Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια πυροσβεστήρων και υλικών αναγόμωσης», για τις ανάγκες της Δ/νσης Κτιριακής Υποδομής, σύμφωνα με την υπ’αρ. 294558/12-10-2017 (ΑΔΑ: 6ΜΦΧΩ6Μ-7ΤΛ) Απόφαση Δημάρχου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και την περ.31 του άρθρου 2 του Νόμου συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€) συμπ/νου ΦΠΑ 24%.

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει εφόσον η προσφορά είναι συμφέρουσα από οικονομική άποψη, αποκλειστικά βάσει τιμής (θα είναι ίση ή μικρότερη του ενδεικτικού προϋπολογισμού), σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας και θα αφορά στο σύνολο των ζητούμενων αγαθών.

Χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται το χρονικό διάστημα των εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του σχετικού συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει στις 24 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ., να προσκομίσουν στη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη στην παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς.

Κατά την διαδικασία κατακύρωσης ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή καθώς και να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση με το 5% επί της συμβατικής αξίας.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Μελετών, Τεκμηρίωσης και Προγραμματισμού, της Δ/νσης Κτιριακής Υποδομής του Δήμου Αθηναίων, κ. Κ. Καραμάνος, Τηλ: 210 3721551, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: k.karamanos@athens.gr.

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, κα Ε. Τοπούζογλου, τηλ.: 213 - 2082959, email: e.topouzoglou@athens.gr.

 

Δείτε παρακάτω:

1) Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς

2) Μελέτη Πυροσβεστήρων

3) Παράρτημα Ε' (να συμπληρωθεί από τον Προμηθευτή)

 

 

 

Ημερομηνία: 
Τρι, 24/10/2017 - 10:00

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.