Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην «Ανάθεση της εποπτείας καλής λειτουργίας και συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων του Σεράφειου Αθλητικού & Πολιτιστικού κέντρου» για τις ανάγκες Δ/νσης Κτιριακής Υποδομής, σύμφωνα με την υπ’ αρ.πρωτ.123218/15-05-2018 (ΑΔΑ:ΨΗΕΨΩ6Μ-3ΑΨ) Απόφαση Δημάρχου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και την περ.31 του άρθρου 2 συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού εικοσιτέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (24.800,00€) συμπ/νου ΦΠΑ 24%

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει εφόσον η προσφορά είναι συμφέρουσα από οικονομική άποψη, αποκλειστικά βάσει τιμής και θα αφορά στο σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.

Χρόνος υλοποίησης των υπηρεσιών ορίζεται το χρονικό διάστημα από την υποχρεωτική ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ και για πέντε (5) μήνες.

Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ο οικονομικός φορέας θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 5% επί της συμβατικής αξίας εκτός ΦΠΑ.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει έως την Τρίτη 22 Μαΐου 2018 και ώρα 10:00π.μ., να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στην Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Δημοπρασιών του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα. 1ος όροφος υπόψη κας Τοπούζογλου), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας).

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την Τεχνική Μελέτη, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Μελετών, Τεκμηρίωσης & Προγραμματισμού, κ. Κ. Καραμάνος, Τηλ: 210 3721551, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: k.karamanos@athens.gr.

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών - Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, Ε. Τοπούζογλου, τηλ.210 5223142, email: e.topouzoglou@athens.gr

 

Δείτε παρακάτω:

α) Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών

β) Παράρτημα Α-Ε

γ) Παράρτημα ΣΤ

 

 

Ημερομηνία: 
Πεμ, 17/05/2018 - 08:00 - Τρι, 22/05/2018 - 10:00

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.