Διευθυντής:     Γαλούνης Σταμούλης

Ταχ. Δ/νση:      Ηπείρου 70 και Λιοσίων
Τηλέφωνο:       210 8217430
Fax:                  210 8217430

E-mail Δ/νσης: d.paideias@athens.gr
 
 
Η Διεύθυνση Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης αποτελείται από τα εξής τμήματα:
 
 
 
α. Τμήμα Σχεδιασμού και Οργάνωσης
Τμηματάρχης:   Γαλώνη Βασιλική
Τηλέφωνο:       213 2082925
 
 • Στο πλαίσιο του πενταετούς επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, οργανώνει πολιτικές και δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη, αγωγή και φροντίδα της παιδικής ηλικίας καθώς και την μελέτη και εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων.
 • Συμμετέχει σε διαδικασίες διαβούλευσης νομοθετικών πρωτοβουλιών, προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν τα παιδιά και οργανώνονται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς. Ενημερώνει τις υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου για τις επιπτώσεις των παραπάνω στις δραστηριότητές τους.
 • Εισηγείται τη συμμετοχή σε διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά δίκτυα ΟΤΑ που αφορούν το παιδί, σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας και Διεθνών Σχέσεων και Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.
 • Συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για τις δυνατότητες ένταξης έργων και δράσεων που αφορούν τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Σε συνεργασία με άλλες Διευθύνσεις και Νομικά Πρόσωπα του Δήμου καταρτίζει τις σχετικές προτάσεις και συνεργάζεται για την υλοποίηση τους, εφόσον ενταχθούν.
 • Εισηγείται την αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων που παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Συνεργάζεται με την αρμόδια Διεύθυνση για την επισκευή και συντήρηση τους.
 • Εισηγείται τον καθορισμό κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης λειτουργίας τους.
 • Εισηγείται για τη μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση σχολικών μονάδων, για τη στέγαση, συστέγαση ή μετεγκατάσταση αυτών, σε συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση που μελετά, αποτυπώνει και αποφαίνεται για την καταλληλότητα των κτιρίων. Σε περίπτωση συστέγασης εισηγείται την αποκλειστική χρήση ορισμένων χώρων του διδακτηρίου από κάθε σχολική μονάδα, καθώς και την κοινή χρήση των υπολοίπων χώρων και τις ώρες λειτουργίας της κάθε συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.
 • Συνεργάζεται με την αρμόδια Διεύθυνση και με τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς για υλοποίηση τυχόν αλλαγών που χρειάζονται τα σχολικά κτίρια μετά από εισήγηση των αρμοδίων οργάνων.
 • Εισηγείται προς τις Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας: α) Για κάθε θέμα που αφορά την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευσή τους, το έργο των Σχολικών Επιτροπών κ.λπ. β) Για την κατανομή των πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων και για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων.
 • Είναι αρμόδιο για την εφαρμογή πολιτικών ή συμμετοχής σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη των παιδιών.
 • Μεριμνά για την ανάπτυξη και την καλή λειτουργία των δομών και των δράσεων του Δήμου Αθηναίων για το Παιδί.
 • Εντοπίζει θέματα προς διερεύνηση σχετικά με τις ανάγκες του Παιδιού.
 • Υλοποιεί προγράμματα ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με το Παιδί.
 • Αναπτύσσει και παρακολουθεί τα προγράμματα ψυχαγωγίας, ενημέρωσης και παροχής υπηρεσιών, αναφορικά με το Παιδί.

 

β. Τμήμα Υποστήριξης και Λειτουργίας Σχολικών Μονάδων
Τμηματάρχης: Μαράκη Σοφία
Τηλέφωνο:     213 2082947, 210 8217733
Fax:               210 8217456
 
 • Τηρεί πρωτόκολλο και αρχείο όλων των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, παρακολουθεί και διεκπεραιώνει κάθε είδους γραμματειακή υποχρέωση της Διεύθυνσης.
 • Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη σύσταση των Σχολικών Επιτροπών, την τροποποίηση των συστατικών τους πράξεων, καθώς και την συγκρότηση των διοικητικών τους συμβουλίων.
 • Μεριμνά για τη συγκρότηση των Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας.
 • Εισηγείται την κατανομή του διοικητικού προσωπικού που διατίθεται για την γραμματειακή εξυπηρέτηση των Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας και των Σχολικών Επιτροπών και εποπτεύει τις εργασίες του.
 • Συνεπικουρεί στην γραμματειακή εξυπηρέτηση των Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας και των Σχολικών Επιτροπών.
 • Επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων που αφορούν τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα των σχολικών φυλάκων, των σχολικών τροχονόμων και των καθαριστών / καθαριστριών των σχολικών κτιρίων.
 • Μεριμνά για την κατανομή των σχολικών φυλάκων, των σχολικών τροχονόμων και καθαριστών / καθαριστριών των σχολικών κτιρίων ανά Σχολική Επιτροπή και σχολείο και τηρεί το σχετικό μητρώο.
 • Μεριμνά για την έκδοση μηνιαίων προγραμμάτων εργασίας και προγραμματίζει τις πάσης φύσεως άδειες, σε συνεργασία με τους γραμματείς των Δημοτικών Επιτροπών Παιδείας και των Σχολικών Επιτροπών.
 • Συγκεντρώνει τα ημερήσια δελτία εργασίας τους, συντάσσει τα σχετικά παραστατικά στοιχεία και τα αποστέλλει στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου για σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων.
 • Διενεργεί, σε συνεργασία με τους γραμματείς των Σχολικών Επιτροπών, τακτικούς και έκτακτους ελέγχους παρουσίας των σχολικών φυλάκων, σχολικών τροχονόμων και καθαριστών / καθαριστριών των σχολείων στους χώρους εργασίας τους.
 • Συγκεντρώνει στοιχεία για τις ανάγκες καθαρισμού των σχολικών μονάδων και σε περίπτωση που αυτές δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό προτείνει την πρόσληψη ατόμων με σύμβαση έργου.
 • Επιλαμβάνεται κάθε ενέργειας για την έγκαιρη απόδοση των Πιστώσεων Λειτουργικών Δαπανών και λοιπών επιχορηγήσεων στις Σχολικές Επιτροπές.
 • Παρακολουθεί και ενημερώνεται σε τακτική βάση για την πορεία του έργου των Σχολικών Επιτροπών και την κατάσταση των οικονομικών μεγεθών αυτών.
 • Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο όλες τις εισηγήσεις-αποφάσεις της Δ.Ε.Π. που αφορούν στα θέματα των Σχολικών Επιτροπών περιλαμβανομένων των απολογισμών αυτών, καθώς και κάθε εισήγηση της Δ.Ε.Π. για διοικητικό και οικονομικό έλεγχο των Σχολικών Επιτροπών.
 • Παρακολουθεί τις πιστώσεις του προϋπολογισμού όλων των Οργανικών Μονάδων της Διεύθυνσης.
 • Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο περί της έγκρισης των απολογισμών των Διοικητικών Συμβουλίων των Σχολικών Επιτροπών που αφορούν την οικονομική τους διαχείριση.
 • Τηρεί αρχείο των Οικονομικών στοιχείων Διαχείρισης ανά Σχολική Επιτροπή και Οικονομικό έτος.
 • Εγκρίνει τις μισθώσεις ιδιωτικών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης για μεταφορά προσώπων και υλικών προς κάλυψη σχολικών αναγκών.
 • Εγκρίνει την εγκατάσταση, μεταφορά ή επισκευή τηλεφωνικών συνδέσεων στα σχολεία.
 • Μεριμνά για την έκδοση βεβαίωσης προς την Περιφέρεια όσον αφορά την δυνατότητα διάθεσης των μεταφορικών μέσων του Δήμου για την μεταφορά των μαθητών.
 • Εισηγείται προς τις Δημοτικές Επιτροπές Παιδείας (Δ.Ε.Π.) για την έγκριση των αποφάσεων των Σχολικών Επιτροπών που αναφέρονται στην προμήθεια ειδών εξοπλισμού και εποπτικών μέσων για τα σχολεία.
 • Συνεργάζεται με την Διεύθυνση Προμηθειών και τις Σχολικές Επιτροπές για την καταγραφή των αναγκών των Σχολικών Μονάδων, για την ένταξή τους στο ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών του Δήμου ή για την απευθείας διεξαγωγή τους από τις Σχολικές Επιτροπές με βάση τη νομοθεσία.
 • Μεριμνά για α) την προετοιμασία της διαγωνιστικής διαδικασίας, β) την αποστολή στη Διεύθυνση Προμηθειών των δικαιολογητικών για τη διενέργεια του διαγωνισμού, γ) την αποστολή των παραστατικών για την πληρωμή της δαπάνης κλπ., για τη προμήθεια υλικών καθαριότητας, φαρμακευτικού και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού, πετρελαίου θέρμανσης κλπ. για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων του Δήμου και για τη σίτιση μαθητών, μουσικών και καλλιτεχνικών Γυμνασίων και Λυκείων.

 

γ. Τμήμα Διά Βίου Μάθησης
Τμηματάρχης: Μπακοβασίλη Ροδάνθη
Τηλέφωνο:      213 2082924 και 213 2082923

 

 • Καταρτίζει και εφαρμόζει, στο πλαίσιο του πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου, το Τοπικό Πρόγραμμα Δ.Β.Μ. Το τοπικό πρόγραμμα δια βίου μάθησης περιλαμβάνει ιδίως, προγράμματα ή δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικότερα δράσεις εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής δια βίου μάθησης σε τοπικό επίπεδο.
 • Συμμετέχει στο εθνικό δίκτυο Δ.Β.Μ. και στην οργάνωση του συστήματος διοίκησης της Δ.Β.Μ.
 • Συγκροτεί και διαχειρίζεται το Μητρώο Φορέων Δ.Β.Μ. και εισηγείται τη συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης και Έγκρισης των Φορέων Δ.Β.Μ. προκειμένου να συμπεριληφθούν στο Μητρώο.
 • Σχεδιάζει προγράμματα δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα οποία υλοποιούνται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου (ΚΕΚΔΑ) και τον ΟΠΑΝΔΑ.
 • Διαχειρίζεται το αρχείο και την περιουσία της Ν.Ε.Λ.Ε.
 • Εισηγείται την ίδρυση κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών.
 • Εισηγείται την ίδρυση πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.
 • Η λειτουργία των κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και των πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής αναλαμβάνεται από το Τμήμα ή ανατίθεται στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου, εφόσον περιλαμβάνεται στη συστατική τους πράξη ή στο καταστατικό τους.
 • Σχεδιάζει, οργανώνει και υποστηρίζει την υλοποίηση όλων των προγραμμάτων μετασχολικών δραστηριοτήτων (εκπαιδευτικών, ψυχαγωγικών, πολιτιστικών, αθλητικών κ.α.) για όλους τους μαθητές των σχολείων, αλλά και γενικότερα δραστηριοτήτων και δράσεων σε επίπεδο γειτονιάς που θα απευθύνονται στους πολίτες της κάθε τοπικής κοινότητας σε συνεργασία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά με Συλλόγους και Ενώσεις γονέων, Τοπικούς Φορείς κ.λ.π.
 • Ενημερώνεται για τις δυνατότητες ένταξης προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν τις αρμοδιότητες του Τμήματος σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Καταρτίζει τις σχετικές προτάσεις και μεριμνά για την υλοποίηση τους, εφόσον ενταχθούν, σε συνεργασία με τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.
 • Εισηγείται για την διάθεση των διδακτηρίων για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Εισηγείται για τη διοργάνωση συναυλιών ή άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων για τους μαθητές, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Μεριμνά για τη λειτουργία Κοινωνικού Φροντιστηρίου που στηρίζεται στην εθελοντική προσφορά εκπαιδευτικών προκειμένου να παρέχονται δωρεάν μαθήματα σε μαθητές, είτε άμεσα είτε μέσω της εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης.

 
δ. Τμήμα Αδειοδοτήσεων - Ελέγχων
Τμηματάρχης: Δαναλάτου Ραχήλ
Τηλέφωνο:   210 8224947, 210 8210647
Fax:             210 8224947
 
 • Χορηγεί άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυμάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες, καθώς και σε συλλόγους ή σωματεία, που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς.
 • Ασκεί ελέγχους και εποπτεύει τα ιδρύματα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί) και έχει την ευθύνη λειτουργίας των παιδικών εξοχών.
 • Εισηγείται τον διορισμό των μελών διοικητικών συμβουλίων, εποπτεύει και ρυθμίζει θέματα λειτουργίας των ιδρυμάτων προστασίας και αγωγής οικογένειας του παιδιού (όπως Κέντρα Παιδικής Μέριμνας, Παιδικοί Σταθμοί, Παιδικές Εξοχές, παραρτήματα ΠΙΚΠΑ και ΚΕΠΕΠ).
 • Χορηγεί άδειες ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών και εποπτεύει την εφαρμογή τους.
 • Ασκεί εποπτεία και έλεγχο στους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων.
 • Εισηγείται το διορισμό και αντικαθιστά διοικητές των ιδρυμάτων, που χορηγούν υποτροφίες, εφόσον έχουν τοπική σημασία.
 • Μεριμνά για την επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και κηδεμόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αμελούν για την τακτική φοίτησή τους.
 • Μεριμνά για τη διακοπή μαθημάτων, λόγω έκτακτων συνθηκών ή επιδημικής νόσου, στα σχολεία εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. 

 

ε. Τμήμα Παιδικών Εξοχών
Τμηματάρχης: Νόνικας Δημήτριος
Τηλέφωνο:     210 5277562, 210 5277557, 2105277528
 
 • Καταρτίζει και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τον κανονισμό λειτουργίας τους.
 • Προγραμματίζει τις κατασκηνωτικές περιόδους και καθορίζει τη δυναμικότητά τους (παιδιά, ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ, κ.λπ.).
 • Διεκπεραιώνει την διαδικασία εγγραφών των συμμετεχόντων.
 • Ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις λειτουργικές ανάγκες, τις επισκευές συντήρησης κτιρίων και εξοπλισμού, τη συντήρηση του πρασίνου και γενικά για όλα τα θέματα που αφορούν την ομαλή και ασφαλή λειτουργία τους. Παρακολουθεί την υλοποίηση των σχετικών έργων και προμηθειών.
 • Μεριμνά για την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού (αριθμός και ειδικότητες), σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • Διερευνά τις δυνατότητες ένταξης έργων και δράσεων σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, σε συνεργασία με το Τμήμα σχεδιασμού και Οργάνωσης.
 • Προγραμματίζει, οργανώνει και υλοποιεί ψυχαγωγικές, πολιτιστικές, αθλητικές κ.λπ. εκδηλώσεις, καθώς και επιμορφωτικές δράσεις για τους συμμετέχοντες. Σχεδιάζει και υλοποιεί παιδαγωγικά προγράμματα για τα παιδιά, σε συνεργασία με τα νομικά πρόσωπα του Δήμου, με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
 • Μεριμνά για τη λειτουργία του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής που βρίσκεται στις Παιδικές Εξοχές.
 • Υποβάλει προτάσεις για την περαιτέρω αξιοποίηση των παιδικών εξοχών, σε συνεργασία με τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου καθώς και άλλους δημοτικούς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

 

 

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.