Διευθύντρια: Χαλβατζά Ελένη

Ταχ. Δ/νση: Λιοσίων 22, 104 38, Αθήνα 

Τηλέφωνο: 210 5277559, 210 5277560, 210 5277561 

Φαξ: 210 5278136 

E-mail Δ/νσης: d.anth.dyn@athens.gr

 

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελείται από τα εξής τμήματα:

 
 
α. Τμήμα Μόνιμου Προσωπικού
Τμηματάρχης: Αθανίτης Βύρων
Τηλέφωνο: 210 5277448
Φαξ: 210 5278061

E-mail: t.mon.pros@athens.gr

 
Είναι επιφορτισμένο με τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τον κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων και τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ειδικότερα:
 • Τηρεί και ενημερώνει καθημερινά με όλες τις μεταβολές τα Μητρώα, τους ατομικούς υπηρεσιακούς φακέλους των μονίμων υπαλλήλων.
 • Τηρεί το ηλεκτρονικό αρχείο που αφορά τους μονίμους υπαλλήλους με ενημέρωση του προγράμματος CRT.
 • Συντάσσει σύμφωνα με τον νόμο τις καταστάσεις των υπαλλήλων (πίνακες αρχαιότητας).
 • Μεριμνά για την απονομή της σύνταξης στους μονίμους υπαλλήλους τόσο από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους όσο και από το ΙΚΑ.
 • Παρακολουθεί τις μεταβολές του μονίμου προσωπικού, εκδίδοντας τις σχετικές αποφάσεις (προαγωγές, μισθολογικά κλιμάκια, αποζημιώσεις, μετακινήσεις, ανάθεση καθηκόντων κλπ.).
 • Συνεργάζεται με τους προϊσταμένους των άλλων Διευθύνσεων και τους ενημερώνει για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε εργασιακά θέματα (υπερωρίες, έξοδα κίνησης κ.λπ.).
 • Μεριμνά για τον διορισμό, έκδοση προκηρύξεων για πρόσληψη μονίμου προσωπικού, τοποθέτηση, μονιμοποίηση, απόσπαση, μετάταξη, αναγνώριση προϋπηρεσίας, λύση υπαλληλικής σχέσης.
 • Μεριμνά για την έγκαιρη σύνταξη και υποβολή των εκθέσεων ουσιαστικών προσόντων των μονίμων υπαλλήλων.
 • Εφαρμόζει το Πειθαρχικό δίκαιο για τους μονίμους υπαλλήλους.
 • Μεριμνά για την συγκρότηση και λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου καθώς και για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων σε αυτό.
 • Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται τροποποιήσεις στην οργανωτική δομή και γενικότερα τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 • Μεριμνά για τον προσδιορισμό του αριθμού και των προσόντων του προσωπικού ανά θέση εργασίας και οργανική μονάδα του Δήμου σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
 • Εισηγείται στην Δημοτική αρχή την συγκρότηση των αναγκαίων επιτροπών.
 • Τηρεί αρχείο εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας και φροντίζει για τη διακίνηση αυτής.
 • Καταρτίζει και τηρεί επικαιροποιημένο κατάλογο χρηστών και δικαιωμάτων πρόσβασης στο σύστημα μηχανογραφικής υποστήριξης λειτουργίας του Δήμου.
 
β. Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου
Τμηματάρχης: Γιαννέλης Παναγιώτης
Τηλέφωνο: 210 5277450
Φαξ: 210 5278070
 
Είναι επιφορτισμένο με την εφαρμογή του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων που αφορούν το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου, ειδικότερα: 
 • Τηρεί τα Μητρώα, ατομικούς υπηρεσιακούς φακέλους του προσωπικού αυτού.
 • Παρακολουθεί τις μεταβολές του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, δηλαδή τις τοποθετήσεις, μετακινήσεις, προσμέτρηση προϋπηρεσιών, αποζημιώσεις, λύσεις υπηρεσιακής σχέσης, διαγραφές κ.λ.π.
 • Συνεργάζεται με τους προϊσταμένους των άλλων Διευθύνσεων και τους ενημερώνει για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε εργασιακά θέματα (υπερωρίες κ.λπ.).
 • Μεριμνά για τη διενέργεια και ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού για την κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων εργασίας με βάση τις νόμιμες διαδικασίες και συντάσσει, σε συνεργασία με την Νομική Διεύθυνση, τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή άλλου είδους συμβάσεις.
 • Ασχολείται με την μελέτη και εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και δίνει κάθε αναγκαία πληροφορία για την σωστή εφαρμογή τους.
 • Παρακολουθεί και εφαρμόζει το Πειθαρχικό Δίκαιο στο προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου.
 • Μεριμνά για τη σύναψη συμβάσεων παροχής κοινωφελούς εργασίας για πολίτες των οποίων η στερητική της ελευθερίας ποινή έχει μετατραπεί σε χρηματική ποινή.
 
γ. Τμήμα Ελέγχου Απασχόλησης
Τμηματάρχης: Κρητικός Αλοΐσιος
Τηλέφωνο: 210 5278010
Φαξ: 210 5278020
 
 • Παρακολουθεί όλες τις άδειες που χορηγούνται στο προσωπικό –κανονικές άδειες ,αναρρωτικές άδειες, άδειες ανατροφής, άδειες άνευ αποδοχών, εκδίδει σχετικές αποφάσεις και παρακολουθεί την υλοποίησή τους.
 • Εκδίδει αποφάσεις περικοπής αποδοχών και τις διαβιβάζει στο αρμόδιο τμήμα Μισθοδοσίας
 • Παρακολουθεί καθημερινά και ελέγχει τις παρουσίες και απουσίες όλων των υπαλλήλων, τις κάρτες παρουσίας τους, τα δελτία παρουσίας, καθώς και την υπερωριακή εργασία, εργασία κατά τις Κυριακές & Αργίες, νυχτερινή εργασία προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής, νυχτερινή εργασία καθημερινών πέραν της υποχρεωτικής.
 • Παρακολουθεί και καταγράφει τις προσλήψεις υπαλλήλων, μετακινήσεις, μετατάξεις, αποσπάσεις, συντάξεις, θανάτους κ.λπ. .
 • Συγκεντρώνει και μεταβιβάζει καθημερινά και μηνιαία στατιστικά στοιχεία παρουσίας όλων των Διευθύνσεων στον Γενικό Γραμματέα και όπου αλλού αυτό απαιτείται. 
 • Συγκεντρώνει και παρακολουθεί καθημερινά τις παρουσίες-απουσίες όλων των υπαλλήλων μέσω του ηλεκτρονικού παρουσιολογίου.
 • Συντάσσει ενημερωτικές εγκυκλίους.
 • Συντάσσει τα σχετικά παραστατικά στοιχεία για την έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων των Μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου. 

 

δ. Τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Τμηματάρχης: Παπάζογλου Γραμματική
Τηλέφωνο: 210 5277548, 210 5277542, 210 5277529
Φαξ: 210 5278136
 
 • Φροντίζει για τη στρατηγική ευθυγράμμισης της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού στο στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου.
 • Σχεδιάζει, καταγράφει και διατηρεί την Περιγραφή των Θέσεων εργασίας για το σύνολο των Υπηρεσιών του Δήμου.
 • Συγκεντρώνει τη στοχοθεσία των Υπηρεσιών του Δήμου και φροντίζει για τη διασύνδεσή της με τις λειτουργίες της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και την εναρμόνισή της με τους επιχειρησιακούς στόχους. 
 • Εφαρμόζει δείκτες αποδοτικότητας των Υπηρεσιών του Δήμου και παρακολουθεί την εξέλιξή τους.
 • Μεριμνά για τo σχεδιασμό, διεξαγωγή και διασύνδεση του συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης των εργαζομένων στο Δήμο και την τήρηση των σχετικών στοιχείων.
 • Διαμορφώνει και παρακολουθεί την υλοποίηση διαδικασιών ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου, προσδιορίζοντας τις ανάγκες βελτίωσης των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εργαζομένων και της ατομικής ή ομαδικής τους απόδοσης.
 • Εφαρμόζει την ερευνητική μεθοδολογία και συλλέγει ποσοτικά και ποιοτικά μεγέθη που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου και τη λειτουργία των Υπηρεσιών. 
 • Εντοπίζει περιοχές παρέμβασης και προτείνει αλλαγές σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία όλων των Υπηρεσιών του Δήμου, σχεδιάζοντας εκ νέου διοικητικές διαδικασίες όπου αυτό απαιτείται.
 • Σχεδιάζει, εισηγείται και οργανώνει προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού. Παρακολουθεί την υλοποίησή τους και μεριμνά για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους.
 • Μεριμνά για την ανίχνευση των υπηρεσιακών αναγκών και υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης μέσω δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων.
 • Παρέχει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης, σε φοιτητές και σπουδαστές ΑΕΙ, ΤΕΙ, που έχουν ολοκληρώσει τον απαιτούμενο κύκλο σπουδών αλλά δεν έχουν ακόμη αποφοιτήσει.
 • Παρέχει τη δυνατότητα κλινικής άσκησης και εργαστηριακής εκπαίδευσης φοιτητών ΑΕΙ και ΤΕΙ στο πλαίσιο απαίτησης των μαθημάτων τους και ολοκλήρωσης των σπουδών τους.
 • Παρέχει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε ασκούμενους δικηγόρους.
 • Συντάσσει ενημερωτικές εγκυκλίους για θέματα που άπτονται διοικητικών διαδικασιών του Ανθρώπινου Δυναμικού 
 • Συντάσσει και αναμορφώνει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του Τμήματος.
 • Επιμελείται την ενταλματοποίηση των δαπανών του Τμήματος.
 • Συντάσσει πίνακες στατιστικών στοιχείων και καταστάσεις του πάσης φύσεως προσωπικού που ζητούνται από διάφορους φορείς και οργανισμούς και φροντίζει για την αποστολή τους, συντονίζοντας τα υπόλοιπα Τμήματα.
 • Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων, που ενσωματώνουν την ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού στις προτάσεις του Δήμου στα εθνικά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για την εφαρμογή, την υλοποίηση και τη διαχείριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων που αφορούν στην Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • Συνεργάζεται με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης ή άλλους εκπαιδευτικούς φορείς Δημόσιους και Ιδιωτικούς, καθώς και το ΚΕΚ του Δήμου Αθηναίων, για την εκπαίδευση των στελεχών του Δήμου Αθηναίων.
 • Δημιουργεί Καινοτόμα Εργαστήρια σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
 • Διενεργεί τη διαδικασία της δημόσιας κλήρωσης για τη σύσταση επιτροπών αξιολόγησης και παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών και έργων. 
 
δ1. Γραφείο Εσωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας, Πρόληψης και Παροχής των Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) των εργαζομένων
 • Μεριμνά για θέματα υγιεινής και ασφάλειας του εργασιακού χώρου σύμφωνα με την νομοθεσία
 • Παρέχει διοικητική υποστήριξη στους Τεχνικούς Ασφαλείας και στους Ιατρούς Εργασίας που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Δήμο. 
 • Παρέχει μέσω των Τεχνικών Ασφαλείας και των Ιατρών Εργασίας υποδείξεις και συμβουλές σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, την προμήθεια μέσων και εξοπλισμού.  
 • Επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων.
 • Διενεργεί τις διοικητικές διαδικασίες για την παροχή των Μέσων Ατομικής Προστασίας των δικαιούχων υπαλλήλων. 

 

ε. Τμήμα Μισθοδοσίας Προσωπικού
Τμηματάρχης:  Βαλλιάνος Δημήτριος 
Τηλέφωνο: 210 5277434
Φαξ: 210 5278118
 
 • Προβαίνει στην ηλεκτρονική καταχώρηση των μεταβολών του μόνιμου και ημερομίσθιου προσωπικού, που σχετίζεται με την μισθοδοσία του.
 • Εκδίδει και ελέγχει κάθε μορφής βεβαιώσεων μισθοδοσίας και μισθοδοτικών καταστάσεων (τακτική μισθοδοσία , υπερωριακή απασχόληση, έξοδα κίνησης κλπ.) . Μετά από θεώρηση και υπογραφή από τους αρμόδιους προϊσταμένους, διαβιβάζονται έγκαιρα στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων.
 • Συντάσσει καταστάσεις απόδοσης κρατήσεων στα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις για εκείνους τους υπαλλήλους, που έχουν επιλέξει ως ασφαλιστικό τους φορέα το ΙΚΑ. 
 • Τηρεί καρτέλες ετήσιας μισθοδοσίας για την φορολογική ενημερότητα κάθε μόνιμου υπαλλήλου.
 • Φροντίζει για την απόδοση των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων στο ΙΚΑ, την παραλαβή των δελτίων ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων και την χορήγηση τους στους ασφαλισμένους.
 • Συντάσσει τον προϋπολογισμό των κωδικών, που αφορούν στην μισθοδοσία των μονίμων και ημερομισθίων υπαλλήλων και χορηγεί βεβαιώσεις αποδοχών στους εργαζομένους ( για συνταξιοδότηση, λήψη δανείου κλπ.).
 • Εκδίδει τις βεβαιώσεις των εργαζομένων για την εφορία.
 • Δημιουργεί και αποστέλλει τα αρχεία μισθοδοσίας στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών για τη καταβολή των αποδοχών στους δικαιούχους. 
 • Επιμελείται για την αποζημίωση του Δημάρχου, Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων καθώς και την αποζημίωση εξόδων κίνησης στους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων.
 • Έχει την ευθύνη του ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας, καθώς και της εκκαθάρισης των δαπανών μισθοδοσίας του δήμου, με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά αυτών.
 • Έχει την ευθύνη της καταχώρησης και παρακολούθησης των κατασχέσεων επί της μισθοδοσίας του προσωπικού του Δήμου.
 • Έχει την ευθύνη της τήρησης του μητρώου του πάσης φύσεως προσωπικού. Το μητρώο θα ελέγχεται δειγματοληπτικά από τις δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 
 • Έχει την ευθύνη της μηνιαίας δήλωσης των σχετικών Χρηματικών Ενταλμάτων στη μηχανογραφική εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.

 

 

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.