάρχες (Γεωπόνους-δασολόγους-τεχνολόγους), εργοδηγούς πρασίνου και κηπουρούς. Για τις εργασίες που δεν μπορεί να εκτελέσει το προσωπικό του Τμήματος, ζητούν την βοήθεια των άλλων τμημάτων της Δ/νσης ή και άλλων Υπηρεσιών του Δήμου.
 • Τα αντίστοιχα Γραφεία Αλσών έχουν την ευθύνη για την συντήρηση και εκτέλεση έργων και εργασιών  σε Άλση (τμήματα παλαιών δασών που εγκλωβίστηκαν στον αστικό ιστό) και Πάρκα (μεγάλοι χώροι πρασίνου φυτοτεχνικής διαμόρφωσης).
 • Συντηρούν το πράσινο των Κοιμητηρίων και των Παιδικών Εξοχών και επεμβαίνουν με προγράμματα ανάπλασης.
 • Εισηγούνται στο Τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού την εκπόνηση μελετών και διαγωνισμών, δασοτεχνικών μελετών διαχείρισης Πρασίνου, έργων ή εργασιών Πρασίνου (αποχλόασης πρασίνου για λόγους πυρασφάλειας, κλαδέματα κλπ) και συνεργάζονται μαζί του για την εκτέλεση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Επιβλέπουν τις εργολαβίες στον τομέα ευθύνης τους
 • Σε συνεργασία με το Τμήμα Μελετών & Προγραμματισμού καθορίζεται το πρόγραμμα παρεμβάσεων στους χώρους πρασίνου καθώς και η πρόταση διαμόρφωσής τους.
 • Έχουν την ευθύνη  των φυτεύσεων δένδρων, θάμνων και εποχιακών
 • Έχουν την ευθύνη συντήρησης του πρασίνου και  της κλάδευσης των χαμηλών  δένδρων των κοινόχρηστων χώρων και των δενδροστοιχιών, ενώ συνεργάζονται με το Γραφείο Κλάδευσης Υψηλών Δέντρων, ενημερώνοντας το και συνδράμοντάς το για την ανάγκη κλάδευσης των υψηλών δέντρων, με επιστημονικό και εργατικό προσωπικό και θέτοντας την προτεραιότητα των εργασιών.
 • Έχουν την ευθύνη ανάπτυξης και συντήρησης του πρασίνου των Παιδικών Χαρών ως κατ’ αρχήν χώρων αστικού πρασίνου
 • Έχουν την ευθύνη διαχείρισης του πρασίνου των αύλειων χώρων των σχολικών συγκροτημάτων του δήμου σε συνεργασία με την Δ/νση Σχολικών Κτηρίων.
 • Μεριμνούν για την καλή συντήρηση του υδραυλικού δικτύου άρδευσης, σε συνεργασία με το γραφείο Αυτομάτου Ποτίσματος.
 • Συντάσσουν τις τεχνικές εκθέσεις για τον καταλογισμό των προστίμων σε όσους προξενούν ζημιές σε στοιχεία πρασίνου, βάσει του Κανονισμού πρασίνου, και εισηγούνται όλα τα ένδικα μέσα για την δίωξη  δραστών σε βάρος των δένδρων και εν γένει χώρων πρασίνου στην πόλη,  προς τις αρμόδιες Δ/νσεις του Δήμου και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
 • Παρακολουθούν και ενημερώνουν την αλληλογραφία του τμήματος καθημερινά.
 • Ελέγχουν και απαντούν στα αιτήματα Δημοτών, γραπτά ή προφορικά.
 • Έχουν την ευθύνη για την εκπόνηση προγράμματος ποτίσματος των νεοφυτευμένων δένδρων σε δενδροστοιχίες και κοινόχρηστους χώρους πρασίνου που δεν διαθέτουν δίκτυο αυτομάτου ποτίσματος, και την ευθύνη και τον έλεγχο της υλοποίησης του προγράμματος, σε συνεργασία με το Γραφείο Κινήσεως.
 • Τηρούν αρχείο καθημερινών εργασιών όπου καταγράφονται και μηχανογραφούνται όλα τα στοιχεία του Τμήματος.
 • Τηρούν αρχείο όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, παρακολουθούν και διεκπεραιώνουν κάθε είδος γραμματειακής υποχρέωσης που απορρέει από τις αρμοδιότητες τους.

 

ζ. Τμήμα Εθνικού Κήπου

Τμηματάρχης: Γεωργακόπουλος Παρασκευάς

Τηλέφωνο: 210 7255106, 210 7211178

E-mail:  ethnikos.khpos@cityofathens.gr

 • Εκτελεί το βασικό τμήμα του ετήσιου προγράμματος συντήρησης που περιλαμβάνει κλαδεύσεις (υψηλών δένδρων, θάμνων και μπορντούρων), φύτευση εποχιακών φυτών σε ανθώνες και συντήρηση τους, μηχανική ή χειρονακτική απομάκρυνση σποροφύτων, εμπλουτισμός – αντικαταστάσεις φυτικού κεφαλαίου, διαμορφώσεις κηποτεχνικά υποβαθμισμένων σημείων του Ε.Κ. ποτίσματα, εφαρμογή προγραμμάτων φυτοπροστασίας με έμφαση στις βιολογικές μεθόδους, συντήρηση – επισκευή ξύλινων και πέτρινων κατασκευών
 • Ειδικότερα φροντίζει για την άρδευση του Κήπου με το παραδοσιακό τρόπο κατάκλισης και φροντίζει για την συντήρηση του δικτύου.
 • Επιμελείται της καθαριότητας του χώρου του Εθνικού Κήπου, σε συνεργασία με τη Δ/νση Καθαριότητας, τον καθαρισμό λιμνών, περγκολών, πλατειών, πλακόστρωτων της παιδικής χαράς, και με τις εργασίες καθαρισμού και απόφραξης φρεατίων και αυλακών του υπέργειου δικτύου κυκλοφορίας νερού.
 • Μεριμνά για το καθημερινό άνοιγμα και κλείσιμο των πυλών του Εθνικού κήπου εξασφαλίζοντας την ασφαλή απομάκρυνση των επισκεπτών τις ώρες που παραμένει κλειστός..
 • Συγκροτεί περιπολίες σε όλη την έκταση του Εθνικού Κήπου και ειδικότερα στην παιδική χαρά και εφαρμόζει τον κανονισμό λειτουργίας του Εθνικού Κήπου
 • Αξιοποιεί τον υπάρχοντα χώρο του φυτωρίου με την παραγωγή, καλλιέργεια και ανάπτυξη και συντήρηση για θαμνώδη και δενδρώδη είδη που καλύπτουν τις φυτευτικές ανάγκες του Κήπου.
 • Φροντίζει για τη λειτουργία του Ζωολογικού Κήπου, με τις οδηγίες του Τμήματος Αστικής Πανίδας.
 • Επιμελείται για τη συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε μηχανήματα που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου.
 • Μεριμνά για την καλή λειτουργία της παιδικής χαράς σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση του ΟΠΑΝΔΑ.
 • Μεριμνά για την λειτουργία της Παιδικής Βιβλιοθήκης.
 • Μεριμνά για την λειτουργία του Βοτανικού Μουσείου.
 • Μεριμνά σε συνεργασία με τις αρμόδιες  Υπηρεσίες της αρχαιολογίας ώστε να υπάρχει η ανάλογη φροντίδα των αρχαιοτήτων του Κήπου.
 • Μεριμνά για την τήρηση του αρχείου καθημερινών εργασιών και καταγράφει και μηχανογραφεί όλα τα στοιχεία του τμήματος
 • Τηρεί αρχείο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων  παρακολουθεί και διεκπεραιώνει κάθε γραμματειακή υποχρέωση  προς την Δ/νση.
 • Συγκεντρώνει και αποστέλλει τα ημερήσια δελτία παρουσίας όλων των εργαζομένων στην Δ/νση.
 • Αποστέλλει τα έντυπα των πάσης φύσεως αδειών των εργαζομένων στην Δ/νση .
 • Μεριμνά  για την διενέργεια  διαφόρων εκδηλώσεων που γίνονται στον Εθνικό Κήπο, αλλά και άλλα θέματα που αφορούν την ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα του Εθνικού Κήπου ως ιστορικού τόπου.
 • Μεριμνά για το έκτακτο κλείσιμο του Εθνικού Κήπου για λόγους ασφαλείας.

 

η.      Τμήμα Υποστήριξης Χώρων Πρασίνου

Τμηματάρχης: Μελάς Πολυχρόνης 

Τηλέφωνο: 210 7711189

E-mail: pras.ypostirixi@cityofathens.gr

 • Συντονίζει την δράση όλων των γραφείων και συνεργείων που λειτουργούν στα πλαίσια του Τμήματος (Αυτομάτου Ποτίσματος, Κινήσεως, Συντήρησης Μηχανολογικού εξοπλισμού, Οικοδομικά Συνεργεία, Ειδικών Κηποτεχνικών επεμβάσεων). Τα συνεργεία έχουν σκοπό, σε συνεργασία με τα Τμήματα Πρασίνου των Δημοτικών Κοινοτήτων, να εκτελέσουν τις ειδικές φυτοτεχνικές ή τεχνικές εργασίες που απαιτούνται για την λειτουργία του πρασίνου στην πόλη, σε συνεργασία με τα τμήματα Πρασίνου των Δημοτικών Κοινοτήτων
 • Έχει την ευθύνη της διακίνησης μηχανημάτων, της μεταφοράς υλικών, φυτών, εργαλείων στους χώρους πρασίνου της πόλης καθώς και της αποκομιδής των φυτικών υπολειμμάτων που προέρχονται από τις εργασίες της Δ/νσης και άλλων αχρήστων υλικών για απόσυρση.
 • Έχει την ευθύνη σωστής συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού και των γεωργικών εργαλείων της Δ/νσης Πρασίνου Περιβάλλοντος, συνεργαζόμενο και με το ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού.
 • Διαχειρίζεται τον μηχανολογικό εξοπλισμό της Δ/νσης, χρεώνοντας τον στα συνεργεία και τηρώντας αρχείο κατανομής του εξοπλισμού.
 • Τηρεί αρχείο όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, παρακολουθεί και διεκπεραιώνει κάθε είδος γραμματειακή υποχρέωση που απορρέει από τις αρμοδιότητες του.
 • Στα πλαίσια του Τμήματος και για την καλύτερη λειτουργία του, λειτουργούν τα παρακάτω γραφεία – συνεργεία:

 

η1.       Γραφείο Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων και Αυτόματου Ποτίσματος

 • Διαχειρίζεται και αξιοποιεί τις πηγές νερού, κυρίως τις γεωτρήσεις και άλλα υπόγεια νερά (πηγάδια κλπ), και συνεργάζεται με την ΕΥΔΑΠ σε θέματα άρδευσης του Πρασίνου.
 • Σχεδιάζει τον τρόπο άρδευσης των χώρων πρασίνου του Δήμου και εγκαθιστά και μεριμνά για την συντήρηση του αυτόματου ποτίσματος.
 • Συνεργάζεται με το Τμήμα Μελετών Οργάνωσης & Προγραμματισμού και τα Τμήματα  Πρασίνου για τροποποίηση των φυτευτικών σχεδίων ώστε να είναι δυνατή η σωστή λειτουργία του ποτίσματος
 • Συνεργάζεται με το τμήμα Μελετών και Προγραμματισμού για την σύνταξη και υλοποίηση των μελετών προμήθειας, εργασίας ή έργου, που είναι αναγκαία για την ορθή διαχείριση του αρδευτικού νερού.

 

η2.       Γραφείο Τεχνικών Συνεργείων

     Υπεύθυνος Γραφείου : Γεωργουσάκης Ιωάννης

 • Συντονίζει τα Τεχνικά συνεργεία της Δ/νσης, (Συντήρησης Μηχανολογικού εξοπλισμού, Οικοδομικά Συνεργεία, Ειδικών Κηποτεχνικών επεμβάσεων) θέτοντας τις προτεραιότητες ανάλογα με τα αιτήματα των Τμημάτων της Διεύθυνσης.

 

 

η3.       Γραφείο Κίνησης

Υπεύθυνος Γραφείου : Ιατρού Αναστάσιος  

 • Συντονίζει την κίνηση των αυτοκινήτων και μηχανημάτων
 • Μεριμνά για την καλή συντήρησή τους σε συνεργασία με το Τμήμα Συντήρησης Εξοπλισμού Οχημάτων και Διαχείρισης Υλικών της Δ/νσης Καθαριότητας
 • Έχει την ευθύνη της αποκομιδής κλαδιών  συνεπικουρούμενο από εργάτες των Τμημάτων Πρασίνου των Δημοτικών Κοινοτήτων.
 •  
 • Έχει την ευθύνη της υλοποίησης του προγράμματος ποτίσματος των νεοφυτευμένων δένδρων σε δενδροστοιχίες και κοινόχρηστους χώρους πρασίνου που δεν διαθέτουν δίκτυο αυτομάτου ποτίσματος, σε συνεργασία με τα Τμήματα Πρασίνου των Δημοτικών Κοινοτήτων.

 

θ. Τμήμα Αστικής Πανίδας

Τηλέφωνο: 210 3239201 - 202

E-mail: astiki.panida@cityofathens.gr

 • Εκπονεί και πραγματοποιεί προγράμματα ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα προστασίας των ζώων.
 • Λειτουργεί τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας πολιτών.
 • Διενεργεί την εκτέλεση του έργου της περισυλλογής των αδέσποτων ζώων και της παροχής σε αυτά κτηνιατρικών υπηρεσιών κατά περίπτωση και συνεργάζεται με τις αρμόδιες Δ/νσεις του Δήμου σε θέματα προστασίας αδέσποτων.
 • Μεριμνά για την κατάλληλη εκπαίδευση των συνεργείων περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς
 • Δημιουργεί και επιβλέπει τα σημεία παροχής νερού και τροφής των αδέσποτων ζώων στην περιοχή που επαναφέρονται σε συνεργασία με τα φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις.
 • Μεριμνά και επιβλέπει για το δίκτυο ενημέρωσης των πολιτών για τα ζώα που διατίθενται προς υιοθεσία.
 • Μεριμνά για την ηλεκτρονική σήμανση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
 • Μεριμνά για τη διατήρηση αρχείου πιστοποιητικών ηλεκτρονικής σήμανσης των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς.
 • Μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων.
 • Έχει την εποπτεία των καταφυγίων που ιδρύονται και λειτουργούν από φιλοζωικές ενώσεις και  σωματεία με έδρα δράσης την Αθήνα .
 • Έχει την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας των μικρών ζωολογικών κήπων.
 • Μεριμνά για τη σύνταξη μελετών παροχής υπηρεσιών και προμηθειών υλικών που αφορούν στις δράσεις του.
 • Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται κάθε είδους πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος διαχείρισης των αδέσποτων ζώων.
 • Μεριμνά για την τήρηση αρχείου και ηλεκτρονικού αρχείου.
 • Διενεργεί την εφαρμογή προγραμμάτων για την καταπολέμηση λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων ζώων.
 • Μεριμνά για την επιβολή ή άρση υγειονομικών μέτρων, λόγω εμφάνισης βαριάς επιζωοτίας για την έκδοση πιστοποιητικών προς μεταφορά ζώων.
 • Μεριμνά για την εφαρμογή, οργάνωση και εποπτεία της τεχνητής σπερματέγχυσης και του συγχρονισμού του οίστρου των ζώων.
 • Μεριμνά για την παροχή γνωμάτευσης από τον αρμόδιο κτηνίατρο για υγειονομική καταλληλότητα των ζώων όταν πρόκειται για πλανόδια έκθεση ζώων.
 • Μεριμνά για την έκδοση σχετικής άδειας σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων που διοργανώνει εκθέσεις με ζώα συντροφιάς
 • Μεριμνά για τη χορήγηση άδειας για τη λειτουργία κτηνιατρικού γραφείου για τα παραγωγικά ζώα, καθώς και ειδικής άδειας για αποθήκευση φαρμακευτικών προϊόντων.
 • Μεριμνά για την εφαρμογή και τον έλεγχο του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου του Δήμου (ενώτια για την ατομική αναγνώριση των ζώων, ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, διαβατήρια ζώων, τήρηση ατομικών μητρώων).
 • Μεριμνά για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας καταστημάτων διατήρησης, εμπορίας και διακίνησης μεγάλων ζώων.
 • Μεριμνά για τη χορήγηση αδειών για την ίδρυση και λειτουργία κτηνοπτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3698/2008 (ΦΕΚ 198 Α΄).
 • Μεριμνά για τη χορήγηση αδειών, ανανέωσης, ανάκλησης και μεταβίβασης λειτουργίας καταστημάτων λιανικής πώλησης κτηνιατρικών και αγροτικών φαρμακευτικών προϊόντων.
 • Μεριμνά για τη χορήγηση των σχετικών αδειών για την καταλληλότητα των αυτοκινήτων που μεταφέρουν ζώα.
 • Μεριμνά για τη χορήγηση αδειών λειτουργίας και την εποπτεία των ιδιωτικών κτηνιατρείων, κλινικών ιατρείων.
 • Μεριμνά για τη χορήγηση άδειας για την ίδρυση και λειτουργία ζωολογικών κήπων, την σύσταση των γνωμοδοτικών επιτροπών του ΠΔ. 98/2004 (ΦΕΚ 69 Α΄), τη διενέργεια επιθεωρήσεων και τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 4 του ΠΔ. 98/2004.
 • Έχει την αρμοδιότητα για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της ζωικής παραγωγής.
 • Εξετάζει τυχόν προσφυγές από τα πάσης φύσεως διοικητικά πρόστιμα που αφορούν στις ισχύουσες διατάξεις για τα ζώα συντροφιάς. Επικυρώνει τα διοικητικά πρόστιμα για τα οποία δεν προβάλλονται αντιρρήσεις ή για τα οποία αυτές απορρίπτονται και τα διαβιβάζει στο αρμόδιο τμήμα Δημοτικών Προσόδων προκειμένου να βεβαιωθούν ή να εισπραχθούν οίκοθεν.
 • Τηρεί πρωτόκολλο και αρχείο όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, παρακολουθεί και διεκπεραιώνει κάθε είδος γραμματειακή υποχρέωση που απορρέει από τις αρμοδιότητές του.

 

θ1.   Γραφείο Υγιεινής Κτηρίων & Περιβαλλόντων Χώρων

 • Επιλαμβάνεται χημικών παρεμβάσεων (απεντομώσεις) σε κτήρια του Δήμου, Παιδικούς Σταθμούς, Σχολικά Συγκροτήματα και Ανθυγιεινές Εστίες και επιμελείται των προγραμμάτων καταπολέμησης των κουνουπιών
 • Επιμελείται την έκδοση αδειών από το ΥΠΑΤ (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης) για την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.