Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψης Συμφωνίας-Πλαίσιο άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ (36) ΜΗΝΩΝ» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά Ομάδα και ειδικότερα βάσει του μεγαλυτέρου προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των Τιμών Αναφοράς (παρ.6 του άρθρου 95 του Ν.4412/2016), όπως αυτές έχουν καθορισθεί στο Παράρτημα Γ΄ «Ενδεικτικός Προϋπολογισμός» της διακήρυξης, λαμβάνοντας υπόψη τους τιμοκαταλόγους ανταλλακτικών-αναλωσίμων της Δ/νσης Μηχανολογικού (Παράρτημα Θ΄) κι εφόσον είναι σύμφωνη με το Παράρτημα Α΄ «Τεχνική Έκθεση - Τεχνικές Προδιαγραφές», το Παράρτημα Β΄ «Συγγραφή υποχρεώσεων» και τους όρους της διακήρυξης, μέγιστης ενδεικτικής και μη δεσμευτικής εκτιμώμενης αξίας εννιακοσίων πέντε χιλιάδων ευρώ (905.000,00€) χωρίς ΦΠΑ 24%  (ένα εκατομμύριο εκατόν είκοσι δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ #1.122.200,00€# συμπ. ΦΠΑ 24%).

Η παρούσα Συμφωνία-Πλαίσιο υποδιαιρείται σε εννέα (9) Ομάδες όπως αυτές φαίνονται στον Πίνακα του υποάρθρου 1.2.Γ.1 και αναλύονται στο Παράρτημα Ι΄ «Πίνακες Οχημάτων προς Επισκευή» της διακήρυξης, από τις οποίες:

·            έξι (6) Ομάδες - 1η, 2η, 3η, 5η, 8η και 9η - περιλαμβάνουν ανταλλακτικά, αναλώσιμα και υπηρεσίες επισκευής συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων ανταλλακτικών και αναλωσίμων των οχημάτων και των υπερκατασκευών, μη συγκεκριμένης ποσότητας λόγω άγνωστων κάθε φορά βλαβών του κάθε οχήματος ξεχωριστά. Περιλαμβάνει μόνο την κατ’ εκτίμηση, βάσει απολογιστικών στοιχείων της Δ/νσης Μηχανολογικού, δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας ομοειδών εργασιών, ανταλλακτικών - υλικών – αναλωσίμων, καθώς και το γενικό σύνολο, και τρεις (3) Ομάδες - 4η, 6η και 7η - περιλαμβάνουν ανταλλακτικά και αναλώσιμα.


Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία υποβάλλοντας προσφορά ανά Ομάδα: είτε για μία Ομάδα, είτε για περισσότερες Ομάδες, είτε για το σύνολο αυτών, στο σύνολο δε του περιεχομένου έκαστης Ομάδας, σύμφωνα με τους Πίνακες οχημάτων – υπερκατασκευών του Παραρτήματος Ι’ της διακήρυξης. Η ολοκλήρωση αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο με έναν (1) οικονομικό φορέα ανά Ομάδα. ΔΕΝ απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Η διαδικασία υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης: http://www.promitheus.gov.gr/, του ως άνω Συστήματος, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα άρθρα 2.7 και 3.1 της διακήρυξης.

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 104852

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών:    30-01-2021,   08:00

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 26-02-2021,   11:00

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: 04-03-2021, 10:00

Χρόνος έναρξης ισχύος της Συμφωνίας-Πλαίσιο ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016).

Η συνολική χρονική διάρκεια ισχύος της Συμφωνίας-Πλαίσιο ορίζεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης. Προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της συμφωνίας-πλαίσιο για ένα (1) επιπλέον έτος.

Οι Εκτελεστικές Συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια εκτέλεσης των επιμέρους συμβάσεων, που συνάπτονται εντός του χρόνου υλοποίησης της συμφωνίας - πλαίσιο, μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συμφωνίας-πλαίσιο.

Χρόνος έναρξης ισχύος έκαστης Εκτελεστικής Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016). Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης έκαστης Εκτελεστικής Σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης. Η συνολική χρονική διάρκεια ισχύος έκαστης Εκτελεστικής Σύμβασης συνυπολογιζόμενου του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας των άρθρων 2.4 και 6.1.Β της διακήρυξης, ορίζεται σε τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες και δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο portal του Δήμου Αθηναίων: https://www.cityofathens.gr/pkd.

Πληροφορίες, έντυπα καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, t.dimosion.symvaseon@athens.gr, της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κα Π. Μυριανθοπούλου, p.myrianthopoulou@athens.gr, Τηλ:210 5245828 & 213 2082954.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα Παραρτήματα Α΄, Β, Γ΄, Θ΄και Ι΄ της διαδικασίας, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Μελετών, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, της Δ/νσης Μηχανολογικού του Δήμου Αθηναίων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κ. Βαρθαλίτης Αλέξανδρος, a.varthalitis@athens.gr, τηλ:210 3422416.

Προκήρυξη υπό τη μορφή Τυποποιημένου Εντύπου της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 21/01/2021.

Τα έξοδα δημοσίευσης (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής) της παρούσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Ημερομηνία: 
Τετ, 27/01/2021 - 08:00 - Παρ, 26/02/2021 - 11:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Διακήρυξη3.84 MB
ΤΕΥΔ60.12 KB
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς324.5 KB
Τιμοκατάλος Ανταλλακτικών DAF1.2 MB
Τιμοκατάλογος Ανταλλακτικών FIAT1.34 MB
Τιμοκατάλογος Ανταλλακτικών FORD CARGO297.08 KB
Τιμοκατάλογος Ανταλλακτικών FUSO368.1 KB
Τιμοκατάλογος Ανταλλακτικών HONDA7.15 MB
Τιμοκατάλογος Ανταλλακτικών IVECO730.6 KB
Τιμοκατάλογος Ανταλλακτικών PIAGGIO369.89 KB
Τιμοκατάλογος Ανταλλακτικών ΜΑΝ365.06 KB
Τιμοκατάλογος Ανταλλακτικών Υπερκατασκευών7.44 MB
Τιμοκατάλογος Αναλώσιμων Υλικών Λιπαντικών2.36 MB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.