Διευθύντρια: Δρ. Κακριδά Ουρανία

Ταχ. Δ/νση: Λιοσίων 22, 104 38, Αθήνα
Τηλέφωνο:  210 5277110

E-mail Δ/νσης: d.ep.sx.pliroforikis@athens.gr

 

Διαμορφώνει και εισηγείται τη στρατηγική του Δήμου και των Νομικών Προσώπων ως αρμόδια για τη σύνταξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του πενταετούς Επιχειρησιακού, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου.

Μεριμνά για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών. Διαμορφώνει και εισηγείται τη στρατηγική του Δήμου και των Νομικών Προσώπων σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση των συστημάτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τα ζητήματα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Μεριμνά για την εγκατάσταση και τήρηση του συστήματος διασφάλισης της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου.

 

Η Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής αποτελείται από τα εξής τμήματα:

α. Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Τεκμηρίωσης

β. Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου Υποδομών Πόλεως

γ. Τμήμα Διαχείρισης και Υποστήριξης Πληροφοριακού Συστήματος

δ. Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ε. Τμήμα Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης Μέσων Επικοινωνίας και Δημοτικών Επιχειρήσεων

 

 

α. Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Τεκμηρίωσης

Τμηματάρχης: Παπακωνσταντίνου - Παπαδοπούλου Έλλη

Τηλέφωνο: 210 5277160 (ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ), 210 5277063, 210 5277629, 2105277650

Φαξ: 210 5278188

E-mail: t.progr.sxediasmou@athens.gr

 • Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρμογή προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης του Δήμου, με την αξιοποίηση των τοπικών φυσικών πόρων, την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας και τη δημιουργία και διαχείριση υποδομών στήριξης της τοπικής οικονομίας.
 • Συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία ανήκει ο Δήμος για την εναρμόνιση των προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης του Δήμου.
 • Συνεργάζεται με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και εισηγείται προτάσεις που αφορούν στην εφαρμογή προγραμμάτων για την εξασφάλιση και διαρκή βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών (δομημένο περιβάλλον) του Δήμου, με στόχο την εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών ποιότητας ζωής.
 • Διερευνά και ενημερώνει τα όργανα και τις Υπηρεσίες του Δήμου για τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων του Δήμου (προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, προγράμματα της ΕΕ, εθνικά προγράμματα, έργα ΣΔΙΤ, έργα αυτοχρηματοδοτούμενα κ.λπ.), τις οποίες εξετάζει, αξιολογεί και γνωμοδοτεί για την επιλογή τους. Υποβάλλει προτάσεις που αφορούν στους αναπτυξιακούς στόχους του Δήμου σε συνεργασία με τις αρμόδιες κατά τομέα Διευθύνσεις. Η εφαρμογή, η υλοποίηση και η διαχείρισή τους θα εκτελείται από τις εκάστοτε Υπηρεσίες του Δήμου που έχουν την αρμοδιότητα κατά τομέα των συγκεκριμένων έργων.
 • Παρέχει στήριξη τεχνογνωσίας, όπου απαιτείται, για τη διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων αναφορικά με τις διαδικασίες και το πλαίσιο υλοποίησής τους.
 • Υποστηρίζει τα όργανα διοίκησης και τις Υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, καθώς και την ομάδα έργου που συγκροτείται για τη σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, κατά τη διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησής του.
 • Υποστηρίζει το Δήμαρχο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του και συντάσσει την ενδιάμεση και την τελική έκθεση αξιολόγησης, τις οποίες υποβάλλει στο Δήμαρχο. Εισηγείται την ενδεχόμενη αναθεώρηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος μετά την ενδιάμεση αξιολόγησή του.
 • Διαμορφώνει τους κατάλληλους δείκτες αποτελεσματικότητας, που επιτρέπουν να εκτιμηθεί ο βαθμός επίτευξης των στόχων σε σχέση με τα αποτελέσματα των δράσεων, καθώς και κατάλληλους δείκτες αποδοτικότητας, που συσχετίζουν το κόστος πραγματοποίησης με τις εκροές των δράσεων, με στόχο την αντικειμενικότερη αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
 • Συντάσσει το σχέδιο του Ετησίου Προγράμματος Δράσης του Δήμου, αφού λάβει υπόψη τις γραπτές εισηγήσεις των υπηρεσιών και το υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή.
 • Υποστηρίζει την Εκτελεστική Επιτροπή για την παρακολούθηση και τον απολογισμό των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου. Ειδικότερα (α) κατά τη διάρκεια εφαρμογής του ετησίου προγράμματος δράσης του Δήμου, συντάσσει εκθέσεις παρακολούθησης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ανά τακτά διαστήματα που ορίζονται με απόφαση του Δημάρχου και (β) πριν από τη σύνταξη του οικονομικού απολογισμού, υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή έκθεση με τον απολογισμό δράσης του προηγούμενου έτους, αφού λάβει υπόψη τις απολογιστικές εκθέσεις των υπηρεσιών.
 • Μεριμνά για τη διενέργεια των διαδικασιών ένταξης έργων και δράσεων του Δήμου σε αναπτυξιακά και άλλα προγράμματα, για την παρακολούθηση της υλοποίησής τους και τη σχετική ενημέρωση των αρμοδίων Αρχών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου.
 • Υποστηρίζει τη σύναψη και παρακολουθεί την πρόοδο των προγραμματικών και άλλων συμβάσεων μεταξύ του Δήμου και άλλων φορέων για την υλοποίηση έργων, ενεργειών και προγραμμάτων της Διεύθυνσης.
 • Υποστηρίζει τις σχέσεις διαδημοτικής συνεργασίας και συντονίζει τις σχέσεις του Δήμου με άλλους δημόσιους φορείς.
 • Μεριμνά για τη διεύρυνση των σχέσεων του Δήμου με Διεθνείς Οργανισμούς με στόχο την αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρονται για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Δήμου.
 • Μελετά και εισηγείται για τη σκοπιμότητα σύστασης, τροποποίησης του αντικειμένου ή κατάργησης των Νομικών Προσώπων του Δήμου.
 • Σχεδιάζει και εισηγείται συστήματα και μεθόδους μέτρησης της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων (διαδικασίες, δείκτες κ.λπ.). Σχεδιάζει και εισηγείται τον Κανονισμό Μέτρησης και Αξιολόγησης των δημοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Διαμορφώνει και εισηγείται περιοδικούς στόχους αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων..
 • Συγκεντρώνει στοιχεία και δεδομένα που αναφέρονται στην αποτελεσματικότητα των Υπηρεσιών και στην επίτευξη των σχετικών περιοδικών τους στόχων, παρακολουθεί την εξέλιξή τους, επεξεργάζεται τα στοιχεία και εκδίδει ενημερωτικές αναφορές.
 • Διατυπώνει αναλυτικά ετησίως τις εκθέσεις αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων.
 • Εντοπίζει τις καλύτερες πρακτικές αποτελεσματικής λειτουργίας και προωθεί την εφαρμογή τους και σε άλλες υπηρεσίες.
 • Παρακολουθεί την εφαρμογή των καλών πρακτικών και αξιολογεί τα αποτελέσματά τους.
 • Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρμογή συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας και διαδικασιών αυτοαξιολόγησης.
 • Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση προγραμμάτων έργων και δράσεων για τη βελτίωση της οργάνωσης του Δήμου με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητάς του, σύμφωνα με τα εθνικά ή και διεθνή πρότυπα.
 • Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Οικονομικών για τη διαμόρφωση των καταλλήλων συστημάτων προϋπολογισμού και απολογιστικού ελέγχου των οικονομικών μεγεθών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, καθώς και των καταλλήλων συστημάτων παρακολούθησης του κόστους λειτουργίας των οργανωτικών μονάδων του Δήμου και του κόστους των παραγομένων και παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου προς τους πολίτες.
 • Παρακολουθεί και ενημερώνει με συγκεκριμένες αναφορές τα όργανα του Δήμου σχετικά με την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, καθώς και την εξέλιξη του κόστους λειτουργίας των οργανωτικών μονάδων και του κόστους των παραγόμενων και παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
 • Έχει την ευθύνη της εφαρμογής του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης όπως αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, για την επιτυχή υλοποίηση του οποίου συνεργάζεται με τις διευθύνσεις των λοιπών υπηρεσιών του Δήμου.
 • Καταρτίζει το τεχνικό πρόγραμμα, προϋπολογίζει τα έργα, παρακολουθεί και διασφαλίζει από πλευράς υλοποίησης την εξέλιξη τεχνικού προγράμματος φροντίζοντας για την τήρηση του οικονομικού προϋπολογισμού του.

 

β. Τμήμα Εποπτείας και Ελέγχου Υποδομών Πόλεως

Τμηματάρχης: Μαρούγκα Κωνσταντίνα

Τηλέφωνο:  210 5277185

E-mail: t.ep.el.ypodomon.poleos@athens.gr

 • Έχει την ευθύνη για τη λειτουργία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) με την ανάπτυξη του απαιτούμενου εξοπλισμού και λογισμικού.
 • Διαχειρίζεται κεντρικά το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών ώστε να εξυπηρετεί όλες τις Υπηρεσίες του Δήμου με κοινό υπόβαθρο και διασύνδεση με την κεντρική βάση δεδομένων.
 • Μεριμνά για την εγκατάσταση και λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων καταγραφής, απεικόνισης και λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση και ανάπτυξη των υποδομών της πόλης.
 • Μελετά για την ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικών διαδικτυακών υπηρεσιών προς τους πολίτες σε σχέση με τις υποδομές της πόλης.
 • Παρέχει τεχνική υποστήριξη στις Διευθύνσεις και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου που χρησιμοποιούν γεωγραφικές πληροφορίες και υπηρεσίες.
 • Συλλέγει ανάλογα δεδομένα από τις Διευθύνσεις και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου καθώς και από Δημόσιους Φορείς.
 • Διαθέτει χάρτες και ψηφιακά δεδομένα.
 • Παράγει ή προμηθεύεται ψηφιακά δεδομένα.
 • Εισηγείται και υποστηρίζει την εκπλήρωση του έργου του ΚΟΣΕ (Κομβικό Σημείο Επαφής) του Δήμου.

 

γ. Τμήμα Διαχείρισης και Υποστήριξης Πληροφοριακού Συστήματος

Τμηματάρχης: Βάσογλου Όλγα

Τηλέφωνο: 210 5277174

E-mail: t.pliroforiakou.systimatos@athens.gr

 • Διαχειρίζεται τεχνικά τη Δικτυακή Πύλη του Δήμου, τον κώδικα και τα πληροφοριακά συστήματα που την υποστηρίζουν.
 • Διαχειρίζεται τις Βάσεις Δεδομένων του Δήμου.
 • Αναλυτικότερα:
  • Έχει την αποκλειστική ευθύνη της καθημερινής και αδιάλειπτης ορθής λειτουργίας των Β.Δ. και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την διασφάλισή της.
  • Τηρεί βιβλίο Συμβάντων και Εργασιών.
  • Έχει την αποκλειστική ευθύνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων Β.Δ.
  • Υλοποιεί την αναβάθμιση και παραμετροποίηση των Β.Δ.
  • Θέτει κανόνες ασφαλείας των Β.Δ.
 • Έχει την αποκλειστική ευθύνη για τη διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος και των υποσυστημάτων του, το σχεδιασμό και τη συντήρηση των δικτύων, την καθημερινή ορθή αδιάλειπτη λειτουργία και παρακολούθηση του Μηχανογραφικού Κέντρου (Data Center).
 • Έχει την ευθύνη διαχείρισης, σχεδιασμού, επέκτασης και συντήρησης του δικτύου φωνής και δεδομένων που ανήκει στο Δήμο Αθηναίων και εξυπηρετεί τις υπηρεσίες και τους πολίτες καθώς και του παθητικού και ενεργού εξοπλισμού (routers, switches) συμπεριλαμβανομένων των τηλεφωνικών κέντρων (call managers).
 • Διαχειρίζεται τα υποσυστήματα του computer room επιβλέποντας τις επιμέρους λειτουργίες τους όπως κλιματισμός, ηλεκτροδότηση, πυρανίχνευση, πυρόσβεση, ελεγχόμενη πρόσβαση.
 • Επιβλέπει τη λειτουργία των εξυπηρετητών, τηρεί βιβλίο εργασιών και συμβάντων, αξιοποιεί τους καταγραφείς και μεριμνά για την έγκαιρη διάγνωση και επίλυση προβλημάτων για την αποτελεσματική λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος.
 • Τηρεί αρχείο του εγκατεστημένου εξοπλισμού και των εργασιών που τον αφορούν .
 • Ενημερώνεται για τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των υποδομών και της ασφάλειας των συστημάτων ώστε να προσαρμόζει τα συστήματα ανάλογα.
 • Διατυπώνει προτάσεις βελτίωσης, αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων μέσων διασύνδεσης με νέα που θα επιβεβαιώνουν την επιλογή τους σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο και θα επιτρέπουν την παροχή σύγχρονων ενοποιημένων δικτυακών υπηρεσιών φωνής και δεδομένων.
 • Δημιουργεί τεχνικές αναφορές προς την διοίκηση σε τακτά χρονικά διαστήματα για την κατάσταση των συστημάτων.
 • Συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές για την υλοποίηση σύγχρονων ενοποιημένων δικτυακών υπηρεσιών φωνής και δεδομένων.
 • Επιμελείται της τεχνικής υποστήριξης των υποδομών και του εξοπλισμού γραφείων.
 • Έχει την αποκλειστική ευθύνη της καθημερινής και αδιάλειπτης λειτουργίας του μηχανογραφικού εξοπλισμού του Δήμου.
 • Τηρεί αρχείο του υπάρχοντος μηχανογραφικού εξοπλισμού και ενημερώνεται για τη λειτουργική του κατάσταση.
 • Προσδιορίζει την αναγκαιότητα της προμήθειας εξοπλισμού μηχανογράφησης.
 • Συντάσσει, σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα, τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια των μηχανημάτων. Δέχεται τις κλήσεις βλαβών και τις διαχειρίζεται κατά περίπτωση, έχοντας την ευθύνη τεχνικής αξιολόγησης αυτών και τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο.
 • Διαχειρίζεται, συντηρεί και επισκευάζει τον μηχανογραφικό εξοπλισμό.
 • Συντάσσει τα απαιτούμενα έγγραφα αναφορικά με τη διαχείριση του παλαιωμένου ή μη επισκευάσιμου μηχανογραφικού εξοπλισμού (πρωτόκολλα καταστροφής κλπ).

 

δ. Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Τμηματάρχης: Χατζηευστρατίου Ιωάννης

Τηλέφωνο: 210 5277169

E-mail: t.elektronikis.diakivernisis@athens.gr

 • Αξιολογεί τις απαιτήσεις των Υπηρεσιών του Δήμου για την αναγκαιότητα της δημιουργίας νέων ή/και για την επέκταση και βελτίωση των ήδη υπαρχουσών εφαρμογών.
 • Είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Δήμου .
 • Μελετά μεθόδους και διαδικασίες για την ενοποίηση σχημάτων δεδομένων και την κοινή χρήση τους από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου.
 • Τηρεί πλήρες αρχείο Εφαρμογών που αναπτύσσει. Εκπαιδεύει τους χρήστες στις εφαρμογές του Πληροφοριακού Συστήματος του Δήμου παρέχοντας και ενσωματώνοντας «βοηθούς χρήσης» των εφαρμογών αυτών, σε ηλεκτρονική μορφή.
 • Καθορίζει σχήματα ελεγχόμενης πρόσβασης στα δεδομένα, αποδίδοντας δικαιώματα πρόσβασης σε χρήστες των Β.Δ. και στις εφαρμογές.
 • Μελετά και επιλύει προβλήματα διασυνδεδεμένων εφαρμογών και κοινών Β.Δ.
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη της νομοθεσίας σε ότι αφορά θέματα ασφάλειας των πληροφοριών, της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και φροντίζει για την τήρηση των διατάξεων που ισχύουν.
 • Δοκιμάζει και υλοποιεί καινοτόμες νέες τεχνολογίες στην ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών με προϊόντα ανοιχτού λογισμικού.
 • Έχει την ευθύνη της κατάρτισης της πολιτικής ασφάλειας καθώς επίσης και την εποπτεία για την εφαρμογή της με την κεντρική διαχείριση των χρηστών και τον καθορισμό των δικαιωμάτων πρόσβασής τους στο πληροφοριακό σύστημα.
 • Διαχειρίζεται τη Δικτυακή Πύλη του δήμου με συγκέντρωση υλικού από τις υπηρεσίες και εισαγωγή τους στην ιστοσελίδα του Δήμου και τα συστήματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αποδίδοντας κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών σε αυτά μέσω υπηρεσίας καταλόγου.
 • Σχεδιάζει υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την εξυπηρέτηση πολιτών και των δημοτικών υπηρεσιών καθώς επίσης και τα εργαλεία ελέγχου και μετρήσεων της ολικής ποιότητας σε συνεργασία με τα τμήματα της Διεύθυνσης για τον εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών του Δήμου.
 • Μελετά και παρακολουθεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Εθνικό και Κοινοτικό) που αφορά την παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο και μεριμνά για την εναρμόνιση του Δήμου υποστηρίζοντας τις διαδικασίες εφαρμογής του.
 • Καταρτίζει λειτουργικές προδιαγραφές για την ενσωμάτωση όλων των νέων ή των απαιτούμενων από την νομοθεσία αλλαγών στα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα, μηχανογραφημένες εφαρμογές, ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
 • Μελετά και εφαρμόζει διαδικασίες, κανόνες και πρότυπα με σκοπό τη διασφάλιση της τεχνικής και οργανωτικής, πολυεπίπεδης διαλειτουργικότητας εσωτερικά σε όλο το εύρος των οργανωτικών δομών του Δήμου αλλά και μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και των υπολοίπων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.
 • Καθορίζει τις προδιαγραφές, τις μεθοδολογίες και κατευθυντήριες γραμμές διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων, είτε αυτή αφορά σε διαλειτουργικότητα με συστήματα άλλων φορέων, είτε σε αλληλεπίδραση των ίδιων των συστημάτων.
 • Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται δράσεις στα όργανα Διοίκησης, τις Υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Αθηναίων, σε ότι αφορά την ψηφιακή σύγκλιση και την εφαρμογή υπηρεσιών Τ.Π.Ε. , διαμορφώνει τη στρατηγική και τους επιχειρησιακούς στόχους σε αυτόν τον τομέα με στόχο τη διαρκή βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Δήμο προς τα επίπεδα Κυβέρνησης-προς-Κυβέρνηση (G2G), Κυβέρνησης-προς-πολίτες (G2C) και Κυβέρνησης –προς -επιχειρήσεις (G2B).

 

ε. Τμήμα Τεχνικής και Διοικητικής Υποστήριξης Μέσων Επικοινωνίας και Δημοτικών Επιχειρήσεων

Τμηματάρχης: Κοναξή Ευγενία

Τηλέφωνο:  210 5277151

E-mail: t.mede@athens.gr

 • Σκοπός του τμήματος είναι η διοικητική υποστήριξη της Δνσης, αλλά και η εύρυθμη λειτουργία και υποστήριξη των μέσων επικοινωνίας και προβολής που έχει στην κατοχή του ο Δήμος ή πρόκειται να δημιουργήσει ή αναπτύξει περαιτέρω ο Δήμος καθώς και παρέχει υποστήριξη των Δημοτικών Επιχειρήσεων.
 • Συντάσσει και παρακολουθεί τον προϋπολογισμό της Διεύθυνσης, αποδεσμεύει τις σχετικές πιστώσεις, μεριμνά για την έναρξη των σχετικών διαγωνισμών και παρακολουθεί την εξέλιξή τους.
 • Έχει την ευθύνη για την τεχνική και καλλιτεχνική αρτιότητα του οπτικοαουστικού υλικού , το οποίο εγγράφεται, επεξεργάζεται από τα μέσα επικοινωνίας του Δήμου με την επιμέλεια τεχνικών υπαλλήλων (όπως π.χ. ηχολήπτες, εικονολήπτες κλπ.).
 • Έχει την ευθύνη της ορθής χρήσης των μέσων νέας τεχνολογίας και των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών μέσων που αξιοποιούν τα μέσα επικοινωνίας του Δήμου.
 • Υποστηρίζει την ανάπτυξη των μέσων αυτών με χρήση νέων τεχνολογιών.
 • Έχει την ευθύνη της διοικητικής υποστήριξης της λειτουργίας των μέσων επικοινωνίας του Δήμου.
 • Αναλαμβάνει τη μελέτη, το σχεδιασμό, την κατασκευή εσωτερικών εγκαταστάσεων και παράλληλα παρέχει υπηρεσίες επιθεώρησης και επίβλεψης των δομών των Δημοτικών Επιχειρήσεων.
 • Διαχειρίζεται, μελετά και προτείνει τις τεχνολογίες επικοινωνίας ήχου και εικόνας και υποστηρίζει την τεχνική υποδομή για την ομαλή λειτουργία των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Υποστηρίζει τις δράσεις των ΝΠΔΔ του Δήμου.
 • Διακινεί την εσωτερική αλληλογραφία.

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα - Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης - Τεχνικό Πρόγραμμα

 

Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του Δήμου Αθηναίων - ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (ΑΔΑ: ΨΚΕ0Ω6Μ-71Τ) Α.Π.: 341809/ 31-10-2016

 
 

 

 

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.