Το Δήμαρχο επικουρούν Αντιδήμαρχοι. Οι Αντιδήμαρχοι είναι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας και ορίζονται με απόφαση του Δημάρχου. Ο αριθμός των Αντιδημάρχων για κάθε δήμο ορίζεται με βάση τον πληθυσμό. Στους μεγαλύτερους δήμους όπως ο Δήμος Αθηναίων, ο αριθμός των Αντιδημάρχων είναι ίσος με τον αριθμό των δημοτικών κοινοτήτων (διαμερισμάτων) και μπορεί να αυξηθεί κατά 3 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως και έγινε στο Δήμο  Αθηναίων.
Με Απόφαση Δημάρχου ορίζονται οι Αντιδήμαρχοι και τους μεταβιβάζονται αρμοδιότητες καθ’ ύλην και κατά τόπο. Αν ο Αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί άλλος Αντιδήμαρχος που ορίζεται από το Δήμαρχο ή ο ίδιος ο Δήμαρχος.

Αντιδήμαρχοι Δήμου Αθηναίων από  15-05-2019 μέχρι και 31-08-2019

Ως Αντιδήμαρχοι του Δήμου Αθηναίων έχουν οριστεί με Απόφαση Δημάρχου με θητεία από 15-05-2019 μέχρι και 31-08-2019, οι κατωτέρω δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας και τους έχει μεταβιβαστεί η άσκηση των εξής αρμοδιοτήτων, όπως αυτές αναφέρονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων:

1. Βαρελάς Ανδρέας του Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχος Κέντρου Πόλης και Δημοτικής Αστυνομίας, στον οποίο μεταβιβάστηκε η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας.
2. Αγγελόπουλος Βασίλειος του Γεωργίου, Αντιδήμαρχος Διαχείρισης Απορριμμάτων, στον οποίο μεταβιβάστηκε η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας- Ανακύκλωσης και της Διεύθυνσης Μηχανολογικού.
3. Κοντοσταθάκου Ευαγγελία (Eύα) του Δημητρίου, Αντιδήμαρχος Οικονομικών, στην οποία μεταβιβάστηκε η άσκηση των αρμοδιοτήτων α) της Διεύθυνσης Προμηθειών και Αποθηκών, β) της Διεύθυνσης Οικονομικών γ) της Διεύθυνσης Δημοτικής Αποκέντρωσης & Διοίκησης (πλην του Τμήματος Δημοτικού και Ιστορικού Αρχείου) και δ) του Αυτοτελούς Τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας και Δημοσίων Σχέσεων.
4. Αποστολόπουλος Γιώργος του Χρήστου, Αντιδήμαρχος Αστικής Υποδομής, Κατασκευών και Κτιριακών Έργων, στον οποίο μεταβιβάστηκε η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Οδοποιίας, Αποχέτευσης και Κοινοχρήστων Χώρων, της Διεύθυνσης Ηλεκτρολογικού και της Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής.
5. Στρατηγάκη Μαρία του Πέτρου, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας και Ισότητας, στην οποία μεταβιβάστηκε η άσκηση των αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων: α) Κοινωνικής Αλληλεγγύης (πλην του Τμήματος Υποστήριξης & Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων) και β) Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας.
6. Παπαγιαννάκης Ελευθέριος (Λευτέρης) του Μιχαήλ, Αντιδήμαρχος Μεταναστών και Προσφύγων, στον οποίο μεταβιβάστηκε η άσκηση των αρμοδιοτήτων α) του Τμήματος Υποστήριξης & Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγωντης Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και β) της Διεύθυνσης Αστικής Κατάστασης.
7. Ηλιοπούλου Μαρία του Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχος Για το Παιδί, στην οποία μεταβιβάστηκε η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.
8. Ελένη (Λενιώ) Μυριβήλη του Χαραλάμπους, Αντιδήμαρχος Πρασίνου Αστικής Πανίδας, Αστικής Ανθεκτικότητας και Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, στην οποία μεταβιβάστηκε η άσκηση των αρμοδιοτήτων: α) της Διεύθυνσης Πρασίνου και Αστικής Πανίδας β) του τμήματος Ανθεκτικότητας & Βιωσιμότητας της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανθεκτικότητας, Καινοτομίας και Τεκμηρίωσης.
9. Ζέπου Αμαλία του Κωνσταντίνου-Στίλπωνος, Αντιδήμαρχος Κοινωνίας των Πολιτών και Καινοτομίας, στην οποία μεταβιβάστηκε η άσκηση των αρμοδιοτήτων: α) του Τμήματος Δημοτικού και Ιστορικού Αρχείου της Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Διοίκησης και β) του Τμήματος Καινοτομίας και Εξωστρέφειας, της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανθεκτικότητας, Καινοτομίας και Τεκμηρίωσης.
10. Παπαχελά Νέλλη - Κανέλλα του Γεωργίου, Αντιδήμαρχος Εμπορίου Ανάπτυξης και Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων, στην οποία μεταβιβάστηκε η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων.

Από την εκχώρηση αρμοδιοτήτων εξαιρείται η αρμοδιότητα εισαγωγής θεμάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, η οποία παραμένει στο Δήμαρχο, ως τελική, ύστερα από την προσυπογραφή των θεμάτων από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο υπογραφή.

 
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έχει οριστεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βαρελάς Ανδρέας του Σπυρίδωνα.

Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έχει οριστεί η Αντιδήμαρχος κα Παπαχελά Νέλλη - Κανέλλα του Γεωργίου.

 

Γραφεία Αντιδημάρχων

  • Διεξάγουν την προσωπική αλληλογραφία των Αντιδημάρχων και τηρούν αρχείο αυτής.
  • Προγραμματίζουν τις ώρες και ημέρες που οι Αντιδήμαρχοι μπορούν να δέχονται διάφορες επιτροπές, συλλόγους και τους δημότες.
  • Τηρούν ημερολόγιο των προσωπικών επαφών των Αντιδημάρχων, εντός και εκτός του Δήμου.
  • Παραλαμβάνουν από τους υπηρεσιακούς παράγοντες τους φακέλους των εγγράφων που πρέπει να υπογραφούν από τους Αντιδημάρχους.

 

Με απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων, κ. Γιώργου Μπρούλια έχουν οριστεί οι εξής δημοτικοί σύμβουλοι ως εντεταλμένοι σύμβουλοι:
 
1. H κα Σουλτάνα (Νανά) Σπυροπούλου του Χρήστου, για την εποπτεία και το συντονισμό της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Αστικού Περιβάλλοντος και της Διεύθυνσης Δόμησης.

2. Η κα Πηνελόπη Γκούμα του Χρήστου, για την εποπτεία και το συντονισμό της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.

3. Η κα Ελένη-Σπυριδούλα Ζαχαροπούλου του Αντωνίου, για την εποπτεία και το συντονισμό των θεμάτων της Τρίτης Ηλικίας.

4. Η κα Καλλιόπη (Πόπη) Γιαννοπούλου του Δημητρίου, για την εποπτεία και το συντονισμό των δράσεων των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων.

5. Η κα Αθηνά Ζαφειροπούλου του Κωνσταντίνου, για την εποπτεία και το συντονισμό των Τμημάτων του Α΄, Β΄ και Γ΄ Κοιμητηρίου της Διεύθυνσης Δημοτικής Περιουσίας.

6. Η κα Καλλιόπη (Πόπη) Διαμαντάκου του Νικολάου, για την εποπτεία και το συντονισμό των θεμάτων για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος «Το Παιδί, η Πόλη και τα Μνημεία».

7. Ο κ. Αλέξανδρος Μοντιάνο του Μωρίς, για την εποπτεία και το συντονισμό της Οικονομικής και Εμπορικής Συνεργασίας με τη Λαϊκή δημοκρατία της Κίνας.


Από την εποπτεία και τον συντονισμό των εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων εξαιρείται η αρμοδιότητα εισαγωγής θεμάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής η οποία παραμένει στο Δήμαρχο, ως τελική, ύστερα από την προσυπογραφή των θεμάτων από τον εντεταλμένο σύμβουλο, υπογραφή.
Η θητεία τους ορίζεται από 16-05-2019 μέχρι και 31-08-2019 και είναι χωρίς αμοιβή.
 

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.