Διευθυντής: Ζούνης Γεώργιος

Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 151, 122 41 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3422055
Φαξ: 210 3454703

E-mail Δ/νσης: d.kath.anakiklosis@athens.gr

 

Η Διεύθυνση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης αποτελείται από τα εξής τμήματα:

 
 
α. Τμήμα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Τεκμηρίωσης
Τμηματάρχης: Αμπελιώτη Μαρία
Τηλέφωνο: 210 3421776
 
 • Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από τις δράσεις που αναπτύσσει η Διεύθυνση.
 • Σχεδιάζει την ολοκληρωμένη διαχείριση του συνόλου των δημοτικών αποβλήτων, με βάση την ιεράρχηση διαχείρισης αποβλήτων που ισχύει στην εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και σε συμφωνία με τον Εθνικό και Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων.
 • Μελετά και εισηγείται τους ποσοτικούς στόχους του Δήμου για την Ανακύκλωση και Ανάκτηση Υλικών. 
 • Αξιολογεί τα προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων και προβαίνει σε διορθωτικές ενέργειες.
 • Σχεδιάζει προγράμματα αξιοποίησης ροών αποβλήτων παράλληλα με τα εγκεκριμένα συστήματα.
 • Σχεδιάζει την αξιοποίηση των βιοαποβλήτων επιλέγοντας την πιο βιώσιμη μέθοδο διαχείρισής τους. 
 • Σχεδιάζει προγράμματα ανάκτησης ενέργειας από δημοτικά απόβλητα.
 • Σχεδιάζει προγράμματα πρόληψης και μείωσης της παραγωγής αποβλήτων.
 • Σχεδιάζει προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού σχετικά με την διαχείριση αποβλήτων.
 • Μελετά και καταρτίζει τα προγράμματα για τη διενέργεια των εργασιών της Καθαριότητας (Αποκομιδή, Οδοκαθαρισμός κλπ.).
 • Συλλέγει και καταγράφει αιτήματα με τις ανάγκες προμήθειας ειδών και ανάθεσης υπηρεσιών της Διεύθυνσης.
 • Μεριμνά για τον ανεφοδιασμό όλων των υλικών, εργαλείων και εξοπλισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις – ανάγκες των υπολοίπων τμημάτων.
 • Παρακολουθεί τη διαθεσιμότητα των τεχνικών μέσων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εργασιών καθαριότητας και συνεργάζεται γι’ αυτό με τη Διεύθυνση Μηχανολογικού. 
 • Σχεδιάζει και εισηγείται τα μέσα που είναι κατάλληλα και τις ποσότητες που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση του έργου της Διεύθυνσης 
 • Παρακολουθεί τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης και συντάσσει τις προτάσεις ανάληψης δαπάνης και τις εγκρίσεις πιστώσεων προς την Οικονομική Επιτροπή.
 • Υποβάλει στη Διεύθυνση Οικονομικών προτάσεις διαμόρφωσης και τυχόν αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης και παρακολουθεί την υλοποίησή τους.
 • Αποστέλλει στη Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων στο Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών και ΤΑΠ, την πρόταση διαμόρφωσης του Προϋπολογισμού του επόμενου έτους με σκοπό τον καθορισμό του ύψους των ανταποδοτικών τελών.
 • Σε συνεργασία με το Τμήμα Επίβλεψης, Λειτουργίας, Υποδομών και Εγκαταστάσεων καταγράφει τις ανάγκες που άπτονται της καλής λειτουργίας , συντήρησης και επισκευής του. 
 • Τηρεί μητρώο όλων των εργαζομένων στη Διεύθυνση κατά τμήμα, κλάδο και ειδικότητα και εισηγείται προς τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού τη στελέχωση των Τμημάτων της Διεύθυνσης.
 • Συντάσσει και παρακολουθεί τα ωράρια εργασίας, βάρδιες των εργατών, επιστατών, εποπτών, φυλάκων και νυχτοφυλάκων.
 • Τηρεί πρωτόκολλο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας και διατηρεί το Αρχείο της Διεύθυνσης.
 • Παρακολουθεί και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της Διεύθυνσης.
 • Παραλαμβάνει και αποστέλλει στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού τα έντυπα των πάσης φύσεως αδειών των εργαζομένων.
 • Είναι υπεύθυνο για τις διαδικασίες έκδοσης αποφάσεων που αφορούν Άδειες κατ΄ εξαίρεσην οδήγησης εργαζομένων καθώς και Αδειών που αφορούν οχήματα τα οποία κινούνται εκτός ορίων Νομού Αττικής.
 • Συγκεντρώνει και αποστέλλει στη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Οργάνωσης και Πληροφορικής το απαραίτητο υλικό για την ενημέρωση της ιστοσελίδας του Δήμου σχετικά με τις δράσεις της καθαριότητας.
 • Εισηγείται τη συμμετοχή των υπαλλήλων σε σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια.
 • Διαθέτει κατάλληλο χώρο (Ιατρείο) στελεχωμένο με Ιατρό και Νοσηλεύτρια και μεριμνά για την τακτική εξέταση των εργαζομένων.
 
 
β. Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας Εργασίας
Τμηματάρχης: Σύρου Λεμονιά
Τηλέφωνο: 210 3402531, -532
 
 • Παρακολουθεί και αναφέρει την καλή εφαρμογή των προγραμμάτων διενέργειας των εργασιών και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων
 • Εφαρμόζει τον Κανονισμό Καθαριότητας και επιβλέπει τα πρόστιμα σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας.
 • Διατηρεί αρχείο πράξεων Παραβάσεων Κανονισμού Καθαριότητας. Διεκπεραιώνει αλληλογραφία σχετικά με τις Πράξεις με την Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων, Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας , απαντήσεις στη Νομική Διεύθυνση και στα Διοικητικά Δικαστήρια προκειμένου να εκδικαστούν προσφυγές έναντι των πράξεων.
 • Αποστέλλει στους δημότες απαντήσεις σχετικά με τις πράξεις Κανονισμού Παράβασης μετά την λήξη της διαδικασίας των ενστάσεων που υποβάλλουν στο τμήμα και απαντά σε αιτήματα, παράπονα ή καταγγελίες δημοτών.
 • Επιμελείται, οργανώνει και ελέγχει (για όλα τα τμήματα της Διεύθυνσης) την ορθή ενημέρωση και εξυπηρέτηση των δημοτών και τον τρόπο απάντησης των αιτημάτων τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής καταγγελιών (γραμμή του Δημότη-1595).

 

γ. Τμήμα Αποκομιδής, Μεταφοράς Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών Συσκευασίας
Τμηματάρχης: Γαλαίος Μηνάς
Τηλέφωνο: 210 3422316

 

 • Έχει την ευθύνη της υλοποίησης των εργασιών αποκομιδής των παραγομένων απορριμμάτων και της μεταφοράς τους στους προβλεπόμενους χώρους τελικής διάθεσης, σύμφωνα με τα προγράμματα που καταρτίζει το Τμήμα Σχεδιασμού Προγραμματισμού και Τεκμηρίωσης. Συνεργάζεται με τους υπεύθυνους λειτουργίας και διαχείρισης των χώρων τελικής διάθεσης των συλλεγόμενων απορριμμάτων που το αφορούν, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία.
 • Στελεχώνει όλα τα προγράμματα με το απαραίτητο προσωπικό.
 • Φροντίζει σε συνεργασία με την Διεύθυνση Μηχανολογικού για την επάρκεια οχημάτων και εξοπλισμού που απαιτείται για την υλοποίηση των εργασιών και των προγραμμάτων αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων, την μεταφορά τους και την τελική διάθεση στους κατάλληλους χώρους.
 • Τοποθετεί, όπου είναι αναγκαίο, τα μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων (container) που το αφορούν και έχει την ευθύνη καθαρισμού τους.
 • Ενημερώνει το Τμήμα Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Τεκμηρίωσης για τις τυχόν ελλείψεις κάδων αποκομιδής και ανακύκλωσης, τους οποίους τοποθετεί σε σημεία της πόλης ανάλογα με τις ανάγκες και τα αιτήματα των δημοτών.
 • Συνεργάζεται με τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αττικής και παρακολουθεί την ομαλή λειτουργία των χώρων τελικής διάθεσης απορριμμάτων.
 • Τοποθετεί, όπου είναι αναγκαίο, μέσα προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων και έχει την ευθύνη καθαρισμού τους.
 • Καθορίζει, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες, προγράμματα περισυλλογής και απόρριψης άχρηστων αντικειμένων με ανοικτά φορτηγά αυτοκίνητα.
 • Επιμελείται και οργανώνει την ορθή ενημέρωση και εξυπηρέτηση των δημοτών και τον τρόπο απάντησης των αιτημάτων τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής καταγγελιών (μέσω του Τμήματος Εποπτείας).
 • Τηρεί αρχείο των πεπραγμένων του και απαντά σε αιτήματα, παράπονα ή καταγγελίες.
 
γ1. Γραφείο Κίνησης Οχημάτων
 • Μεριμνά για τη στελέχωση όλων των οχημάτων (απορριμματοφόρων, οχημάτων ανακύκλωσης, ανοιχτών φορτηγών, βυτιοφόρων, επιβατηγών και μηχανημάτων έργου κλπ.) με το κατάλληλο προσωπικό (Οδηγοί- Χειριστές Μ.Ε.).
 • Μεριμνά για τη συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων και την άμεση αποστολή τους στο ανάλογο Τμήμα της Διεύθυνσης Μηχανολογικού σε περίπτωση βλαβών ή συγκρούσεων και για την έγκαιρη παραλαβή τους.
 • Φροντίζει για τον σωστό καθαρισμό και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των οχημάτων της Διεύθυνσης.
 • Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Μηχανολογικού, από την οποία εφοδιάζεται με τα απαραίτητα έγγραφα κίνησης για τα οχήματα και συνεννοείται μαζί τους για τον τεχνικό έλεγχο (Κ.Τ.Ε.Ο., κάρτα ελέγχου καυσαερίων, τέλη κυκλοφορίας κ.λπ.) και διερευνά τις συνθήκες ατυχημάτων.
 • Τηρεί αρχείο των πεπραγμένων του.
 
 
δ. Τμήμα Οδοκαθαρισμού Δημοτικών Κοινοτήτων 
Τμηματάρχης: Καββαδίας Ανδρέας
Τηλέφωνο: 210 3452551

 
Έχει την ευθύνη των κατωτέρω αρμοδιοτήτων : 
 • Μεριμνά για τον καθαρισμό του οδικού δικτύου των Δημοτικών Κοινοτήτων, κοινόχρηστων χώρων και τον συνεχή καθαρισμό των αναρτημένων σε στύλους καθώς και επιδαπέδιων απορριμματοδοχείων, υλοποιώντας τα προγράμματα οδοκαθαρισμού που καταρτίζει το τμήμα Σχεδιασμού Προγραμματισμού και Τεκμηρίωσης  και συνεργαζόμενο με τα επιμέρους τμήματα της Διεύθυνσης.
 • Μεριμνά για τον καθαρισμό των Λαϊκών Αγορών και των Αφοδευτηρίων.
 • Μεριμνά για την εφαρμογή όλων των δράσεων της Διεύθυνσης και την προώθηση της Ανακύκλωσης στον τομέα αρμοδιότητάς του.
 • Συγκεντρώνει τα απορρίμματα σε προγραμματισμένους χώρους φόρτωσης και σε συνεργασία με το τμήμα αποκομιδής και απόρριψης απορριμμάτων συντονίζει τις ενέργειές του για την άμεση αποκομιδή των πάσης φύσεως απορριμμάτων.
 • Φροντίζει με το εποπτικό προσωπικό τον πλήρη καθαρισμό του οδικού δικτύου, των πεζοδρομίων, των πλατειών και των αλσών των Δημοτικών Κοινοτήτων, καθώς και τον καθαρισμό των κτιρίων της Διεύθυνσης.
 • Φροντίζει για τον καθαρισμό και τη μεταφορά απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων κοινοχρήστων χώρων.
 • Φροντίζει για τον καθαρισμό και την απομάκρυνση από τους χώρους πρασίνου, (άλση, πλατείες, νησίδες) κάθε ξένου αντικειμένου (σκουπίδια) καθώς και για την καθαριότητα των αυλαίων χώρων εκκλησιών, πλακόστρωτων.
 • Μεριμνά για τη στελέχωση με κατάλληλο προσωπικό των δημοτικών αφοδευτηρίων και τη λειτουργία τους ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες των Δημοτικών Κοινοτήτων.
 • Μεριμνά για την επισκευή των εγκαταστάσεων (υδραυλικών - αποχέτευσης -ηλεκτρολογικών) των αφοδευτηρίων ειδοποιώντας άμεσα τις αρμόδιες τεχνικές Διευθύνσεις του Δήμου.
 • Φροντίζει για την έγκαιρη παραλαβή των απαραίτητων υλικών λειτουργίας των αφοδευτηρίων.
 • Ελέγχει την καλή λειτουργία των αυτοκαθαριζόμενων τουαλετών που λειτουργούν σε διάφορα σημεία της πόλης και ενημερώνει τη Διεύθυνση για ατέλειες και βλάβες.
 • Προτείνει την αναδιάρθρωση των προγραμμάτων ή προσωπικού.
 • Επιμελείται και οργανώνει την ορθή ενημέρωση και εξυπηρέτηση των δημοτών και τον τρόπο απάντησης των αιτημάτων τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής καταγγελιών (μέσω του Τμήματος Εποπτείας).
 • Απαντά σε αιτήματα, παράπονα ή καταγγελίες δημοτών.
 
 
ε. Τμήμα Ειδικών Εργασιών και Εναλλακτικής Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων
Τμηματάρχης: Τσιμπλιάρης Κωνσταντίνος
Τηλέφωνο: 210 3470770

 

 • Οργανώνει συνεργεία κατά τομείς της πόλης με ημερήσια και νυκτερινή εργασία αφενός μεν για τον καθαρισμό παράνομων αφισών, πανό κλπ., αφετέρου δε για την πλύση πλατειών, πεζόδρομων, υπόγειων διαβάσεων κ.λπ.
 • Διενεργεί καθαρισμούς εσωτερικών χώρων οικιών καθώς και κλείσιμο των εισόδων τους οι οποίες έχουν εγκαταλειφθεί από τους ιδιοκτήτες τους, υλοποιώντας τις Εισαγγελικές Εντολές.
 • Μεριμνά για τον καθαρισμό οικοπέδων και λοιπών ακαλύπτων χώρων σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, προβαίνοντας στις νόμιμες διαδικασίες.
 • Προβαίνει σε βάψιμο τοίχων, κολώνων και πύλαρς αφού αφαιρεθούν συνθήματα ή αφίσες.
 • Διαθέτει ανοιχτά φορτηγά για απόσυρση τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κατ' εντολή και υπό την εποπτεία της Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων και σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία.
 • Αποσύρει διάφορα εμπόδια σε πεζοδρόμια ή δρόμους κατ' εντολή της Δημοτικής Αστυνομίας (πχ. κάγκελα, κολωνάκια, εμπόδια σε θέσεις παρκαρίσματος παράνομων τοποθετημένων).
 • Επιμελείται και οργανώνει την ορθή ενημέρωση και εξυπηρέτηση των δημοτών και τον τρόπο απάντησης των αιτημάτων τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής καταγγελιών (μέσω του Τμήματος Εποπτείας).
 • Απαντά σε αιτήματα, παράπονα ή καταγγελίες δημοτών.
 • Φροντίζει για τη συντήρηση και επισκευή των επιδαπέδιων και επιστύλιων απορριμματοδοχείων 
 • Ενημερώνει για τις ανάγκες προμήθειας επιδαπέδιων και επιστύλιων απορριμματοδοχείων, μεριμνά για την τοποθέτησή τους καθώς και την εγκατάσταση και αποξήλωση εξεδρών για τελετές και για το σημαιοστολισμό της πόλης σε συνεργασία με τα Τμήματα των Δημοτικών Κοινοτήτων.
 • Φροντίζει για τη φύλαξη του εκλογικού υλικού (κάλπες - παραβάν κλπ.) καθώς και τη συντήρηση αυτού.
 • Διαθέτει το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό (ηλεκτρολόγοι, ψυκτικοί, βαφείς κλπ.) για την συντήρηση των εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης.
 
ε1. Γραφείο Διαχείρισης Ειδικών Ροών
 • Μεριμνά για την αποκομιδή των απορριμμάτων των δημοτικών και λαϊκών αγορών, των ιδρυμάτων, νοσοκομείων, βιομηχανιών, ξενοδοχείων και λοιπού εμπορικού βιομηχανικού κόσμου, καθώς και τυχόν άλλων ροών (πλην οικιακών και ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας)αποβλήτων, όπως αυτές περιγράφονται κάθε φορά στον Εθνικό σχεδιασμό διαχείρισης απορριμμάτων
 • Φροντίζει για την περισυλλογή και μεταφορά των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων, μοτοσικλετών κλπ. στον ΟΔΔΥ με τα μεταφορικά μέσα που διαθέτει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.
 • Συνεργάζεται με τους υπεύθυνους φορείς λειτουργίας και διαχείρισης των χώρων τελικής διάθεσης των συλλεγόμενων απορριμμάτων που το αφορούν, διασφαλίζοντας την ομαλή τους λειτουργία.
 • Συνεργάζεται με τα υπάρχοντα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και εισηγείται στον ΕΟΑΝ τη δημιουργία νέων συστημάτων.
 • Υλοποιεί προγράμματα με σκοπό την αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης.
 • Υλοποιεί προγράμματα αξιοποίησης ροών αποβλήτων παράλληλα με τα εγκεκριμένα συστήματα.
 • Υλοποιεί την αξιοποίηση των βιοαποβλήτων επιλέγοντας την πιο βιώσιμη μέθοδο διαχείρισής τους.
 • Υλοποιεί προγράμματα ανάκτησης ενέργειας από δημοτικά απόβλητα.
 • Υλοποιεί προγράμματα πρόληψης και μείωσης της παραγωγής αποβλήτων.
 • Υλοποιεί προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού σχετικά με την διαχείριση αποβλήτων.
 • Τηρεί αρχείο των πεπραγμένων του και απαντά σε αιτήματα, παράπονα ή καταγγελίες δημοτών.
 
 
στ. Τμήμα Επίβλεψης Λειτουργίας Υποδομών και Εγκαταστάσεων
Τμηματάρχης: Ξένος Σωτήριος
Τηλέφωνο: 210 3402525
 
Γραμματεία: 210 3402534
 
 • Λειτουργεί τις εγκαταστάσεις του Σταθμού Μεταφόρτωσης, καθώς και οποιαδήποτε άλλη Μονάδα Διαχείρισης Απορριμμάτων κατασκευάζει η/και λειτουργεί ο Δήμος Αθηναίων σύμφωνα με τον εγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας του και τις προδιαγραφές των μηχανημάτων.
 • Είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία των κινητών ΣΜΑ, τηρώντας τους προβλεπόμενους περιβαλλοντικούς όρους και τις προδιαγραφές της άδειας λειτουργίας τους , φροντίζοντας ταυτόχρονα για τις συνθήκες υγιεινής των εγκαταστάσεων.
 • Εισηγείται στο Τμήμα Σχεδιασμού Προγραμματισμού και Τεκμηρίωσης  της Διεύθυνσης τις προμήθειες που απαιτούνται για την λειτουργία και επισκευή όλων των Τμημάτων του Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των ΣΜΑ.
 • Διαθέτει Τεχνικό προσωπικό επίβλεψης της ομαλής λειτουργίας των ΣΜΑ.
 • Σε συνεργασία με τον Ε.Σ.Δ.Ν.Α ελέγχει τις εισερχόμενες και εξερχόμενες ποσότητες Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) που θα επεξεργάζονται.
 • Φροντίζει για την φύλαξη των κτιρίων και την καθαριότητα των εσωτερικών χώρων της Διεύθυνσης.
 • Συντάσσει και παρακολουθεί το ωράριο εργασίας (βάρδιες) των φυλάκων και νυχτοφυλάκων.
 • Τηρεί αρχείο των πεπραγμένων του σε συνεργασία με το Τμήμα Σχεδιασμού Προγραμματισμού και Τεκμηρίωσης.
 
 
 

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.