Διευθύντρια: Βλασερού Μαρία

Τηλέφωνο: 210 5277386

E-mail Δ/νσης: d.oikonomikon@athens.gr

 

Η Διεύθυνση Οικονομικών αποτελείται από τα εξής τμήματα:

 
 
 
α. Τμήμα Προϋπολογισμού
Τμηματάρχης:  Πολυμέρου Αλεξάνδρα
Τηλέφωνο: 210 5277549
 
 • Συντάσσει σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων.
 • Παρακολουθεί διαρκώς την πορεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, εισηγείται την αναμόρφωση αυτού με την εγγραφή νέων εσόδων και χορήγηση συμπληρωματικών εκτάκτων πιστώσεων.
 • Τηρεί το βιβλίο «Μητρώο Δεσμεύσεων» και το βιβλίο «Αναλαμβανόμενων Υποχρεώσεων».
 • Καταρτίζει και παρακολουθεί, σε συνεργασία με το Λογιστήριο του Δήμου, το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου.
 • Καταρτίζει και υποβάλλει σε συνεργασία με το Τμήμα Λογιστηρίου, στην Οικονομική Επιτροπή, την τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της § 9 του Άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως αυτός αντικαταστάθηκε με τα Άρθρα 39 και 40 του Ν. 4257/2014.
 • Προβαίνει στις απαιτούμενες δημοσιεύσεις στοιχείων για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του Δήμου.
 • Έχει την ευθύνη κατάρτισης του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος από το διατάκτη, της σύνταξης Βεβαίωσης της § 2 του Άρθρου 3 του Π.Δ. 80/2016 και καταχώρισης των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων».
 • Έχει την ευθύνη του ελέγχου της τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων, καθώς και της παροχής βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσού διάθεσης της πίστωσης». 
 • Έχει την ευθύνη της βεβαίωσης των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας, για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό».
 • Έχει την ευθύνη της βεβαίωσης των σχεδίων όλων των κανονιστικών διοικητικών πράξεων του δήμου που προκαλούν δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού, για την ύπαρξη ή μη της απαιτούμενης πίστωσης στον εκτελούμενο προϋπολογισμό».
 • Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης των εξελίξεων των αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του Προϋπολογισμού εξόδων και παροχής πληροφοριών στις ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες, σχετικά με τα αρμόδια υπόλοιπα των πιστώσεων».
 • Έχει την ευθύνη της βεβαίωσης των σχεδίων των Εκθέσεων Ανάληψης Υποχρέωσης για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης.
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

 
 
β. Τμήμα Λογιστηρίου
Τμηματάρχης: Σκλαβενίτης Περικλής
Τηλέφωνο: 210 5277325

 

 • Τηρεί τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία (Β.Δ. 17−5/15.6.1959, Π.Δ. 315/1999) Βιβλία & Στοιχεία. 
 • Καταρτίζει τις Οικονομικές καταστάσεις του Δήμου (Απολογισμό − Ισολογισμό – Λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Λογαριασμό Γενικής Εκμετάλλευσης – Προσαρτήματα Τέλους Χρήσεως)
 • Υποβάλλει τις Οικονομικές Καταστάσεις στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας & λοιπούς φορείς.
 • Έχει την ευθύνη της καταχώρησης στα λογιστικά βιβλία των παραστατικών κάθε δαπάνης.
 • Επιμελείται της σύνταξης περιοδικών και ετήσιων Απογραφών των πάσης φύσεως Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων, αναλωσίμων κ.λπ. υλικών, σε όλες ανεξαιρέτως τις Υπηρεσίες του Δήμου και σε συνεργασία με αυτές.
 • Παρακολουθεί την καθημερινή και μηνιαία διαμόρφωση της απολογιστικής κατάστασης εσόδων.
 • Τηρεί αρχείο ετήσιων απολογισμών εσόδων και εξόδων του Δήμου.
 • Παρακολουθεί και συμφωνεί όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου. 
 • Παραλαμβάνει απ’ ευθείας από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, (εκτός του πρώτου τιμολογίου-λογαριασμού που θα διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Προμηθειών και Γενικών Αποθηκών), το σχετικό φάκελο προμήθειας των επόμενων λογαριασμών με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταχώρηση των τιμολογίων και τον έλεγχο τους, για την εκκίνηση της διαδικασίας έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής.
 • Υποβάλλει πίνακες με οικονομικά στοιχεία σε κρατικούς Οργανισμούς, Υπουργεία, Στατιστική Υπηρεσία κ.ά.,και reports προς όλους τους διεθνείς οργανισμούς.
 • Έχει την ευθύνη του ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας, καθώς και την εκκαθάριση  των δαπανών προμηθειών του δήμου, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά αυτών.
 • Έχει την ευθύνη της έκδοσης εντολής πληρωμής των δαπανών προμηθειών και μισθοδοσίας του δήμου με βάση τα δικαιολογητικά στοιχεία που αποστέλλουν οι αρμόδιες υπηρεσίες,  μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και την ευθύνη έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο.
 • Συντάσσει έκθεση επί διαφωνιών με το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης και την υποβάλει μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων, με σχετική κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κράτους), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014.
 • Έχει την ευθύνη της Ακύρωσης των Χρηματικών Ενταλμάτων. 
 • Συντάσσει έκθεση προς την αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. (Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων Προεδρικού Διατάγματος. 
 • Έχει την ευθύνη της τήρησης των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, ως κάτωθι: 
 1. Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής
 2. Ημερολόγιο Χρηματικών Ενταλμάτων
 3. Βιβλίο Υπολόγων Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ)
 4. Βιβλίο χορηγούμενων προπληρωμών
 • Έχει την ευθύνη της έκδοσης εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και της εισήγησης στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Έχει την ευθύνη της τακτοποίησης των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. 
 • Έχει την ευθύνη της κοινοποίησης στην αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) των δικαστικών αποφάσεων από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα.
 • Έχει την ευθύνη της τήρησης Πρωτοκόλλου και Αρχείου εκδιδομένων Χρηματικών Ενταλμάτων και διακίνησης της αλληλογραφίας.
 • Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης των Πράξεων της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 • Έχει την ευθύνη της παρακολούθησης των υπολόγων Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής και μέριμνα για τον καταλογισμό των υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού.
 • Έχει την ευθύνη της καταχώρησης των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και της τήρησης του μητρώου αυτών.

 

 

Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α’ Τριμήνου 2013

Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Β’ Τριμήνου 2013

Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Γ’ Τριμήνου 2013

Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ’ Τριμήνου 2013

Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α’ Τριμήνου 2014

Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Β’ Τριμήνου 2014

Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Γ’ Τριμήνου 2014

Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ’ Τριμήνου 2014

Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α’ Τριμήνου 2015

Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Β’ Τριμήνου 2015

Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Γ’ Τριμήνου 2015

Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ’ Τριμήνου 2015

Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α’ Τριμήνου 2016

Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Β’ Τριμήνου 2016

Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Γ’ Τριμήνου 2016

Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ’ Τριμήνου 2016

Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α’ Τριμήνου 2017

Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Β’ Τριμήνου 2017

Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Γ’ Τριμήνου 2017

Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ’ Τριμήνου 2017

Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού A' Τριμήνου 2018

Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Β’ Τριμήνου 2018

Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Γ’ Τριμήνου 2018

 
 
 
γ. Τμήμα Ταμειακής Διαχείρισης και Εξόδων
Τμηματάρχης: Φανακίδης Δημήτριος
Τηλέφωνο: 210 5277309
 
 • Τηρεί τα Λογιστικά Βιβλία, σύμφωνα με το απλογραφικό σύστημα και εκδίδει το Ημερήσιο και Μηνιαίο Δελτίο Ταμειακής Κατάστασης.
 • Είναι υπεύθυνο για την παραλαβή των καθημερινών Εισπράξεων, των εισπράξεων από τα Περιφερειακά Ταμεία του Δήμου και την επιμέλεια της οργάνωσης, της παράδοσης και της αποστολής τους στην Τράπεζα, μέσω χρηματαποστολών.
 • Επιμελείται της είσπραξης των πάσης φύσεως Τακτικών και Εκτάκτων Εσόδων του Δήμου, εκτός αυτών που εισπράττει το Τμήμα Εσόδων για την κάλυψη λειτουργικών και Επενδυτικών Δαπανών, μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών πόρων (Κ.Α.Π), Σ.Α.Τ.Α., ειδικά επενδυτικά Προγράμματα, Δ.Ε.Η., κ.λπ.
 • Μεριμνά για την παραλαβή και επεξεργασία των Χρηματικών Ενταλμάτων Μισθοδοσίας και πάσης φύσεως αμοιβών των Δημοτικών και Διαμερισματικών Συμβούλων, καθώς και την οργάνωση και επιμέλεια της πληρωμής τους, σε συνεργασία και συναρμοδιότητα με το Τμήμα Μισθοδοσίας Προσωπικού. 
 • Έχει την ευθύνη της παραλαβής, προγραμματισμού και διενέργειας – κατόπιν εγγράφου εντολής του Διευθυντή Οικονομικών και Δημοτικού Ταμία-, των πληρωμών των Χρηματικών Ενταλμάτων προς τρίτους και υπογραφής της πράξης εξόφλησής τους.
 • Τηρεί το αρχείο των παραδιδόμενων κατά τα παρελθόντα έτη στο Δήμο Αθηναίων Εγγυητικών Επιστολών.
 • Εκδίδει Εγγυητικές Επιστολές. 
 • Επιμελείται της έκδοσης των Τακτοποιητέων / Συμψηφιστικών Χρηματικών Ενταλμάτων.
 • Τηρεί αρχεία των πληρωθέντων χρηματικών ενταλμάτων.
 • Επιμελείται της απόδοσης των πάσης φύσεως Κρατήσεων και Φόρων υπέρ Τρίτων, σε συνεργασία και συναρμοδιότητα με το Λογιστήριο της Διεύθυνσης Οικονομικών και σε συνεργασία με το Τμήμα Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, το οποίο έχει την ευθύνη και αρμοδιότητα του προσδιορισμού των κρατήσεων μισθοδοσίας.
 • Καταγράφει τις Ταμειακές ανάγκες των Δημοτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων, για τον προσδιορισμό και συντονισμό της επιχορήγησης τους.
 • Είναι υπεύθυνο για την εκτίμηση και παρακολούθηση των δανειακών συμβάσεων του Δήμου, βάσει των τρεχουσών μακροοικονομικών δεδομένων, με σκοπό τον ακριβέστερο προσδιορισμό τόκων και χρεολυσίων, σε βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση.
 • Μεριμνά για την εξυπηρέτηση τοκοχρεωλυτικών δόσεων των δανειακών συμβάσεων του Δήμου.
 • Διενεργεί τη μελέτη και την εκπόνηση των Ταμειακών Προγραμμάτων Ροής, ως και του σχετικού χρονολογίου, για την εξέλιξη των εισπράξεων-πληρωμών και της οικονομικής κατάστασης του Δήμου.
 • Διενεργεί τη νομιμοποίηση εκπροσώπων του Δήμου Αθηναίων σε Πιστωτικά Ιδρύματα
 • Διαμορφώνει ειδικές συμβάσεις με τράπεζες και φορείς, που αφορούν σε πληρωμές οφειλών δημοτών, μισθοδοσίας, πληρωμές Δήμου προς Τρίτους σε συνεργασία και συναρμοδιότητα με τη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 
 • Μεριμνά για την παρακολούθηση των τηρούμενων τραπεζικών λογαριασμών (Δεσμευμένων ή μη) και των λογαριασμών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, εκτός των τραπεζικών λογαριασμών των Λεσχών Φιλίας
 • Παρακολουθεί ειδικά θέματα (Κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς του Δήμου, Επενδυτικά Προγράμματα, κλπ)
 • Ελέγχει τη νομιμοποίηση των δικαιολογητικών για την πληρωμή των δικαιούχων των Χρηματικών Ενταλμάτων, εκτός αυτών της μισθοδοσίας.
 • Συντάσσει τις οικονομικές μελέτες για την ανάγκη σύναψης δανείων.
 • Είναι υπεύθυνο για τη συγκέντρωση και επεξεργασία οικονομικών στοιχείων και δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία οικονομικών εκθέσεων προς οίκους αξιολόγησης και λοιπούς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.
 • Έχει την ευθύνη παραγωγής στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΣΥΠΟΔΕ) στοιχείων έργων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος, για την εξόφληση των σχετικών εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων (με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς.
 • Έχει την ευθύνη απόδοσης στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών.
 • Έχει την ευθύνη ενημέρωσης των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων.
 • Έχει την ευθύνη καταχώρησης των στοιχείων κατασχέσεων (εξαιρουμένων αυτών της  μισθοδοσίας) και εκχωρήσεων στα τηρούμενα μητρώα.    
 
 
δ. Τμήμα Εσόδων
Τμηματάρχης: Παφίτου Χριστίνα
Τηλέφωνο: 210 5277316

 

 • Επιμελείται την είσπραξη όλων των βεβαιωμένων εσόδων του Δήμου
 • Ελέγχει τα πάσης φύσεως έσοδα και καταχωρίζει το σύνολο των ημερησίων εισπράξεων ανά κατηγορία. Συντάσσει μηνιαίες ανακεφαλαιωτικές καταστάσεις εισπράξεων.
 • Συγκεντρώνει τα γραμμάτια παραλαβής των ταμείων, τα ελέγχει και αποδίδει τις ημερήσιες εισπράξεις.
 • Τηρεί το αρχείο των τριπλοτύπων είσπραξης των εσόδων του Δήμου.
 • Δημιουργεί και εκδίδει γραμμάτια είσπραξης.
 • Ελέγχει χρηματικούς τίτλους που διαβιβάζονται στο ταμείο από τις υπηρεσίες του Δήμου και εκδίδει αποδεικτικά παραλαβής
 • Ενημερώνει τους χρηματικούς τίτλους για την άσκηση προσφυγών και διαμορφώνει αυτούς σύμφωνα με τις αποφάσεις των Επιτροπών Συμβιβασμού και του Διοικητικού Πρωτοδικείου.
 • Φροντίζει για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου και για την είσπραξη όλων των νομοθετημένων εσόδων σύμφωνα με τον Κ.Ε.Δ.Ε.
 • Προωθεί τις εντολές κατασχέσεων προς τους δικαστικούς επιμελητές
 • Ορίζει και παρακολουθεί τα προγράμματα πλειστηριασμού και κατασχέσεων
 • Παρακολουθεί τη διεξαγωγή υποθέσεων που εκκρεμούν δικαστικά μέσω της Νομικής Διευθύνσεως και αποστέλλει νομικώς τεκμηριωμένη άποψη της Υπηρεσίας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο επί διορθώσεων, αναστολών και ανακοπών.
 • Επιμελείται της έρευνας ανεύρεσης οφειλετών.
 • Επιμελείται της αποστολής Ταμιακών Προσκλήσεων – Ειδοποιήσεων στους οφειλέτες
 • Διεκπεραιώνει τις ταχυδρομικές επιταγές.
 • Εισπράττει τα πρόστιμα παράνομης στάθμευσης.
 • Εισπράττει τις βεβαιωμένες και αβεβαίωτες κλήσεις.
 • Εξυπηρετεί τους δημότες, αποστέλλει και ταξινομεί τα ειδοποιητήρια που αφορούν μεγάλα ποσά. 
 • Αποστέλλει τις καταστάσεις ελέγχου από κλήσεις (ΣΕΣΟ) στα αντίστοιχα τμήματα της τροχαίας
 • Διεκπεραιώνει την εσωτερική και εξωτερική αλληλογραφία
 • Επιμελείται της επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
 • Συντάσσει την εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή και την αίτηση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης για τους δικαστικούς επιμελητές. 
 • Συντάσσει τις εκθέσεις εντολών κατασχέσεων και προγραμμάτων. 
 
 
 
ε. Τμήμα Οικονομικής Παρακολούθησης Συμβάσεων
Τμηματάρχης: Καλαμπόκη Ισμήνη
Τηλέφωνο: 210 5277599
 
 
 • Συλλέγει πληροφορίες σχετικά με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων και τη συναφή νομολογία των ευρωπαϊκών και εθνικών δικαστηρίων. Στην έννοια των δημοσίων συμβάσεων περιλαμβάνονται οι συμβάσεις εκτέλεσης έργων, προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών, οι συμφωνίες πλαίσιο, οι συμβάσεις παραχώρησης και τα δυναμικά συστήματα αγορών με προϋπολογισμό ύψους άνω των χιλίων (1.000) ευρώ.
 • Καταρτίζει ηλεκτρονικό μητρώο συμβάσεων σύμφωνα με την προβλεπόμενη στην παρ. 5 του άρθρου 11 του Νόμου 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α’) Κ.Υ.Α. Π1/2380/18-12-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο οποίο καταχωρίζονται τα ακόλουθα στοιχεία:
 • το όνομα του φορέα (Δήμος Αθηναίων)
 • το Α.Φ.Μ. του φορέα
 • το είδος της προμήθειας, υπηρεσίας ή έργου
 • το ύψος του προϋπολογισμού
 • οι τεχνικές προδιαγραφές
 • ο Αριθμός Ανάληψης Υποχρέωσης εφόσον η δαπάνη υπάγεται στη διαδικασία του Π.Δ. 113/2010.
 • την ένταξη, ειδικά για τις προμήθειες, στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών. Συμπληρωματικά σε οικεία πεδία καταχωρίζονται τα στοιχεία που αφορούν στη διαδικασία ανάθεσης, στον εκτιμώμενο προϋπολογισμό και στην προκήρυξη ή πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής (Δήμου Αθηναίων).
 • Κατά προτεραιότητα καταχωρίζονται στοιχεία των υφιστάμενων εκκρεμών συμβάσεων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος οργανισμού και εντός διαστήματος τριών (3) μηνών από την εφαρμογή του.
 • Συνεργάζεται στενά με τη Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών και τα επιμέρους τμήματά της για ανταλλαγή στοιχείων και παροχή πληροφοριών.
 • Παρακολουθεί σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες την εξέλιξη του οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων σε σχέση με την εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου και ενημερώνει αρμοδίως.
 • Συντάσσει με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους και μέχρι την 20η Φεβρουαρίου του επόμενου, ετήσια απογραφή των καταρτισθεισών συμβάσεων, για ποσά άνω των χιλίων (1.000) ευρώ, εκτελεσθεισών και μη με ειδική αναφορά στο υπολειπόμενο οικονομικό αντικείμενο για τις εκκρεμείς συμβάσεις.

 

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.