Ο Δήμος Αθηναίων σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 290581/13-11-2018 (ΑΔΑ: Ω7Ο6Ω6Μ-ΧΟΤ) Απόφασης Δημάρχου, προτίθεται να προβεί στην «Εργασία Ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων του έτους 2018» για τις ανάγκες Δ/νσης Οικονομικών – Τμήμα Λογιστηρίου, ενδεικτικού προϋπολογισμού είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (24.800,00€) συμπ/νου ΦΠΑ 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.

Η ανάθεση θα γίνει εφόσον η προσφορά είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής, σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.

Ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής θα υπογράφει τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης, θα συντάξει το πιστοποιητικό ελέγχου και επίσης υποχρεούται να καταρτίζει και έκθεση ελέγχου στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό του. Ο έλεγχος περιλαμβάνει αφενός μεν την εκτίμηση των λογιστικών μεθόδων που εφαρμόσθηκαν και αφετέρου την αξιολόγηση της γενικότερης παρουσίασης των στοιχείων και πληροφοριών στις οικονομικής καταστάσεις. Τα αποτελέσματα της μελέτης θα πρέπει να δοθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος φορέας (εταιρεία ορκωτών λογιστών) και να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία από ανάλογο ελεγκτικό έργο σε φορείς του Δημοσίου.

Ως χρόνος εκτέλεσης των υπηρεσιών ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάρτησης του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ έως 31/05/2018 και η ημερομηνία έναρξης δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της 31-12-2018.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει έως την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:00π.μ., να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στην Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών-Τμήμα Δημοπρασιών του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος υπόψη κας Τοπούζογλου), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος), με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Οικονομικών-Τμήμα Λογιστηρίου, κ. Π. Σκλαβενίτης, Τηλ: 210 5277057, email: p.sklavenitis@athens.gr

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, κα Ε. Τοπούζογλου, τηλ.: 210 5223142, email: e.topouzoglou@athens.gr

 

Δείτε παρακάτω:

1) Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς

2) Τεχνική Μελέτη

 

 

Ημερομηνία: 
Δευ, 19/11/2018 - 08:00 - Παρ, 23/11/2018 - 10:00

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.