Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια φαρμάκων και υγειονομικού υλικού», για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας – Τμήμα Οργάνωσης, Σχεδιασμού & Τεκμηρίωσης, ενδεικτικού προϋπολογισμού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) συμπ/νου ΦΠΑ 6%, 13% και 24%,» σύμφωνα με την υπ’αρ. 329257/09-11-2017 (ΑΔΑ: 6Ε6ΟΩ6Μ-Ι6Π) Απόφαση Δημάρχου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και την περ.31 του άρθρου 2 του Νόμου.

Χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται το χρονικό διάστημα των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του σχετικού συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η παράδοση της προμήθειας θα γίνει στην αποθήκη των Δημοτικών Ιατρείων στο 2ο Δημοτικό Ιατρείο, Φρειδερίκου Σμιθ και Φανοσθένους (στο Ν. Κόσμο).

Όλα τα είδη θα πρέπει να έχουν τον κατά το δυνατό μακρότερο χρόνο λήξεως, να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την ημερομηνία παράδοσης τους να μην έχει παρέλθει το 1/3 τουλάχιστον της συνολικής διάρκειας ζωής τους. Οι συσκευασίες των φαρμάκων πρέπει απαραίτητα να περιέχουν το επίσημο φύλλο οδηγιών.

Κατόπιν αυτών προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται ανάλογα, όπως υποβάλλουν προσφορές, έως την 15/11/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στη Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών – Τμήμα Δημοπρασιών του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα 1ος όροφος, υπόψη κας Τοπούζογλου), είτε με κατάθεσή τους στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22 – 2ος όροφος, με αναφορά στα στοιχεία της παρούσης διαδικασίας), σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα εξής:

1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α'75), στην οποία θα δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας:

1.Α Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.

1.Β Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

1.Γ Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016

1.Δ Έλαβε πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών της αρμόδιας υπηρεσίας και τις αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

1.Ε Η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016.

1.ΣΤ Είμαι εγγεγραμμένος στο ................................... Επιμελητήριο ……………..

2. Τεχνική προσφορά η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αιτούσα υπηρεσία , και

3. Οικονομική Προσφορά.

 

Κατά τη διαδικασία κατακύρωσης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Δημοτικών Ιατρείων της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας του Δήμου Αθηναίων, κα Σπυριδάκη, Τηλ: 210 3626396, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, κα Τοπούζογλου, τηλ.: 2132082959, email: e.topouzoglou@athens.gr.

 

Δείτε παρακάτω:

  1. Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς
  2. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
  3. Τεχνικές Προδιαγραφές (για τις ΟΜΑΔΕΣ Α + Β + Γ)
  4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός (για τις ΟΜΑΔΕΣ Α+Β+Γ)

 

 

Ημερομηνία: 
Παρ, 10/11/2017 - 08:00 - Τετ, 15/11/2017 - 10:00

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.