Διευθυντής: Νεμπεγλεριώτης Ευάγγελος
Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 88, 2ος όροφος, 106 78, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3836522
Τηλέφωνο Γραμματείας: 210 3836871
Φαξ Γραμματείας: 210 3836572
   
E-mail Δ/νσης: d.kep@athens.gr
 
 
Στα λειτουργούντα κατά κοινότητα Κ.Ε.Π. ο Δήμαρχος ορίζει με απόφασή του, τους υπευθύνους.
 
 
Η Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) αποτελείται από τα εξής τμήματα:
 
 
 
α. Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Τμηματάρχης: Παπαχαραλάμπους Δημήτριος
Τηλέφωνο: 210 3303075
E-mail: t.exipiretisi.politon@athens.gr

  

 • Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για την διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων.
 • Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών, για την διεκπεραίωση υποθέσεων τους από τις Υπηρεσίες του Δημοσίου, τα στοιχεία των οποίων καταχωρίζει σε ειδικό Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο.
 • Διαθέτει για διευκόλυνση των δημοτών έντυπα αιτήσεων κατά το άρθρο 3 παράγραφος 3 του κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999).
 • Ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων των πολιτών και σε περίπτωση που για την διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά -και δεν υποβάλλονται μαζί με την αίτηση- το ΚΕΠ τα αναζητά και τα παραλαμβάνει με οποιονδήποτε δόκιμο τρόπο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, μετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.
 • Διαβιβάζει άμεσα τους πλήρεις φακέλους των υποθέσεων των πολιτών, στην αρμόδια για την διεκπεραίωση τους Υπηρεσία, με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο.
 • Το τελικό έγγραφο αποστέλλεται από την αρμόδια Υπηρεσία και πάλι στο Κ.Ε.Π. υποβολής της αρχικής αίτησης, από το οποίο το παραλαμβάνει ο πολίτης ή του αποστέλλεται από το Κ.Ε.Π στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί με συστημένη επιστολή και με αντικαταβολή.
 • Ακολούθως φροντίζει για την έγκαιρη ενημέρωση του πολίτη αναφορικά με την διεκπεραίωση του αιτήματός του, καθώς και για την επίδοση του τελικού διοικητικού εγγράφου στον ενδιαφερόμενο από το Παράρτημα υποβολής της αρχικής αίτησης.
 • Επιπλέον τα Κ.Ε.Π. παρέχουν και τις εξής υπηρεσίες:
 • Επικύρωση διοικητικών εγγράφων
 • Θεώρηση γνησίου υπογραφής
 • Διεκπεραιώνει κάθε διοικητική διαδικασία που περιγράφεται στις κοινές αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, και του κατά την περίπτωση αρμοδίου Υπουργού που εκδίδονται κάθε φορά με τα αντίστοιχα έντυπα που θα χρησιμοποιούνται.
 • Φέρει την ευθύνη διοικητικής υποστήριξης, οργάνωσης και λειτουργίας των Σημείων Εξυπηρέτησης του Δημότη (Σ.Ε.Δ) το προσωπικό των οποίων διενεργεί την επαφή των δημοτών με τις Υπηρεσίες του Δήμου. Ειδικότερα κάθε ένα από τα Σ.Ε.Δ. έχει την ευθύνη των παρακάτω αρμοδιοτήτων: 
 • Παραλαμβάνει αιτήσεις δημοτών για υπηρεσίες που παρέχονται από τα Σ.Ε.Δ.
 • Ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται με τις αιτήσεις, λαμβάνοντας υπόψη και την αυτεπάγγελτη αναζήτηση αυτών.
 • Πρωτοκολλεί ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και παραδίδει στο δημότη απόδειξη κατάθεσης.
 • Προωθεί τις αιτήσεις στις καθ’ ύλη αρμόδιες υπηρεσίες φέροντας την ευθύνη της άμεσης διαβίβασής τους μέσω του Τμήματος Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου της Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Διοίκησης.
 • Φροντίζει για την εμπρόθεσμη παραλαβή των απαντήσεων από τις Υπηρεσίες και τις παραδίδει στους δημότες.
 • Ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τυχόν εκκρεμότητες.
 • Αντιμετωπίζει δυσλειτουργίες που ενδέχεται να ανακύψουν κατά την διεκπεραίωση των υποθέσεων των δημοτών.
 • Συνεργάζεται με το σύνολο των Διευθύνσεων του Δήμου συμβάλλοντας καθοριστικά στην αποσυμφόρηση των αρμοδίων πρωτογενών Υπηρεσιών.
 • Επιλαμβάνεται της διεκπεραίωσης πληθώρας υποθέσεων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας, όπως: Χορήγηση επιδομάτων σε διάφορες κατηγορίες δικαιούχων (βαριά ανάπηρους, τυφλούς, πάσχοντες από αιμολυτική αναιμία κ.ά.),Θεωρήσεις βιβλιαρίων ανασφαλίστων.
 • Χορηγεί Βεβαιώσεις Μόνιμης Κατοικίας.
 • Διεκπεραιώνει το σύνολο σχεδόν των υποθέσεων της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης.
 • Διαβιβάζει της αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας, προκειμένου να εκδοθεί:  Κάρτα Δακτυλίου και Κάρτα Μονίμου κατοίκου.
 • Προβαίνει στη διαβίβαση των δικαιολογητικών για προέγκριση αδειών θεάτρων, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ψυχαγωγικών παιγνίων κ.ά.
 • Εκτελεί επικυρώσεις ακριβών φωτοαντιγράφων και θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής.

 

 
β. Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης
Τμηματάρχης: Φεραδούρου Αναστασία
Τηλέφωνο: 210 3836871
E-mail:  t.esoterikis.antapokrisis@athens.gr

 

 • Παραλαμβάνει αιτήσεις πολιτών που αποστέλλονται από τα Κ.Ε.Π. η διεκπεραίωση των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου.
 • Προωθεί τα αιτήματα στις αρμόδιες για την διεκπεραίωση τους Υπηρεσίες.
 • Παρακολουθεί την διαδικασία διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόμιμων χρονικών προθεσμιών.
 • Παραλαμβάνει το σχετικό έγγραφο και το αποστέλλει στο Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής της αίτησης.
 • Τηρεί τα σχετικά με την διακίνηση των ανωτέρω αναφερόμενων αιτήσεων πολιτών στατιστικά στοιχεία.
 • Επιλαμβάνεται της επικοινωνίας με τις αρμόδιες Διευθύνσεις για την αποκατάσταση των τεχνικών προβλημάτων καθώς και για τη συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων των Παραρτημάτων.
 • Εποπτεύει την τήρηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης με την Δ.Α.Ε.Μ. ΑΕ.
 • Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών υπηρεσιών.
 • Ελέγχει την τήρηση της νομιμότητας στο σύνολο των διοικητικών πράξεων.

 
γ. Τμήμα Εξωτερικών Εφαρμογών
Τμηματάρχης: Γούλας Κωνσταντίνος
Τηλέφωνο: 210 3836871
E-mail:  t.exoterikon.efarmogon@athens.gr

 

 • Εποπτεύει το σύνολο των υποθέσεων που εντάσσονται στο πεδίο των “Εξωτερικών Εφαρμογών” της ηλεκτρονικής εφαρμογής ermis.
 • Επιλαμβάνεται της ένταξης των νέων διαδικασιών στα Κ.Ε.Π.
 • Επικοινωνεί με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, προάγοντας την απρόσκοπτη λειτουργία του συνόλου των ηλεκτρονικών εφαρμογών.
 • Παρεμβαίνει σε περιπτώσεις που λόγω ένταξης νέων διαδικασιών προκύπτουν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των Κ.Ε.Π.
 • Διευθετεί όσες δυσλειτουργίες προκύπτουν σχετικά με νεοεισαχθείσες διαδικασίες.
 • Επιλαμβάνεται της ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τις ψηφιακές εφαρμογές της Δημόσιας Διοίκησης ( ψηφιακή υπογραφή, ψηφιακά πιστοποιητικά κ.τ.λ )
 • Χορηγεί ηλεκτρονικά παράβολα και αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας.

 

 

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.