Αρ. Πρωτ.: 284114/05-10-2017

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10:00 πμ, στο Δημοτικό Κατάστημα Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, θα συγκεντρωθούν οι προσφορές που αφορούν την απευθείας ανάθεση, ύστερα από συλλογή προσφορών, της «Εργασίας για την κατασκευή και επανατοποθέτηση αναμνηστικής πινακίδας στην μνήμη του ΘΑΝΟΥ ΑΞΑΡΛΙΑΝ» για τις ανάγκες της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως & Περιβάλλοντος σύμφωνα με την υπ’αρ. 280872/02-10-2017 (ΑΔΑ: 7Ι2ΣΩ6Μ-1ΟΩ) Απόφαση Δημάρχου, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) συμπ/νου ΦΠΑ.

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας και θα αφορά στο σύνολο των εργασιών.

Ο χρόνος εκτέλεσης της εργασίας ορίζεται σε δύο (2) μήνες από την ανάρτηση του Συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν στη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη στην παρούσα Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς.

Επίσης, ο ανάδοχος θα πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς του να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/1986) στην οποία θα βεβαιώνει ότι η τοποθέτηση θα γίνει με τρόπο που θα διασφαλίζεται η επάρκεια της στήριξης (πάκτωση) και κατά συνέπεια η μη πρόκληση ατυχήματος λόγω πτώσης αυτής.

Κατά τη διαδικασία κατακύρωσης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Δ/νσης Σχεδίου Πόλεως & Περιβάλλοντος του Δήμου Αθηναίων, κα Αικ. Τσατούχα, Τηλ: 210 3721555, a.tsatouxa@athens.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, κα Τοπούζογλου Ε., τηλ.:213 2082959, email: e.topouzoglou@athens.gr.

Δείτε παρακάτω:

 1) Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς

 2) Τεχνική Περιγραφή

 3) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

 4) Γενικοί Όροι

 

 

 

Ημερομηνία: 
Τρι, 10/10/2017 - 10:00

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.