Διευθυντής: Κυριακάκης Δημήτριος
Ταχ. Δ/νση: Π. Κανελλόπουλου 5 (πρώην Λεωφ. Κατεχάκη), 115 25 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 7485143, 210 7485792
Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 7482222-5
Φαξ: 210 7481506
E-mail Δ/νσης: d.pras.ast.panidas@athens.gr

 

Η Διεύθυνση Πρασίνου και Αστικής Πανίδας αποτελείται από τα εξής τμήματα:

 
 
 
α.   Τμήμα Σχεδιασμού, Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού
Τμηματάρχης: Θέος Γεώργιος
Τηλέφωνα: 210 7789693, 210 7482222-5 (εσωτερικό 140)
E-mail: t.sx.tek.prog.prasino@athens.gr

  

  
 • Προγραμματίζει με βάση όλα τα δεδομένα τις φυτοτεχνικές εργασίες σε όλες τις χρονικές περιόδους και σε όλους τους χώρους σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα γεωτεχνικών εφαρμογών, παρακολουθεί την υλοποίηση τους και συντάσσει Μηνιαίες Εκθέσεις Ελέγχου.
 • Έχει την ευθύνη της υλοποίησης του τεχνικού Προγράμματος της υπηρεσίας και συντάσσει τριμηνιαίες αναφορές εξέλιξής του προς την Διοίκηση ή οποτεδήποτε αυτή ζητηθεί.
 • Φροντίζει να τηρούνται απολογιστικά στοιχεία της δραστηριότητας της Υπηρεσίας και να παράγονται αντίστοιχες εκθέσεις.
 • Συντάσσει τις φυτοτεχνικές μελέτες καθώς και τις μελέτες άρδευσης για νέους χώρους ή για αναπλάσεις παλαιών χώρων σε συνεργασία με τα Τμήματα των Δημοτικών Κοινοτήτων, καθώς και το Τμήμα Φυτ. Παραγωγής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Τεχνικής Υποστήριξης.
 • Καταγράφει και τηρεί αρχείο με όλους τους υπάρχοντες χώρους πρασίνου και τις εργασίες που γίνονται σ` αυτούς.
 • Έχει την ευθύνη της συνεργασίας και του συντονισμού με τις άλλες Υπηρεσίες του Δήμου και με τις υπηρεσίες του Δημοσίου για τα θέματα που αφορούν το πράσινο της πόλης. 
 • Παρακολουθεί τις εξελίξεις της επιστήμης στον τομέα της Φυτοπροστασίας.
 • Συντάσσει μελέτες για την προμήθεια μηχανημάτων, υλικών και κάθε μορφής εργασιών και έργων και προβαίνει στις διαδικασίες για την διενέργεια των διαγωνισμών από την Οικονομική Επιτροπή με την ευθύνη της αρμόδιας Διεύθυνσης Προμηθειών και Αποθηκών. 
 • Προβαίνει στις διαδικασίες για την υλοποίηση των μελετών με την διενέργεια όλων των αναγκαίων διαγωνισμών, δια των αρμοδίων οργάνων του Δήμου.
 • Συντάσσει μελέτες για την εκτέλεση από τρίτους εποχιακών εργασιών πρασίνου, εργασιών συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού και έργων, όπως απορρέουν από την νομοθεσία.
 • Συντάσσει ή αναθέτει τις δασοτεχνικές μελέτες έργων, εργασιών και διαχείρισης πρασίνου.
 • Συντάσσει τις μελέτες σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την προμήθεια των μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων της Διεύθυνσης. 
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη και την τήρηση του προϋπολογισμού όσον αφορά το πράσινο και τηρεί αρχείο προμηθευτών, μελετών, υλικών και των προδιαγραφών τους. Τηρεί αρχείο και παρακολουθεί τις δημοπρατούμενες μελέτες, τις συμβάσεις και τις παραδόσεις των προμηθειών μέχρι την ολοκλήρωσή τους.
 • Δύναται να διενεργεί τη διαδικασία για τις απ΄ ευθείας αναθέσεις προμηθειών ή εργασιών, μόνο για τις περιπτώσεις εξαιρετικά εκτάκτων αναγκών και με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης. 
 • Καταγράφει, τηρεί αρχείο και μηχανογραφεί σε GIS σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Οργάνωσης και Πληροφόρησης όλων των χώρων πρασίνου.
 • Συντάσσει το ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα και το Ετήσιο Πρόγραμμα δράσης της Διεύθυνσης σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα γεωτεχνικών εφαρμογών.
 • Παρακολουθεί και αξιολογεί την επίτευξη των στόχων της Διεύθυνσης που τίθενται από το τεχνικό επιχειρησιακό πρόγραμμα κατά τη διάρκεια του έτους.
 • Καταγράφει και τηρεί αρχείο των σημείων υδροληψίας δημοτικών ή ιδιωτικών (γεωτρήσεων, πηγών κ.λπ.) και έχει την ευθύνη της συνεργασίας με τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κ.λπ.
 • Τηρεί μητρώο των εργατικών ατυχημάτων και της αλληλογραφίας με την Επιθεώρηση Εργασίας.
 • Συντονίζει την εκπαίδευση του προσωπικού μέσω προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης.
 • Τηρεί αρχείο όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, παρακολουθεί και διεκπεραιώνει κάθε είδους γραμματειακή υποχρέωση που απορρέει από την ευθύνη υλοποίησης των αρμοδιοτήτων του.
 • Τηρεί μητρώο όλων των εργαζομένων στη Διεύθυνση κατά τμήμα, κλάδο και ειδικότητα.
 • Παραλαμβάνει και αποστέλλει στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού τα έντυπα των πάσης φύσεως αδειών των εργαζομένων.
 • Τηρεί παρουσιολόγιο και αρχείο αδειών και ρεπό των υπαλλήλων της Δ/νσης. Συντάσσει τα σχετικά παραστατικά με τα στοιχεία και τα αποστέλλει στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου για έκδοση των μισθοδοτικών καταστάσεων των οργανικών υπαλλήλων και των εργαζομένων αορίστου χρόνου.
 
 
β.   Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Τεχνικής Υποστήριξης
Τμηματάρχης: Κοκκοτής Αθανάσιος
Τηλέφωνα: 210 7711189, 210 7482222-5 (εσωτερικό 116)
E-mail: t.fitikis.paragogis@athens.gr

 

 • Αξιοποιεί τον υπάρχοντα χώρο του φυτωρίου με την παραγωγή, καλλιέργεια και ανάπτυξη φυτών που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών της πόλης
 • Έχει την αρμοδιότητα για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της φυτικής παραγωγής, παρακολουθεί τις εξελίξεις της επιστήμης σε όλους τους τομείς της και κάθε συναφές θέμα σχετικό με τα φυτά της Κηποτεχνίας.
 • Συντάσσει τις προδιαγραφές για την προμήθεια φυτών, τα παραλαμβάνει και τα διακινεί με βάση τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
 • Διαχειρίζεται τα φυτικά υπολείμματα προκειμένου να ανακυκλωθούν μέσω της διαδικασίας δημιουργίας κομπόστ και της επαναχρησιμοποίησης των για τον εμπλουτισμό των προς φύτευση εδαφών σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού.
 • Συντονίζει την δράση όλων των συνεργείων της τεχνικής υποστήριξης που λειτουργούν στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Τμήματος.
 • Έχει την ευθύνη της συντήρησης όλου του μηχανολογικού εξοπλισμού και των γεωργικών εργαλείων της συγκεκριμένης Διεύθυνσης σε συνεργασία με το Τμήμα Συντήρησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Μηχανολογικού.
 • Διαχειρίζεται τον μηχανολογικό εξοπλισμό της Διεύθυνσης πραγματοποιώντας τις απαραίτητες χρεώσεις και τηρώντας αρχείο κατανομής του.
 • Διαχειρίζεται και αξιοποιεί τους υδάτινους πόρους ( γεωτρήσεις , υπόγεια ύδατα κ.λπ.) και συνεργάζεται με την ΕΥΔΑΠ σε θέμα άρδευσης του πρασίνου.
 • Συνεργάζεται με το Τμήμα Μελετών, Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού της Διεύθυνσης για την σύνταξη και υλοποίηση των αναγκαίων μελετών για την ορθή διαχείριση του αρδευτικού ύδατος. Σχεδιάζει δε τον τρόπο άρδευσης των χώρων πρασίνου, της τοποθέτησης αυτόματου ποτισμού και έχει την ευθύνη της εγκατάστασης και της συντήρησης των δικτύων άρδευσης.
 • Έχει την ευθύνη σωστής λειτουργίας και δράσης των ειδικών συνεργείων άμεσης ή προγραμματισμένης επέμβασης για :
 • την εκκρέμνωση κατεστραμμένων δένδρων και την φύτευση νέων σε αντικατάστασή τους 
 • την συντήρηση μικρής κλίμακας οικοδομικών έργων και την τοποθέτηση και συντήρηση παγκακίων και περιφράξεων και 
 • Επιλαμβάνεται της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης όσον αφορά την ευαισθητοποίηση 1) των δημοτών, με την διοργάνωση σεμιναρίων και περιβαλλοντικών παρεμβάσεων στους χώρους που ανήκουν στον Δήμο 2) των μαθητών, αξιοποιώντας την εμπειρία του Επιστημονικού προσωπικού και τις υλικοτεχνικές υποδομές της Διεύθυνσης 3) με την διοργάνωση εκθέσεων και δράσεων και την παροχή πληροφοριών για όλο το φάσμα του αστικού πρασίνου.
 • Τηρεί αρχείο όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και διεκπεραιώνει κάθε είδους γραμματειακή υποχρέωση που απορρέει από την ευθύνη υλοποίησης των αρμοδιοτήτων του.
 
β1. Γραφείο Κίνησης
Υπεύθυνος Γραφείου:    
 • Συντονίζει την κίνηση των αυτοκινήτων και μηχανημάτων.
 • Μεριμνά για την καλή συντήρησή τους σε συνεργασία με το Τμήμα Συντήρησης οχημάτων της Δ/νσης Μηχανολογικού.
 • Έχει την ευθύνη της αποκομιδής κλαδιών συνεπικουρούμενο από εργάτες των Τμημάτων Πρασίνου των Δημοτικών Κοινοτήτων.
 • Έχει την ευθύνη της υλοποίησης του προγράμματος ποτίσματος των νεοφυτευμένων δένδρων σε δενδροστοιχίες και κοινόχρηστους χώρους πρασίνου που δεν διαθέτουν δίκτυο αυτομάτου ποτίσματος, σε συνεργασία με τα Τμήματα Πρασίνου των Δημοτικών Κοινοτήτων.
 
 
γ.   Τμήμα Πρασίνου 1ης Δημοτικής Κοινότητας
Τμηματάρχης:   Δούκας Ευστράτιος
Τηλέφωνο: 210 3251742
E-mail: t.pras.1dk@athens.gr
 
δ.   Τμήμα Πρασίνου 2ης και 3ης  Δημοτικής Κοινότητας
Τμηματάρχης: Μελάς Πολυχρόνης
Τηλέφωνο: 210 7525470
E-mail: t.pras.23dk@athens.gr
 
ε.   Τμήμα Πρασίνου 4ης  και 5ης  Δημοτικής Κοινότητας
Τμηματάρχης: Χαβάκης Νικόλαος
Τηλέφωνο: 210 8663533
E-mail: t.pras.45dk@athens.gr
 
στ. Τμήμα Πρασίνου 6ης και 7ης  Δημοτικής Κοινότητας
Τμηματάρχης:   Τσαγκαρόπουλος Δημήτριος
Τηλέφωνο: 210 8664077
E-mail:  t.pras.67dk@athens.gr
 
Τα τμήματα των ανωτέρω Δημοτικών Κοινοτήτων χωρίζονται σε τομείς ευθύνης μετά από απόφαση της Διεύθυνσης σε συνεργασία με τον αρμόδιο Τμηματάρχη.
Τα ανωτέρω τμήματα έχουν την ευθύνη των κατωτέρω αρμοδιοτήτων:
 • Τηρούν αρχείο όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, παρακολουθούν και διεκπεραιώνουν κάθε είδους γραμματειακή υποχρέωση που απορρέει από την ευθύνη υλοποίησης των αρμοδιοτήτων τους.
 • Έχουν την ευθύνη για την μελέτη και κατασκευή έργων μικρής κλίμακας με αυτεπιστασία σε συνεργασία με τα συναρμόδια τμήματα της Διεύθυνσης, επίβλεψη εργολαβιών στον τομέα ευθύνης τους, συντήρηση των υπαρχόντων κοινοχρήστων χώρων πρασίνου αρμοδιότητας τους στα γεωγραφικά όρια των Δημοτικών Κοινοτήτων που καλύπτει το κάθε τμήμα. Για το σκοπό αυτό, και ανάλογα με το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό, οργανώνουν τους χώρους σε τομείς (καθ΄ ύλη ή γεωγραφικό προσδιορισμό) με τομεάρχες (Γεωπόνους-Δασολόγους-Τεχνολόγους Γεωπονίας), εργοδηγούς πρασίνου και κηπουρούς. Για τις εργασίες που δεν μπορεί να εκτελέσει το προσωπικό του Τμήματος, ζητούν την βοήθεια των άλλων τμημάτων της Διεύθυνσης ή και άλλων Υπηρεσιών του Δήμου.
 • Έχουν την ευθύνη για την συντήρηση και εκτέλεση έργων και εργασιών πρασίνου σε Άλση (τμήματα παλαιών δασών που εγκλωβίστηκαν στον αστικό ιστό) και Πάρκα (μεγάλοι χώροι πρασίνου φυτοτεχνικής διαμόρφωσης).
 • Επίσης, συντηρούν το πράσινο των Κοιμητηρίων και των Παιδικών Εξοχών και επεμβαίνουν με προγράμματα ανάπλασης.
 • Εισηγούνται την εκπόνηση μελετών και διαγωνισμών, δασοτεχνικών μελετών διαχείρισης Πρασίνου, έργων ή εργασιών Πρασίνου (αποχλόασης πρασίνου για λόγους πυρασφάλειας, κλαδέματα κ.λπ.) και συνεργάζονται για την εκτέλεση τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Καθορίζουν το πρόγραμμα παρεμβάσεων στους χώρους πρασίνου καθώς και η πρόταση διαμόρφωσής τους.
 • Έχουν την ευθύνη των φυτεύσεων δένδρων, θάμνων και εποχιακών.
 • Έχουν την ευθύνη συντήρησης του πρασίνου και της κλάδευσης των χαμηλών δένδρων των κοινόχρηστων χώρων και των δενδροστοιχιών καθώς και των υψηλών δένδρων με επιστημονικό και εργατικό προσωπικό και θέτοντας την προτεραιότητα των εργασιών.
 • Έχουν την ευθύνη ανάπτυξης και συντήρησης του πρασίνου των Παιδικών Χαρών ως κατ’ αρχήν χώρων αστικού πρασίνου.
 • Έχουν την ευθύνη διαχείρισης του πρασίνου των αύλειων χώρων των σχολικών συγκροτημάτων του δήμου σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής και κάθε άλλη αρμόδια αρχή.
 • Μεριμνούν για την καλή συντήρηση του υδραυλικού δικτύου άρδευσης.
 • Συντάσσουν τις τεχνικές εκθέσεις για τον καταλογισμό των προστίμων σε όσους προξενούν ζημιές σε στοιχεία πρασίνου, βάσει του Κανονισμού πρασίνου, και εισηγούνται όλα τα ένδικα μέσα για την δίωξη των δραστών σε βάρος των δένδρων και εν γένει χώρων πρασίνου στην πόλη, προς τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Δήμου και την Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
 • Παρακολουθούν και ενημερώνουν την αλληλογραφία του τμήματος καθημερινά.
 • Ελέγχουν και απαντούν στα αιτήματα Δημοτών, γραπτά ή προφορικά.
 • Έχουν την ευθύνη για την εκπόνηση προγράμματος ποτίσματος των νεοφυτευμένων δένδρων σε δενδροστοιχίες και κοινόχρηστους χώρους πρασίνου που δεν διαθέτουν δίκτυο αυτομάτου ποτίσματος, και την ευθύνη και τον έλεγχο της υλοποίησης του προγράμματος, σε συνεργασία με το Γραφείο Κινήσεως.
 • Τηρούν αρχείο καθημερινών εργασιών όπου καταγράφονται όλα τα στοιχεία του Τμήματος.
 • Έχουν την ευθύνη της συντήρησης και εκτέλεσης έργων και εργασιών για μεγάλα Άλση που έχουν δασικό χαρακτήρα και διαφορετική δομή από τους χώρους του αστικού πρασίνου.
 • Εκτελούν τις κλαδεύσεις των μεγάλων δέντρων που πραγματοποιούνται από αναρριχητές με χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους και τις δενδροστοιχίες.
 • Επεμβαίνουν κατά προτεραιότητα στα δέντρα που θεωρούνται επικίνδυνα για την δημόσια ασφάλεια ενώ για τα υπόλοιπα ακολουθείται το τακτικό και έκτακτο πρόγραμμα κλαδεύσεων.
 • Έχουν την ευθύνη της διακίνησης των μηχανημάτων, της μεταφοράς υλικών, φυτών, εργαλείων κλπ. στους χώρους πρασίνου της πόλης καθώς και της αποκομιδής των φυτικών υπολειμμάτων και λοιπών υλικών που προέρχονται από τις εργασίες της υπηρεσίας.
 
 
ζ.   Τμήμα Αστικής Πανίδας
Τμηματάρχης: Χαρπαλής Πέτρος
Τηλέφωνα: 210 3239201-202, 210 3310397
E-mail: t.astikis.panidas@athens.gr
 
 • Μεριμνά για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς που οδηγούνται στα υπάρχοντα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς στα Δημοτικά κτηνιατρεία ή σε ιδιωτικά κτηνιατρεία που διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή και μπορούν να φιλοξενήσουν προσωρινά και για εύλογο χρονικό διάστημα τα προς περίθαλψη ζώα μέχρι την αποθεραπεία τους. Υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, στειρώνονται, σημαίνονται με ηλεκτρονική σήμανση ως αδέσποτα και καταγράφονται στην διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση. Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Δήμου σε θέματα προστασίας αδέσποτων.
 • Μεριμνά ώστε τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς που περισυλλέγονται και διαπιστώνεται από την σήμανσή τους ότι έχουν ιδιοκτήτη, που έχει δηλώσει ή αμέλησε να δηλώσει την απώλειά τους να επιστρέφονται σε αυτόν.
 • Προωθεί αδέσποτα ζώα συντροφιάς για υιοθεσία σύμφωνα με την προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία.
 • Μεριμνά για την επαναφορά στο φυσικό περιβάλλον των αδέσποτων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και φροντίζει για την σίτισή τους.
 • Μεριμνά για την εφαρμογή και τον έλεγχο των κανόνων προστασίας των ζώων και του συστήματος της σήμανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους.
 • Εκπονεί και πραγματοποιεί προγράμματα: α) ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα προστασίας των ζώων και β) προώθησης και ανάπτυξης της ιδέας της φιλοζωίας στα σχολεία του Δήμου.
 • Λειτουργεί τηλεφωνικές γραμμές επικοινωνίας πολιτών για θέματα αρμοδιότητάς του.
 • Μπορεί να εκδίδει – εφόσον διαθέτει αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία – άδειες για τη διοργάνωση εκθέσεων ζώων συντροφιάς και άδειες λειτουργίας για τις κινητές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών κτηνιατρικών πράξεων. 
 • Μεριμνά για τη δημιουργία και λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων
 • Έχει την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας των μικρών ζωολογικών κήπων.
 • Μεριμνά για τη σύνταξη μελετών παροχής υπηρεσιών και προμηθειών υλικών που αφορούν στις δράσεις του.
 • Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται κάθε είδους πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
 • Έχει την αρμοδιότητα παραλαβής δεσποζόμενων ζώων, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση και παρακολούθηση της ζωικής παραγωγής.
 • Εισηγείται στη Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων την επιβολή διοικητικών προστίμων -όπου αυτά προβλέπονται - από τις ισχύουσες διατάξεις για τα ζώα συντροφιάς.
 • Τηρεί αρχείο ηλεκτρονικό και χειρόγραφο όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, παρακολουθεί και διεκπεραιώνει κάθε είδους γραμματειακή υποχρέωση που απορρέει που απορρέει από την ευθύνη υλοποίησης των αρμοδιοτήτων του.
 
ζ1. Γραφείο Απεντομώσεων Χώρων
 • Επιλαμβάνεται χημικών παρεμβάσεων (απεντομώσεις) σε κτίρια του Δήμου, Παιδικούς Σταθμούς, Σχολικά Συγκροτήματα και Ανθυγιεινές Εστίες.
 • Επιμελείται την έκδοση αδειών από το ΥΠΑΤ (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης) για την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.
 
 
η.   Τμήμα Εθνικού Κήπου
Τμηματάρχης: Αγοραστού Αικατερίνη
Τηλέφωνα: 210 7255106, 210 7215019, 210 7211178
E-mail:  t.ethnikou.kipou@athens.gr
 
 • Τηρεί αρχείο όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, παρακολουθεί και διεκπεραιώνει κάθε είδους γραμματειακή υποχρέωση που απορρέει από την ευθύνη υλοποίησης των αρμοδιοτήτων του.
 • Ελέγχει τα ημερήσια δελτία παρουσίας όλων των εργαζομένων του Τμήματος και τα αποστέλλει στο Τμήμα Μελετών Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού.
 • Εκτελεί το ετήσιο πρόγραμμα συντήρησης του φυτικού κεφαλαίου, που περιλαμβάνει κλαδεύσεις (δένδρων, θάμνων και μπορντούρων), φύτευση εποχιακών φυτών σε ανθώνες και συντήρηση τους, μηχανική ή χειρονακτική απομάκρυνση σποριόφυτων, εμπλουτισμός – αντικαταστάσεις φυτικού κεφαλαίου, διαμορφώσεις κηποτεχνικά υποβαθμισμένων σημείων του Ε.Κ. ποτίσματα, εφαρμογή προγραμμάτων φυτοπροστασίας με έμφαση στις βιολογικές μεθόδους, συντήρηση – επισκευή ξύλινων και πέτρινων κατασκευών. 
 • Ειδικότερα φροντίζει για την άρδευση του Κήπου και φροντίζει για την συντήρηση του δικτύου.
 • Έχει την ευθύνη επίβλεψης εργολαβιών εντός του Εθνικού Κήπου.
 • Επιμελείται της καθαριότητας του χώρου του Εθνικού Κήπου, τον καθαρισμό λιμνών, περγκόλων, πλατειών, πλακόστρωτων της παιδικής χαράς, και με τις εργασίες καθαρισμού και απόφραξης φρεατίων και αυλακιών του υπέργειου δικτύου κυκλοφορίας νερού. 
 • Μεριμνά για το καθημερινό άνοιγμα και κλείσιμο των πυλών του Εθνικού κήπου εξασφαλίζοντας την ασφαλή απομάκρυνση των επισκεπτών τις ώρες που παραμένει κλειστός, καθώς και για το έκτακτο κλείσιμο του Εθνικού Κήπου για λόγους ασφαλείας.
 • Μεριμνά για τη φύλαξη του Εθνικού Κήπου, συγκροτεί περιπολίες σε όλη την έκταση και ειδικότερα στην παιδική χαρά και εφαρμόζει τον κανονισμό λειτουργίας του Εθνικού Κήπου.
 • Αξιοποιεί τον υπάρχοντα χώρο του φυτωρίου με την παραγωγή, καλλιέργεια και ανάπτυξη και συντήρηση για θαμνώδη και δενδρώδη είδη που καλύπτουν τις φυτευτικές ανάγκες του Κήπου. 
 • Φροντίζει για τη λειτουργία του Ζωολογικού Κήπου, με τις οδηγίες του Τμήματος Αστικής Πανίδας.
 • Επιμελείται για τη συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε μηχανήματα που χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου. 
 • Μεριμνά για την λειτουργία της Παιδικής Βιβλιοθήκης. 
 • Μεριμνά για την λειτουργία του Βοτανικού Μουσείου.
 • Μεριμνά σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της αρχαιολογίας ώστε να υπάρχει η ανάλογη φροντίδα των αρχαιοτήτων του Κήπου.
 • Μεριμνά για την τήρηση του αρχείου καθημερινών εργασιών.
 • Μεριμνά για την διενέργεια διαφόρων εκδηλώσεων που γίνονται στον Εθνικό Κήπο, αλλά και άλλα θέματα που αφορούν την ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα του Εθνικού Κήπου ως ιστορικού τόπου.
 

 

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.