Διευθυντής: Νεμπεγλεριώτης Ευάγγελος

Ταχ. Δ/νση: Θηβών & Κοτυόρων, 184 54 Νίκαια

Τηλέφωνο: 210 5612357 
Φαξ: 210 5694440, 210 9247641

E-mail Δ/νσης: koimitiria@cityofathens.gr

 

Η Διεύθυνση Κοιμητηρίων αποτελείται από τα εξής τμήματα:

α. Τμήμα Α΄ Κοιμητηρίου

β. Τμήμα Β΄ Κοιμητηρίου

γ. Τμήμα Διοίκησης, Οργάνωσης & Λειτουργίας Γ΄ Κοιμητηρίου

δ. Τμήμα Εποπτείας & Επιμέλειας Χώρων Γ΄ Κοιμητηρίου

 

 

α. Τμήμα Α΄ Κοιμητηρίου

Τμηματάρχης: Μήτσης Νικόλαος

Τηλέφωνο: 210 9247641
Φαξ: 210 9247641 
Τηλέφωνο Γραμματείας: 210 9224228
Τηλέφωνο Κοινού: 210 9236720, 210 9236118

E-mail: a.koimitirio@cityofathens.gr

 • Έχει την ευθύνη της ομαλής λειτουργίας του Α΄ Κοιμητηρίου, της διάρθρωσης του διοικητικού και λοιπού προσωπικού και πιστής τήρησης του κανονισμού λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων.
 • Τηρεί αρχείο τάφων παρακολουθώντας κάθε μεταβολή.
 • Εκδίδει τις άδειες τάφων και τις άδειες δόμησης ταφικών μνημείων και ελέγχει τη σωστή εφαρμογή τους ύστερα από έγκριση της Επιτροπής Προστασίας Ταφικών Μνημείων (ΕΠ.ΤΑ.Μ.).
 • Επιμελείται την κατάρτιση βεβαιωτικών καταλόγων εσόδων του κοιμητηρίου.
 • Βεβαιώνει, τα τέλη και δικαιώματα από αφή κανδηλιών, δόμηση οικογενειακών τάφων και τριετή χρήση, φύλαξη οστών, παραμονή νεκρών στο νεκροθάλαμο και ψυκτικό θάλαμο, τέλεση κηδειών και μνημόσυνων, παρατάσεις ταφών εκταφών, διάθεση κεριού σύμφωνα με τον προβλεπόμενο ισχύοντα κανονισμό και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, και εν συνεχεία ενημερώνει το διπλογραφικό σύστημα στη Δ/νση Οικονομικών.
 • Συντάσσει καταλόγους των τελών για τη φύλαξη και την καθαριότητα των οικογενειακών τάφων και τελών οστεοφυλακίων τις οποίες διαβιβάζει για τη σύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων στο τμήμα Τελών Διαφημίσεων, λοιπών τελών επιτηδευματιών και Φορολογικών διαφορών της Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων.
 • Εισηγείται στη Δ/νση κάθε μέτρο που θα πρέπει να ληφθεί για την αρτιότερη λειτουργία του κοιμητηρίου.
 • Παρακολουθεί τη δόμηση των τάφων σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό των κοιμητηρίων.
 • Προγραμματίζει και προτείνει τη χάραξη νέων τάφων.
 • Εισηγείται στις Τεχνικές Υπηρεσίες νέα έργα υποδομής και συντήρησης τα οποία κρίνονται αναγκαία.
 • Έχει τη γενικότερη ευθύνη επιμέλειας των χώρων του κοιμητηρίου (καθαριότητα, πράσινο κ.λπ.) σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νση Καθαριότητας, Δ/νση Πρασίνου κ.λπ.).
 • Μεριμνά γενικά για το εργατοτεχνικό προσωπικό των χώρων και φροντίζει για την τήρηση ευταξίας και κοσμιότητας στα κοιμητήρια και στα γραφεία.

 

β. Τμήμα Β΄ Κοιμητηρίου

Τμηματάρχης: Λώλη Ελένη

Ταχ. Δ/νση: Ηρακλείου και Τραλλέων, 111 42 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 2920531 
Φαξ: 210 2920531
Τηλέφωνο Κοινού: 210 2911763, 210 2931266

E-mail: b.koimitirio@cityofathens.gr

 • Έχει την ευθύνη της ομαλής λειτουργίας του Β΄ Κοιμητηρίου, της διάρθρωσης του διοικητικού και λοιπού προσωπικού και πιστής τήρησης του κανονισμού λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων.
 • Τηρεί αρχείο τάφων παρακολουθώντας κάθε μεταβολή.
 • Εκδίδει τις άδειες τάφων και τις άδειες δόμησης ταφικών μνημείων και ελέγχει τη σωστή εφαρμογή τους ύστερα από έγκριση της Επιτροπής Προστασίας Ταφικών Μνημείων (ΕΠ.ΤΑ.Μ.).
 • Επιμελείται την έγκαιρη κατάρτιση βεβαιωτικών καταλόγων εσόδων του κοιμητηρίου.
 • Βεβαιώνει, τα τέλη και δικαιώματα από αφή κανδηλιών, δόμηση οικογενειακών τάφων και τριετή χρήση, φύλαξη οστών, παραμονή νεκρών στο νεκροθάλαμο και ψυκτικό θάλαμο, τέλεση κηδειών και μνημόσυνων, παρατάσεις ταφών εκταφών, διάθεση κεριού σύμφωνα με τον προβλεπόμενο ισχύοντα κανονισμό και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, και εν συνεχεία ενημερώνει το διπλογραφικό σύστημα στη Δ/νση Οικονομικών.
 • Συντάσσει καταλόγους των τελών για τη φύλαξη και την καθαριότητα των οικογενειακών τάφων και τελών οστεοφυλακίων τις οποίες διαβιβάζει για τη σύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων στο τμήμα Τελών Διαφημίσεων, λοιπών τελών επιτηδευματιών και Φορολογικών διαφορών της Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων.
 • Εισηγείται στη Δ/νση κάθε μέτρο που θα πρέπει να ληφθεί για την αρτιότερη λειτουργία του κοιμητηρίου.
 • Παρακολουθεί τη δόμηση των τάφων σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό των κοιμητηρίων.
 • Προγραμματίζει και προτείνει τη χάραξη νέων τάφων.
 • Εισηγείται στις Τεχνικές Υπηρεσίες νέα έργα υποδομής τα οποία και κρίνονται απαραίτητα, επίσης εισηγείται έργα συντήρησης.
 • Έχει τη γενικότερη ευθύνη επιμέλειας των χώρων του κοιμητηρίου (καθαριότητα, πράσινο, κ.λπ.) σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νση Καθαριότητας, Δ/νση Πρασίνου κ.λπ.).
 • Μεριμνά γενικά για το εργατοτεχνικό προσωπικό των χώρων και φροντίζει για την τήρηση απόλυτης ευταξίας και κοσμιότητας στα κοιμητήρια και στα γραφεία.

 

γ. Τμήμα Διοίκησης, Οργάνωσης & Λειτουργίας Γ΄ Κοιμητηρίου

Τμηματάρχης: Γούλας Κωνσταντίνος

Ταχ. Δ/νση: Θηβών και Κοτυόρων, 18 454 Νίκαια
Τηλέφωνο: 210 5694440 
Φαξ: 210 5694440
Τηλέφωνο Κοινού: 210 5612206, 210 5452921, 210 5696539

E-mail: c.koimitirio@cityofathens.gr

 • Έχει την ευθύνη της ομαλής λειτουργίας του Γ΄ Κοιμητηρίου, της διάρθρωσης του διοικητικού και λοιπού προσωπικού και πιστής τήρησης του κανονισμού λειτουργίας των Δημοτικών Κοιμητηρίων.
 • Τηρεί αρχείο τάφων παρακολουθώντας κάθε μεταβολή.
 • Εκδίδει τις άδειες τάφων και τις άδειες δόμησης ταφικών μνημείων και ελέγχει τη σωστή εφαρμογή τους ύστερα από έγκριση της Επιτροπής Προστασίας Ταφικών Μνημείων (ΕΠ.ΤΑ.Μ.).
 • Επιμελείται την έγκαιρη κατάρτιση βεβαιωτικών καταλόγων εσόδων του κοιμητηρίου.
 • Βεβαιώνει, τα τέλη και δικαιώματα από αφή κανδηλιών, δόμηση οικογενειακών τάφων και τριετή χρήση, φύλαξη οστών, παραμονή νεκρών στο νεκροθάλαμο και ψυκτικό θάλαμο, τέλεση κηδειών και μνημόσυνων, παρατάσεις ταφών εκταφών, διάθεση κεριού σύμφωνα με τον προβλεπόμενο ισχύοντα κανονισμό και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, και εν συνεχεία ενημερώνει το διπλογραφικό σύστημα στη Δ/νση Οικονομικών.
 • Συντάσσει καταλόγους των τελών για τη φύλαξη και την καθαριότητα των οικογενειακών τάφων και τελών οστεοφυλακίων τις οποίες διαβιβάζει για τη σύνταξη βεβαιωτικών καταλόγων στο τμήμα Τελών Διαφημίσεων, λοιπών τελών επιτηδευματιών και Φορολογικών διαφορών της Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων.
 • Εισηγείται στη Δ/νση κάθε μέτρο που θα πρέπει να ληφθεί για την αρτιότερη λειτουργία του κοιμητηρίου. 

 

δ. Τμήμα Εποπτείας & Επιμέλειας Χώρων Γ΄ Κοιμητηρίου

Τμηματάρχης: Αλεξόπουλος Παναγιώτης

Ταχ. Δ/νση: Θηβών και Κοτυόρων, 18 454 Νίκαια

Τηλέφωνο: 210 5444350
Φαξ: 210 5444773

E-mail: epopteia.ckoim@cityofathens.gr

 • Παρακολουθεί τη δόμηση των τάφων και των ταφικών μνημείων σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό των κοιμητηρίων.
 • Προγραμματίζει και προτείνει τη χάραξη νέων τάφων.
 • Εισηγείται στις Τεχνικές Υπηρεσίες νέα έργα υποδομής και συντήρησης τα οποία κρίνονται αναγκαία.
 • Έχει τη γενικότερη ευθύνη επιμέλειας των χώρων του κοιμητηρίου (καθαριότητα, πράσινο, κ.λπ.) σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες (Δ/νση Καθαριότητας, Δ/νση Πρασίνου, κ.λπ.).
 • Μεριμνά γενικά για το εργατοτεχνικό προσωπικό των χώρων και φροντίζει για την τήρηση ευταξίας και κοσμιότητας στα κοιμητήρια και στα γραφεία.
 • Κινεί τις διαδικασίες προμήθειας κεριών και ειδών συντήρησης και αφής κανδηλίων (σογιέλαιο κλπ) καθώς και τις διαδικασίες έγκρισης πίστωσης για τη διενέργεια διαγωνισμού, μέσω της Δ/νσης Προμηθειών και Αποθηκών.  

 

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.