Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Αθηναίων 2020-2021» για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δήμου Αθηναίων.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.512.435,44 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός άνευ Φ.Π.Α. 1.219.706,00€ ).

Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας σύμβασης είναι  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, δηλαδή εκείνη η προσφορά που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της Ομάδας και είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους για κάθε Ομάδα ξεχωριστά, όπως αυτές περιγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Δηλαδή έχουν δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά για μια ή περισσότερες Ομάδες των υπό προμήθεια ειδών, όχι όμως για μέρος των ειδών μιας ομάδας. Ανάδοχος/ ανάδοχοι θα αναδειχτεί/ αναδειχτούν ο/οι προσφέρων/ προσφέροντες την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής, για το σύνολο της κάθε Ομάδας.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει Α/Α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 104253

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:          05-01-2021 και ώρα   10:00π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:   02-02-2021 και ώρα     12:00

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 Β΄/23.05.2017).

Χρόνος διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας και παράδοσης των αγαθών ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης.

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά με ευθύνη του προμηθευτή και με δικά του μεταφορικά μέσα, σε χώρους και ημερομηνίες που θα οριστούν από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται σε δύο (2) τοις εκατό (%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης,  χωρίς τον Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού 24.394,12 € αν συμμετέχουν για το σύνολο των ομάδων του διαγωνισμού ,

Αν συμμετέχουν για μία ομάδα η για περισσότερες ομάδες η εγγυητική συμμετοχής υπολογίζεται  σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα:

 

ΟΜΑΔΑ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΜΑΔΑ 1

6.914,00 €

ΟΜΑΔΑ 2

498,00 €

ΟΜΑΔΑ 3

900,00 €

ΟΜΑΔΑ 4

3.960,00 €

ΟΜΑΔΑ 5

5.040,00 €

ΟΜΑΔΑ 6

900,00 €

ΟΜΑΔΑ 7

1.800,00 €

ΟΜΑΔΑ 8

72,00€

ΟΜΑΔΑ 9

4.310,12 €

ΣΥΝΟΛΟ

24.394,12 €

 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. 290513/28-12-2020 Διακήρυξης.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρο 4 του Ν. 3548/2007, όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3801/2009.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο/οι ανάδοχος/οι θα προσκομίσει/ουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.

Πληροφορίες για την εν λόγω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 213 2082910, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κα Ελένη Νόνα, e-mail: ele.nona@athens.gr.

Γνωστοποίηση της Προκήρυξης της παρούσας σύμβασης έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 28/12/2020.

Η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr., ενώ περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/, και θα δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες.   

Η παρούσα θα δημοσιευτεί στις τοπικές εφημερίδες ΑΜΑΡΥΣΙΑ και  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΜΑΡΥΣΙΑ και θα αναρτηθεί στο portal του Δήμου.

Ημερομηνία: 
Τρι, 05/01/2021 - 10:00 - Τρι, 02/02/2021 - 12:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Διακήρυξη2.22 MB
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς144.5 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.