Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προμηθευτεί «Έτοιμο φαγητό για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Αθήνας» για τις κατεπείγουσες ανάγκες της Δ/νσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & ΔΒΜ, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού Δεκαοκτώ χιλιάδων τετρακοσίων πέντε ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (18.405,82 €) συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, βάσει των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και της παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν.4412/2016.

Η εν λόγω διαδικασία έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 1049/2017 (ΑΔΑ: 6Ι14Ω6Μ-Π0Ψ) Πράξη Οικονομικής Επιτροπής για την κάλυψη της κατεπείγουσας προμήθειας έτοιμου φαγητού (μεσημβρινό) για τη σίτιση των εκατόν τριάντα (130) μαθητών του Μουσικού Σχολείου Αθήνας, και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους εγκεκριμένους από την Οικονομική Επιτροπή όρους, τις Τεχνικές Προδιαγραφές – Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων της αρμόδιας υπηρεσίας, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην καταχωρισμένη με ΑΔΑΜ: 17PROC001897460 2017-09-05 στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. Διακήρυξη Δημάρχου Αθηναίων, η οποία έχει αναρτηθεί στον ηλεκτρονικό τόπο διαγωνισμών του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και έχει λάβει συστημικό αριθμό 45353.

Το προτεινόμενο ενδεικτικό εβδομαδιαίο διαιτολόγιο καθορίζεται  ως εξής:

 

α/α

Ημέρα

Κύριο πιάτο

Συνοδευτικά

1.

Δευτέρα

Μακαρόνια με κιμά ή παστίτσιο

Ψωμί, τριμμένο τυρί, σαλάτα,

φρούτο εποχής

2.

Τρίτη

Κοτόπουλο ή κοτοσνίτσελ με πιλάφι

ή ψάρι (σχάρας ή βραστό δίχως ζωμό)

Ψωμί, σαλάτα (με ελαιόλαδο)

βραστά λαχανικά, φρούτο εποχής

3.

Τετάρτη

Λαδερό (αρακάς, φασολάκια ή γεμιστά) ή

όσπριο(φακές, ρεβίθια ή φασολάδα)  ή

Τυρόπιτα ή σπανακόπιτα

Ψωμί (διπλή μερίδα),

50γρ. τυρί, αυγό ,φρούτο εποχής

4.

Πέμπτη

Μοσχάρι ή μπιφτέκια με πατάτες (πουρέ ή φούρνου ή τηγανητές)

Ψωμί, σαλάτα (με ελαιόλαδο),

φρούτο εποχής

5.

Παρασκευή

Λαδερό (αρακάς, φασολάκια ή γεμιστά) ή όσπριο(φακές, ρεβίθια ή φασολάδα) ή

Τυρόπιτα ή σπανακόπιτα

 

Ψωμί (διπλή μερίδα),  50γρ. τυρί, αυγό φρούτο εποχής

   

Το τελικό εβδομαδιαίο διαιτολόγιο θα καθορίζεται σε συνεργασία του Αναδόχου με τη Δ/νση του σχολείου κάθε Παρασκευή και θα ισχύει για την επόμενη εβδομάδα.

Ο  ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα τριών ευρώ και σαράντα λεπτών (14.843,40 €) άνευ Φ.Π.Α. 24%, ήτοι δεκαοκτώ χιλιάδων τετρακοσίων πέντε ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (18.405,82 €) συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%.

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των ποσοτήτων των ημερήσιων σχολικών γευμάτων, όπως αυτές περιγράφονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας.

Ως χρόνος υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία ανάρτησης της υπογεγραμμένης από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ και μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού.

Κατόπιν των ανωτέρω, προσκαλείται κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας που δραστηριοποιείται σε συναφές με το ζητούμενο αντικείμενο της παρούσας προμήθειας, όπως υποβάλλει προσφορά έως την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017, και ώρα 10:00, είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Δημοπρασιών (Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, υπόψη κας Πάλλη Καλλιόπης), είτε με κατάθεσή τους στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος), με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας), σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα εξής:

 

1. Ξεχωριστό σφραγισμένο (υπο)φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος θα περιέχει:

Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α'75), στην οποία θα δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας:

 I. Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016,

II. Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4412/2016,

III. Δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,

IV. Έλαβε πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών – Γενικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της αρμόδιας υπηρεσίας και τις αποδέχεται ανεπιφύλακτα,

V. Η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα    προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016

VI. Πληροί τα κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν. 4412/2016 (καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, τεχνική και επαγγελματική ικανότητα).

και θα πρέπει να φέρει ημερομηνία σύνταξης από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στο portal του Δήμου έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.

Η υποχρέωση υπογραφής της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης αφορά στα άτομα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 για τις εταιρικές μορφές της Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε και Α.Ε. και στο άρθρο 2.2.3.1 της Διακήρυξης, και δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.

 

2. Ξεχωριστό σφραγισμένο (υπο)φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», περιλαμβάνοντας την τεχνική προσφορά, η οποία θα καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αιτούσα υπηρεσία στις Τεχνικές προδιαγραφές – Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων της παρούσας, περιγράφοντας ακριβώς πώς αυτές πληρούνται.

Συγκεκριμένα, η τεχνική προσφορά, θα περιλαμβάνει:

α) συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το «Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς»

β) πιστοποιητικό ISO 9001:2008 και πιστοποιητικό ISO 14001:2004, από φορείς πιστοποίησης, οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ Α.Ε.) ή φορείς πιστοποίησης της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation – EA),

γ) πιστοποιητικό ISO 22000: 2005 – Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων – Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP) ή ισοδύναμο του που θα αφορά στην ανάπτυξη συστήματος ανάλυσης κινδύνων και κρισίμων σημείων ελέγχου, στο πεδίο εφαρμογής υπηρεσιών μαζικής εστίασης.

Επιπλέον, οποιαδήποτε άλλη τεχνική πληροφορία ή στοιχεία είναι, κατά την κρίση του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα, σημαντικά ή χρήσιμα.

 

3. Ξεχωριστό σφραγισμένο (υπο)φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», η οποία συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης συμπληρώνοντας και υπογράφοντας το σχετικό υπόδειγμα «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς».

Η - ορισμένη με την 967/2017 Πράξη Ο.Ε. - Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Προσφορών, μετά τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, θα προβεί στη διαδικασία αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, παρουσία των συμμετεχόντων ή των εκπροσώπων τους.

 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8 της Διακήρυξης, πρέπει να συντρέχουν και κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου και κατά τη σύναψη της σύμβασης.

Ο προσωρινός ανάδοχος, μετά από αποστολή σχετικής έγγραφης πρόσκλησης, θα πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

1. Για την υποπαράγραφο Β.1 α) παρ. 2.2.9.2 της Διακήρυξης, απόσπασμα ποινικού μητρώου,

2. Για την υποπαράγραφο Β.1 β) παρ. 2.2.9.2 της Διακήρυξης, πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας,

3. Για την υποπαράγραφο Β.1 γ1) παρ. 2.2.9.2 της Διακήρυξης, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της οικείας χώρας, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις της νομοθεσίας της χώρας εγκατάστασής του,

4. Για την υποπαράγραφο Β.1 γ2) παρ. 2.2.9.2 της Διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού,

5. Για την υποπαράγραφο Β.1 δ) παρ. 2.2.9.2 της Διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016,

6. Για την απόδειξη της υποπαραγράφου Β.2 παρ. 2.2.9.2 της Διακήρυξης, πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής σ’ ένα από τα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα,

7. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της υποπαραγράφου Β.3  παρ. 2.2.9.2 της Διακήρυξης, οικονομικές καταστάσεις των τριών τελευταίων χρήσεων (2014-2015-2016) κατ’ ανώτατο όριο συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, ίσο με το διπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας της παρούσας, χωρίς Φ.Π.Α.,

8. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της υποπαραγράφου Β.4 παρ. 2.2.9.2 της Διακήρυξης,

α) Αντίγραφα τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεων του συγκεκριμένου τύπου προμήθειας, συνολικής αξίας ίσης με το διπλάσιο της εκτιμώμενης αξίας της παρούσας και αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, εάν ο αποδέκτης είναι Δημόσια Αρχή και

Αντίγραφα από επίσημα παραστατικά ή βεβαίωση του αποδέκτη της προμήθειας, εάν ο αποδέκτης είναι Ιδιωτικός Φορέας,

β) Άδεια λειτουργίας μονάδας παρασκευής έτοιμων φαγητών (catering) από τη Δ/νση Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής της οικείας Περιφέρειας, ή άδεια λειτουργίας καταστήματος εστιατορίου, εκδοθείσα από τον οικείο Ο.Τ.Α. που βρίσκεται η έδρα του καταστήματος με σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας,

γ) Άδεια κυκλοφορίας κατάλληλου μεταφορικού μέσου, για την μεταφορά ειδών, από τον τόπο παρασκευής στο σχολείο και βεβαίωση, από την αρμόδια υπηρεσία, ότι το αυτοκίνητο αυτό πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις ασφαλούς μεταφοράς και υγιεινής των τροφίμων.

δ) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης που διαθέτουν, με αναφορά του απαιτούμενου τύπου, καθώς και των μέτρων που λαμβάνουν οι οικονομικοί φορείς για την εξασφάλισης της ποιότητας.

ε) Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα για το απασχολούμενο προσωπικό, θεωρημένη από αρμόδια αρχή και πρόσφατα βιβλιάρια υγείας (φωτοτυπία) όσων εμπλέκονται στην παρασκευή και σερβίρισμα των γευμάτων.

9. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης της υποπαραγράφου Β.5 παρ. 2.2.9.2 της Διακήρυξης, τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης

(από τα οποία να προκύπτουν αφενός η νόμιμη σύσταση και λειτουργία του οικονομικού φορέα και αφετέρου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, οι οποίοι και τον δεσμεύουν με την υπογραφή τους).

 

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Υποστήριξης & Λειτουργίας Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Παιδικής Ηλικίας, Παιδείας & ΔΒΜ του Δήμου Αθηναίων, κα Σταυρούλα Κόνιαρη, Τηλ: 213 2082574, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email:  t.yp.lei.sxolikon.monadon@athens.gr

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών - Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, κα Καλλιόπη Πάλλη, τηλ.: 213 2082955, e-mail: k.palli@athens.gr

                                                       

  1. Η υπ’ αριθμ. 1049/2017 Πράξη Ο.Ε.
  2. Η με ΑΔΑΜ:17PROC001897460 2017-09-05 Προκήρυξη Δημάρχου
  3. Τεχνικές προδιαγραφές – Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων - Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
  4. Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς (να συμπληρωθεί από τον οικονομικό φορέα)
  5. Έντυπο Οικονομικής προσφοράς (να συμπληρωθεί από τον οικονομικό φορέα)

                                                                                                         

Ημερομηνία: 
Παρ, 29/09/2017 - 08:00 - Πεμ, 05/10/2017 - 10:00

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο σας)
Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.