Ο Δήμος Αθηναίων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1662/21.12.2020 (ΑΔΑ:9ΨΠ2Ω6Μ-ΓΧΑ) Πράξη Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προβεί στην εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, χωρίς τη χρήση ΕΣΗΔΗΣ κατά την περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147), για την ‘’Προμήθεια υγειονομικού υλικού για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού Covid  - 19’’, εκτιμώμενης αξίας #199.939,10€# συμπ/νου Φ.Π.Α. 6% και 24%, για τις έκτακτες ανάγκες της Δ/νσης Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας, της Δ/νσης Αποκέντρωσης & Διοίκησης και της Δ/νσης Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74 του Ν.4745/2020 (ΦΕΚ Α΄214), με την οποία διατηρείται σε ισχύ η παρ.3 άρθρο 10 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. έως τις 28.02.2021  και το άρθρο 58 του Ν.4722/2020 (177 Α΄), με το οποίο παρατείνεται η ισχύς της παρ. 8 του άρθρου δευτέρου της από 14.03.2020 Π.Ν.Π. έως τις 31.12.2020.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα όπως υποβάλλει προσφορά, έως την 13η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, ώρες: 08:00 – 15:00).

Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς, μαζί με τον φάκελο της προσφοράς, θα προσκομίσουν δείγμα του/των προσφερόμενου/ων είδους/ων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της Συγγραφής Υποχρεώσεων της μελέτης, το οποίο θα συνοδεύεται από το σχετικό δελτίο αποστολής.

Η ανάδειξη του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής κατά άρθρο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη συνημμένη με την παρούσα πρόσκληση Μελέτη (Τεχνικές Προδιαγραφές – Συγγραφή Υποχρεώσεων - Ενδεικτικός Προϋπολογισμός) της Δ/νσης Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 Β΄/23.05.2017).

Η χρονική της διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας – παράδοσης των ειδών ανέρχεται σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης  στο ΚΗΜΔΗΣ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

  • Δ/νση Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας

Τμήμα Σχεδιασμού, Οργάνωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Πληροφορίες: κα Βάλια Σπυριδάκη, τηλ. 210 3626396,  email: e.spyridaki@athens.gr

  • Δ/νση Διαχείρισης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Τμήμα Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης, Υγιεινής και Ασφάλειας Ανθρώπινου Δυναμικού

Πληροφορίες: κα Μαρία Αμπελιώτη, τηλ. 210 5277548,  email: t.ekpadefsis@athens.gr

  • Δ/νση Αποκέντρωσης & Διοίκησης

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

             Πληροφορίες: κ. Πέτρος Παπαδάκης, τηλ. 210 5277566, email: p.papadakis@athens.gr

Πληροφορίες, καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διαδικασίας: Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, t.dimosion.symvaseon@athens.gr, τηλ.: 2132082956, της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κα Καλλιόπη Πάλλη, k.palli@athens.gr, Τηλ: 2132082955

Ημερομηνία: 
Πεμ, 31/12/2020 - 12:25 - Τετ, 13/01/2021 - 13:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Η υπ' αριθμ. 1662/2020 πράξη Ο.Ε.1010.56 KB
Η υπ' αριθμ. 293440/31.12.2020 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς1.41 MB
Η Μελέτη της Δ/νσης Δημοτικών Ιατρείων & Δημόσιας Υγείας531.38 KB
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς103 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.