Διευθύντρια: Μπούρη Βασιλική
Ταχ.Διεύθυνση: Αθηνάς 63
Τηλ.Γραμματείας: 210 3722173
   
E-mail Δ/νσης: d.ast.katastasis@athens.gr

 

Δείτε εδώ αιτήσεις και οδηγίες-δικαιολογητικά της Δ/νσης.

 
 

Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης αποτελείται από τα εξής τμήματα:

α. Τμήμα Μητρώου Αρρένων

β. Τμήμα Ιθαγένειας, Δημοτολογίου & Εκλογικών Καταλόγων

γ. Τμήμα Έκδοσης Πιστοποιητικών & Εξυπηρέτησης Κ.Ε.Π - ΣΕΔ

δ. Τμήμα Γεννήσεων

ε. Τμήμα Γάμων - Θανάτων

στ. Τμήμα Πολιτικών Γάμων

 

 

α. Τμήμα Μητρώου Αρρένων

Τμηματάρχης: Κοντού Αικατερίνη
Τηλέφωνα: 210 3722115-119
E-mail: t.mitroou.arrenon@athens.gr

 

 • Συντάσσει ετήσιο μητρώο αρρένων.
 • Εγγράφει αδήλωτα τέκνα.
 • Εγγράφει αλλοδαπούς που αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια .
 • Διαγράφει δημότες σε περίπτωση θανάτου, απώλειας της Ελληνικής Ιθαγένειας, ανυπαρξίας και απόκτησης ξένης ιθαγένειας.
 • Διορθώνει επώνυμα, κύρια ονόματα, πατρώνυμα, μητρώνυμα, τόπο γεννήσεως, ληξιαρχικά στοιχεία έτους κ.λπ. και αλλάζει στοιχεία λόγω υιοθεσίας.
 • Εγγράφει αυτούς που διαμένουν στην διοικητική περιφέρεια του Δήμου.
 • Εκδίδει πιστοποιητικά κάθε τύπου από στοιχεία του Μητρώου αρρένων.
 • Αρχειοθετεί και βιβλιοδετεί αποφάσεις επί εγγραφών και γενικών μεταβολών στα ετήσια μητρώα.
 • Αποστέλλει Πιστοποιητικά Μητρώου Αρρένων μετά από αυτεπάγγελτη αναζήτηση.

 

Αρχή Σελίδας

 

β. Τμήμα Ιθαγένειας, Δημοτολογίου και Εκλογικών Καταλόγων

Τμηματάρχης: Τσιχριτζή Αμαλία
Τηλέφωνα: 210 3722102 (Τμηματάρχης), 210 3722108, 210 3722071, 210 3722103, 210 3722114, 210 3722112, 210 3722160
E-mail: t.ith.dimotologiou@athens.gr

 

 • Εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις με βάση το σύστημα Δημοτολογίου «Εθνικό Δημοτολόγιο», με τις μεταβολές Δημοτολογίου (διαγραφές λόγω θανάτου, διορθώσεις ηλικιών, αλλαγή στοιχείων, συμπλήρωση στοιχείων που λείπουν, εγγραφή αδήλωτων, εξωγάμων κλπ.)
 • Περαιώνει τις μεταδημοτεύσεις από άλλους Δήμους.
 • Συντάσσει και ενημερώνει τα τηρούμενα βιβλία δημοτολογίου, καθώς και συμπληρώνει - ανανεώνει τις τηρούμενες κάρτες δημοτολογίου.
 • Εγγράφει δημότες λόγω απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας και διαγράφει αυτούς λόγω απώλειάς της.
 • Δέχεται την υποβολή Δήλωσης Πολιτογράφησης των αλλογενών αλλοδαπών, οι οποίοι είναι κάτοικοι του Δήμου και επιθυμούν να πολιτογραφηθούν ως Έλληνες.
 • Εγγράφει στο Δημοτολόγιο με απόφαση Δημάρχου τα ανήλικα τέκνα πολιτογραφημένων, αναγνωρισθέντων τέκνων, υιοθετημένων τέκνων
 • Επικοινωνεί με τα ελληνικά Προξενεία και διεκπεραιώνει δημοτολογικά θέματα Ελλήνων Εξωτερικού.
 • Εφαρμόζει την κείμενη νομοθεσία σε ό,τι αφορά την πρόσληψη ή αλλαγή επωνύμου καθώς και την πρόσληψη πατρωνύμου και μητρωνύμου παιδιών που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων.
 • Εξελληνίζει το ονοματεπώνυμο Ελλήνων Εξωτερικού, ομογενών που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια καθώς και παλιννοστούντων ομογενών που έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
 • Προβαίνει στη σύνταξη και δίμηνη ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων και την αποστολή τους σε ηλεκτρονική μορφή στο ΥΠΕΣ.
 • Επιλύει τις διπλοεγγραφές των εκλογικών καταλόγων και τοποθετεί τους δημότες σε εκλογικά διαμερίσματα.
 
 
 

γ. Τμήμα Έκδοσης Πιστοποιητικών και Εξυπηρέτησης Κ.Ε.Π - ΣΕΔ

Τμηματάρχης: Καγιά - Παναγοπούλου Αμαλία 
Τηλέφωνα: 210 3722067 (Τμηματάρχης), 210 3722062, 210 3722064 έως 069, 210 3722122, 210 3722083
E-mail: t.ekd.pistopoiitikon@athens.gr

 

 • Επιμελείται την έκδοση πιστοποιητικών γέννησης, οικογενειακής κατάστασης και εγγυτέρων συγγενών.
 • Τηρεί και διαφυλάττει τα βιβλία καταχώρισης εκδοθέντων πιστοποιητικών εγγυτέρων συγγενών.
 • Τηρεί αρχείο εκδοθέντων πιστοποιητικών εγγυτέρων συγγενών καθώς και των σχετικών δικαιολογητικών.
 • Επιμελείται την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των πάσης φύσεως πιστοποιητικών και ληξιαρχικών πράξεων.
 • Επιμελείται την έκδοση πιστοποιητικών και ληξιαρχικών πράξεων της αντίστοιχης γραμμής του Ο.Τ.Ε.
 • Εξυπηρετεί τα Κ.Ε.Π. - Σ.Ε.Δ.
 • Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της Διεύθυνσης, τηρεί το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και το αρχείο αλληλογραφίας της Διεύθυνσης.
 • Εκδίδει το ημερήσιο παρουσιολόγιο και διαχειρίζεται τις αιτήσεις των πάσης φύσεως αδειών των εργαζομένων μετά την υπογραφή τους από τον αρμόδιο προϊστάμενο.
 • Παρέχει διοικητική υποστήριξη στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης και συντάσσει έγγραφα που αφορούν τη γραμματεία της Διεύθυνσης.
 
 
 

δ. Τμήμα Γεννήσεων

Τμηματάρχης: Δασκαλάκη Ανδριάνα
Τηλέφωνα: 210 5277987 (Τμηματάρχης), 210 5277934, 2105277939, 210 5277940, 210 5277974, 210 5277990, 210 5277985
E-mail: t.genniseon@athens.gr

 

 • Καταχωρίζει στα ληξιαρχικά βιβλία τις ληξιαρχικές πράξεις που συντάσσονται σύμφωνα με το νόμο και οι οποίες έχουν αντικείμενο τη βεβαίωση γέννησης του φυσικού προσώπου.
 • Καταχωρίζει τις διορθώσεις, προσθήκες, σημειώσεις και γενικά μεταβολές στις παραπάνω ληξιαρχικές πράξεις.
 • Καταχωρίζει τις οικείες πράξεις στα βιβλία εκθέσεων.
 • Τηρεί και διαφυλάττει τα ληξιαρχικά βιβλία γεννήσεων, μεταβολών, εκθέσεων στο διηνεκές.
 • Εκδίδει αποσπάσματα από τις ληξιαρχικές πράξεις που είναι καταχωρισμένες στα ληξιαρχικά βιβλία.
 • Αποστέλλει ληξιαρχικές πράξεις γέννησης μετά από αυτεπάγγελτη αναζήτηση και χορηγεί αρνητική βεβαίωση για μη ύπαρξη ληξιαρχικής πράξης.
 
 
 

ε. Τμήμα Γάμων - Θανάτων

Τμηματάρχης: Φρανσέ Αλέγρη
Τηλέφωνα: 210 5277966 (Τμηματάρχης)
  Για γάμους:       210 5277971, 210 5277946, 210 5277964, 210 5277965, 210 5277967
  Για θανάτους:    210 5277942, 210 5277945, 210 5277933
E-mail: t.gamon.thanaton@athens.gr

 

 • Καταχωρίζει στα ληξιαρχικά βιβλία τις ληξιαρχικές πράξεις που συντάσσονται σύμφωνα με το νόμο και οι οποίες έχουν αντικείμενο τη βεβαίωση γάμου, συμφώνου συμβίωσης και θανάτου του φυσικού προσώπου.
 • Καταχωρίζει τις διορθώσεις, προσθήκες, σημειώσεις και μεταβολές στις παραπάνω ληξιαρχικές πράξεις.
 • Καταχωρίζει τις οικείες πράξεις στα βιβλία εκθέσεων.
 • Τηρεί και διαφυλάττει τα ληξιαρχικά βιβλία γάμων, συμφώνου συμβίωσης  και θανάτου, μεταβολών, εκθέσεων στο διηνεκές.
 • Τηρεί τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη των ληξιαρχικών πράξεων για πέντε χρόνια (Π.Δ. 480/1985).
 • Εκδίδει αποσπάσματα από τις ληξιαρχικές πράξεις που είναι καταχωρισμένες στα ληξιαρχικά βιβλία.
 • Αποστέλλει ληξιαρχικές πράξεις γάμων – θανάτων και συμφώνων συμβίωσης μετά από αυτεπάγγελτη αναζήτηση και χορηγεί αρνητική βεβαίωση για μη ύπαρξη ληξιαρχικής πράξης.
 
 
 

στ. Τμήμα Πολιτικών Γάμων

Τμηματάρχης: Τσιμπλιάρη Βασιλική
Γραμματεία: 2ος όροφος
Τηλέφωνα: 210 3722165, 210 3722167
Τόπος τέλεσης: Αθηνάς 63, 1ος όροφος
E-mail:  t.politikon.gamon@athens.gr

 

 • Εκδίδει άδειες γάμου
 • Καταχωρίζει τις άδειες στο ειδικό βιβλίο αδειών γάμου.
 • Προσδιορίζει την ημερομηνία του γάμου.
 • Συντάσσει την δήλωση πολιτικού γάμου στο προβλεπόμενο βιβλίο που υπογράφεται από τον Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο, το ζευγάρι και τους μάρτυρες.
 • Συντάσσει την πράξη προσδιορισμού επωνύμου των τέκνων και καταχωρίζει στα βιβλία τέλεσης γάμου και στα αλφαβητικά ευρετήρια.
 • Οργανώνει και συμμετέχει στην τέλεση των γάμων
 • Παραδίδει στους νεόνυμφους τη «Δήλωση τέλεσης Πολιτικού Γάμου»

 

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.